Lærlinger
Lærlinger

Rekruttering

OKAB, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, hjelper bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

HVA GJØR OKAB?

  • En ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • Bistår medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • Øker bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • Er med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • Bidrar til å øke fagenes kompetanse og renommé

OKAB DRIVER AKTIVT REKRUTTERINGSARBEID

  • Ungdomsskoler. Orientering om mulighetene i vår bransje
  • Videregående skole. Orientering om lærebedrifter, utplassering- og læreplasser
  • Messer. Orientering og synliggjøring av bransjene vi representerer


Alle medlemmer av MEF er tilsluttet et opplæringskontor. I tillegg er en rekke andre bedrifter tilsluttet.