Personvernerklæring for MEF

1. Innledning

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-mail adresse eller hvilket kundeforhold du har hos MEF.

2. Behandlingsansvarlig

Maskinentreprenørenes Forbund (heretter MEF) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til MEF finner du nederst i denne erklæringen.

3. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å forskjellsbehandle en person i samfunnet. Eksempler på sensitive personopplysningerer opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk tilhørighet, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

4. Hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker personopplysningene, samt formålet med opplysningene

4.1 Som besøkende på våre hjemmesider

Mef.no loggfører statistikk om hvor mange som har benyttet våre hjemmesider, hvor mange som har klikket seg inn på våre artikler ol.
Vi loggfører i tillegg internettforbindelse (IP-adresse).

Formålet med behandling av personopplysninger er primært å kunne tilby våre kunder å benytte seg av MEFs medlemsnett, som en del av de fordeler man får ved å være medlem hos oss.
Loggføring av statistikk for navigasjon på våre hjemmesider benyttes kun til internt bruk. Informasjon benyttes til å kartlegge trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet, samt en best mulig kundeservice for å deg hjelp og støtte med løsningene.

Vi loggfører teknisk informasjon for å kunne minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig opplevelse og nytte på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av, og med skjermer av ulike størrelser.

4.2 Som medlem hos Maskinentreprenørenes Forbund

4.2.1 Medlemsregister
For å holde oversikt over våre medlemmer benytter MEF et medlemsregister som alle våre ansatte har tilgang til. Medlemsregisteret inneholder navn på sentrale personer og deres kontaktinformasjon. Medlemsregisteret brukes i en rekke sammenhenger, se under.

4.2.2 Opplysninger i forbindelse med økonomiske transaksjoner
MEFs økonomiavdeling behandler opplysninger nødvendig for å utføre arbeid med faktura og medlemskontingent, samt kontingent for kurs, skoler og messer. Formålet er å kunne ta betalt for våre tjenester, samt å følge norsk lov.

4.2.3 Juridiske, næringspolitiske og administrative tjenester
MEF bistår våre medlemmer med juridisk og administrativ rådgivning innenfor en rekke områder. Dette gjøres både på lokalt og regionalt nivå, samt av advokatene i MEFs juridiske avdeling. MEFs juridiske avdeling kan også bistå våre medlemmer med prosessoppdrag. MEF behandler i den forbindelse personopplysninger som bedriften selv sender inn, eller som allerede foreligger i våre medlemsregister. Opplysningene vi mottar kan være av sensitiv karakter.

Formålet med behandlingen er å kunne bistå våre medlemmer med juridiske, næringspolitiske og administrative tjenester, samt yte advokatbistand etter bedriftens eget ønske og behov.

4.2.4 Informasjon om kurs, messer, skoler og andre arrangementer i regi av MEF
Som medlem hos Maskinentreprenørenes Forbund vil man motta informasjon om skoler, messer, kurs og arrangementer som utgjør en naturlig del av det å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Man vil også motta spørreundersøkelser, nyhetsbrev og viktige oppdateringer i anleggsbransjen.

Formålet er å informere våre medlemmer om de muligheter de har som medlem hos MEF, samt å skape en informasjonsplattform og et samhold mellom våre medlemmer. Formålet med spørreundersøkelsen er at vi som organisasjon hele tiden kan utvikle og forbedre oss slik at vi bedre kan serve våre medlemmer.

4.2.5 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vårt medlemsregister med opplysninger om sentrale ansatte og bedriftens kontaktinformasjon ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. Vi deler informasjon med enkelte tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. kundeservice, regnskap eller tekniske driftspartnere. Slike tredjeparter gis tilgang bare til relevante opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

MEF kan også bruke personopplysninger, herunder navn telefonnummer og e-postadresse, til å sende informasjon om kurs/ seminarer og skoler, samt sende nyhetsbrev, lagre informasjon i forbindelse med medlemsregister, legge ut navn på daglig leder samt kontaktinformasjon på våre nettsider, sende personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med handelsavtaler. MEFs handelspartnere kan sende den registrerte bedriften reklame eller lignende henvendelser.

4.2.6 Lærlinger
MEF er tilknyttet Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene (OKAB). OKAB arbeider hovedsakelig med oppfølging av lærlinger i anleggsbransjen. OKAB behandler personopplysninger til lærlinger som OKAB følger opp, herunder navn, personnummer og kontaktinformasjon.
OKAB behandler også personopplysninger for å kunne gi lærlinger tilgang til opplæringsbok gjennom lærlingportalen.

