Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. Foto: Torstein Kiserud, TKfilm.
Publisert: 20-12-2022

Stortinget har vedtatt nye innleieregler

Endringene vil blant annet begrense muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

Stortinget vedtok nylig flere endringer i arbeidsmiljøloven m.m.. Det antas at disse vil få virkning fra 1. april 2023. Følgende endringer er av størst betydning for MEF-bedriftene:

  • Innstramming i adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak
  • Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse hos innleier
  • Ny bestemmelse om grensegangen mellom innleie og entreprise

De nye reglene er nærmere beskrevet under.


Vi ønsker også minne om at MEF arrangerer webinar for medlemmer om innleieregelverket 3. februar 2023 – mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.


Innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak
Arbeidsmiljøloven (aml.) åpner for to alternativer når det kommer til innleie:

  • Aml. § 14-12: Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (innleie fra bemanningsforetak)
  • Aml. § 14-13: Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (også omtalt som innleie fra «produksjonsbedrift»).

Et innleieforhold må oppfylle kravene til ett av disse to alternativene for at innleieforholdet skal kunne anses som lovlig.

Når det gjelder innleie fra bemanningsforetak (aml. § 14-12), er det i dag slik at innleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse, jf. aml. § 14-9 (2). Bestemmelsen gir fem grunnlag for når innleie kan inngås:

  1. Når arbeidet er av midlertidig karakter
  2. For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  3. For praksisarbeid
  4. Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  5. Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Etter at det vedtatte lovendringene har trådt i kraft, vil det ikke lenger være tillatt å leie inn fra bemanningsforetak med grunnlag i at «arbeidet er av midlertidig karakter» (bokstav a). Dette medfører at innleie fra bemanningsforetak vil være forbeholdt rene vikariater (bokstav b), praksisarbeid (bokstav c), i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak (bokstav d) og personer tilknyttet idretten (bokstav e).

Det er viktig å merke seg at bedrifter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, også etter lovendringen vil ha mulighet til inngå skriftlig avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie uten hinder av begrensningen omtalt ovenfor. Dette følger av aml. § 14-12 (2). Både anleggsoverenskomsten og miljøoverenskomsten er tariffavtaler inngått med «fagforening med innstillingsrett».


Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse hos innleier
Stortinget har vedtatt en ny bestemmelse under aml. § 14-12 (4):

Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter denne paragraf i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregningen skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

Denne «treårs-regelen» blir gjeldende for arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak.

I dag, altså før lovendringen trer i kraft, er regelen at rett til fast ansettelse for den innleide arbeidstakeren inntrer etter tre eller fire år – avhengig av hva som er grunnlaget for innleieforholdet.


Ny bestemmelse om grensegangen mellom innleie og entreprise
Bedrifter som har behov for økt kapasitet eller spesialkompetanse – men som ikke ønsker å gå til nyansettelse – kan enten velge innleie eller entreprise. Bedrifter som benytter innleie eller entreprise på feil grunnlag, risikerer å bryte arbeidsmiljøloven og kan påta seg større risiko enn ønskelig.

I praksis kan grensegangen mellom disse to tilknytningsformene tidvis være krevende. Derfor har regjeringen foreslått – og Stortinget nå vedtatt – å innta en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som nærmere angir grensen mellom innleie og entreprise. Denne bestemmelsen er lagt til aml. § 14-12 (5) og lyder slik:

Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Bestemmelsen angir altså hvilke momenter som skal legges til grunn ved vurderingen av om det foreligger innleie. Vi har tidligere skrevet om grensegangen mellom innleie og entreprise i denne artikkelen.


Forskrift om forbud mot innleie på byggeplasser

Avslutningsvis er det verdt å nevne at regjeringen er i ferd med å utarbeide en forskrift om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det er antatt at denne får virkning fra samme tidspunkt som lovendringene nevnt ovenfor. Forskrifter krever ikke vedtak i Stortinget, og det endelige innholdet i forskriften er derfor i skrivende stund ikke kjent.

Relaterte nyheter

Eierskifte av bedriften
Publisert:19.06.2024

Eierskifte av bedriften

Skal du selge eller overdra bedriften? Her er fem ting du må huske på!

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:11.06.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene
Publisert:6.06.2024

Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene

Refusjonen fra opplærings- og utviklingsfondet til tariffbedrifter økte betraktelig i fjor, vi ser oss nå nødt til å redusere denne rabatten inntil videre.

Les merles mer