Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-06-2024

Nye krav til arbeidsavtaler

Kravene gjelder med virkning fra 1. juli og innebærer i korte trekk at arbeidsavtalene blir mer detaljerte enn tidligere.

Endringene kommer som resultat av at Norge gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet). I utgangspunktet gjelder kravene for nye arbeidsforhold, men eksisterende arbeidstakere kan be om at egen arbeidsavtale oppdateres i tråd med de nye kravene. Slike forespørsler må etterkommes av arbeidsgiver senes innen to måneder.

MEF har utarbeidet en ny mal for arbeidsavtaler. Denne er tilgjengelig for medlemmer ved innlogging på www.mef.no.


Dette er de nye kravene

Fra og med 1. juli skal arbeidsavtalen opplyse om:

  • arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted,
  • arbeidstakers eventuelle rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver,
  • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet (her kan det henvises til arbeidsmiljølovens kapittel 15),
  • tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen (skal angis særskilt),
  • om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere. Arbeidsavtalen skal da opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres,
  • ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid,
  • innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak,
  • rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr,
  • ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.


Nærmere om enkelte av kravene

MEFs juridiske avdeling har blant annet mottatt spørsmål om hvordan punktet «ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet […]» skal forstås.

Punktet innebærer en plikt til å opplyse om ytelser i forbindelse med sykdom, uførhet, svangerskap og yrkesskade med mer som finansieres av arbeidsgiver. Det skal i tillegg opplyses om hvilke institusjoner, eksempelvis forsikringsselskap og finansinstitusjoner, som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver. Det kreves imidlertid ikke at alle vilkår og detaljer knyttet til ytelsene oppgis.

Det følger av forarbeidene til lovendringene at informasjonen i arbeidsavtalen, eksempelvis om ytelsene nevnt ovenfor, kan gis ved at det i avtalen henvises til vedlegg eller andre tilleggsdokumenter. Det er imidlertid verdt å merke seg at det gjelder krav om skriftlig, individuell overlevering av informasjonen til arbeidstaker. Det vil altså ikke være tilstrekkelig at det overlates til arbeidstakeren selv å måtte oppsøke informasjon som er tilgjengelig på arbeidsgivers nettside eller interne dokumenter.


Andre relevante endringer

Med virkning fra 1. juli kreves det – dersom arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn én måned – at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Kravet har tidligere vært at arbeidsavtalen må foreligge innen én måned.

Det innføres også en bestemmelse som innebærer at det skal legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, og ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Tilsvarende gjelder dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang. I slike tilfeller skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn.

Videre vil arbeidstakere som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt fremover kunne be om en ansettelsesform med mer «forutsigbare og trygge arbeidsvilkår», eksempelvis høyere stillingsandel eller fast ansettelse. Arbeidsgiver plikter ikke å innfri ønsket til arbeidstakeren, men vil være pålagt å gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

Ta kontakt med MEFs juridiske avdeling dersom du har spørsmål om de nye kravene eller andre juridiske problemstillinger.

Relaterte nyheter

Streik over for Geomatikk
Publisert:10.07.2024

Streik over for Geomatikk

El & IT Forbundet og Abelia er kommet til enighet og arbeidet tas opp igjen onsdag 10 juli.

Les merles mer
Staysman til Arctic Entrepreneur
Publisert:2.07.2024

Staysman til Arctic Entrepreneur

Første artist er klar for vinterens store møteplass! Det blir fest og konsert tirsdag 21. januar. Vi gleder oss!

Les merles mer
Protokoll fra Landsmøte 2024
Publisert:2.07.2024

Protokoll fra Landsmøte 2024

Her kan dere lese protokoll fra årets landsmøte og oppdaterte vedtekter.

Les merles mer