4.2.7 Brukerprofil på vårt medlemsnett
Som kunde hos oss vil vi automatisk opprette en bruker på mef.no sitt medlemsnett. Vi lagrer da navn/telefonnummer og e-postadresse til alle brukerne din bedrift velger å opprette. Når du benytter deg av ditt abonnement, og/eller de øvrige tjenestene vi tilbyr, kan opplysninger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes bli registrert av våre måleverktøy og tekniske logger (f.eks. bruk av og navigasjon i våre software-løsninger, hvilke funksjoner og hvilke typer teknisk utstyr som benyttes og utstyrets operativsystem).

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra medlemmene, inkludert tilbakemelding de gir oss vedrørende sine abonnementet, våre løsninger, vår kundeservice eller liknende.
Dersom personer samtykker i å motta vårt nyhetsbrev, lagres e-postadressen de selv har oppgitt.
Formålet er å kunne tilby en ressursside på vårt medlemsnett som kun er tilgjengelig for våre medlemmer.

4.2.8 Utmerkelser og priser
MEF hedrer hvert år et eller flere medlemmer som har gjort seg fortjent til en ekstra utmerkelse. MEF behandler i den forbindelse nødvendige opplysninger for å kåre en vinner, samt at bilder og navn publiseres både på våre hjemmesider, i Anleggsmaskinen, og på sosiale medier.

4.2.9 Utsendelse av vårt tidsskrift Anleggsmaskinen
MEF benytter personopplysninger og opplysninger om bedriften til å sende ut bladet Anleggsmaskinen til våre medlemmer.
Formålet med behandlingen er å kunne tilby våre medlemmer tidsskriftet Anleggsmaskinen.

4.2.10 MEF-Skolen
MEF behandler personopplysninger i vårt arbeid med å gjennomføre MEF-skolen, herunder foreleseravtaler, innkvartering, læreportal, prosjektoppgaver, avvikle eksamen og annet.
MEF-skolen utleverer personopplysninger om kursdeltakere til offentlige myndigheter i den grad det er nødvendig for at deltakerne skal kunne bli sertifisert etter bestått kurs.
Formålet med behandlingen er å kunne gi våre medlemmer og deres ansatte tilbud som skole og relevante kurs.

4.3 Personopplysninger vi behandler i andre tilfeller

4.3.1 Stillingssøknader
MEF behandler personopplysninger i forbindelse med stillingssøknader som vi mottar. Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter MEFs behov.

5. Hva er vårt behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysningene

Vårt hjemmelsgrunnlag er primært interesseavveining, herunder GDPR § 6 bokstav f. Det er nødvendig for oss å bruke de overnevnte personopplysninger:

  • For å kunne utføre vårt verv som arbeidstakerorganisasjon
  • For å kunne bistå våre medlemmer med en rekke ulike tjenester
  • For å kunne gi nødvendig informasjon til våre medlemmer
  • For å kunne utføre nødvendig arbeider med økonomiske transaksjoner og medlemskontingent
  • For å kunne bistå lærlinger

Noen av personopplysningene vi behandler gjøres for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og behandles da i tråd med GDPR art 6 bokstav c.

6. Hvordan vi får tilgang til personopplysningene vi behandler

Personopplysningene som behandles hos MEF har våre medlemmer som hovedregel selv sendt oss. Vi kan også få informasjon fra ressurssider på internett, som for eksempel brreg.no, proff.no, 1881.no eller gulesider.no.

7. Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Vi samarbeider kun med databehandlere som kan bevise at deres behandling utføres i tråd med GDPR.
Hver av våre advokater er i tillegg underlagt advokatforskriftens retningslinjer for sikker oppbevaring av dokumenter, konfidensialitet og taushetsplikt.

8. Hvilke rettigheter du har som registrert hos oss

I tråd med GDPR har du som medlem hos MEF rett til fullt innsyn i alle personopplysninger vi lagrer om deg eller din bedrift, hvordan de lagres, og hva de brukes til.
Du har også rett til å kreve feilaktige opplysninger endret. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller email) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Du kan også selv administrere og endre opplysninger på administratorsidene.
Opplysninger hvor det kreves samtykke som behandlingsgrunnlag har du rett til å kreve slettet av MEF.

9. Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i kapittelet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er abonnent hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service). Det samme gjelder opplysninger om dine abonnementer, mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

10. Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder. Maskinentreprenørenes Forbund tar ikke ansvar for personvern og informasjonssikkerhet på eksterne sider vi velger å linke til.

11. Informasjonskapsler (cookies)

Mef.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies): Du kan lese mer om dette, samt justere ditt samtykke, under cookie-ikonet nederst til venstre på denne siden.

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysningene som fremgår på våre hjemmesider.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 05.01.2022