Bilde av sveiser på en byggeplass
Bilde av sveiser på en byggeplass

Bli medlem av MEF

Bedrifter, også enmannsbedrifter, som driver anleggsentreprenørvirksomhet og/eller beslektet virksomhet kan søke om å bli medlem i MEF.

Som beslektet virksomhet regnes:

 • list-arrow

  Utleie av anleggs- og jordbruksmaskiner, hovedsakelig med fører

 • list-arrow

  Uttak og bearbeiding av stein-, pukk- og grusmaterialer for salg

 • list-arrow

  Transport og forflytning av anleggsmaskiner

 • list-arrow

  Gjenvinning og avfallshåndtering

 • list-arrow

  Kranarbeid

 • list-arrow

  Brønn- og annen spesialboring

 • list-arrow

  Mudringsarbeid

 • list-arrow

  Pele- og spuntarbeid

 • list-arrow

  Anleggsgartnerarbeid

 • list-arrow

  Skogsentreprenørarbeid

 • list-arrow

  Asfaltarbeid

 • list-arrow

  Rivningsarbeid

Andre foretak som ikke omfattes av punktene over, kan opptas som medlem dersom det kan dokumenteres at foretaket driver virksomhet som har en naturlig tilknytning til anleggsentreprenørvirksomhet eller beslektet virksomhet.

Opptak av medlemmer

 • list-arrow

  Opptak av medlemmer og honnørmedlemmer skjer etter søknad på fastsatt skjema.

 • list-arrow

  Søknad avgjøres av forbundets hovedstyre på fritt grunnlag etter skriftlig, begrunnet tilråding av styret i den avdeling søkeren sogner til.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fremgangsmåten og behandlingsmåten ved lokal behandling av medlemssøknader.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan bl.a. avslå søknaden dersom medeiere eller ansatte i ledende stilling hos søkeren er/eller har vært underlagt konkursbehandling.

 • list-arrow

  Søkere må dokumentere å ha drevet i bransjen i minst to år sammenhengende på det tidspunkt søknad leveres, og må kunne vise til kvalifiserende praksis.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at selskapet er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket oppfyller krav til internkontroll fastsatt ved forskrift.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan fravike kravet til to års drift og internkontroll når vektige grunner finnes å foreligge.

 • list-arrow

  Søkere skal på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket er àjour med skatter og avgifter ved fremleggelse av skatteattest (RF 1316).

 • list-arrow

  Avslag på søknad kan påklages til forbundets representantskap.

 • list-arrow

  Medlemskap i Maskinentreprenørenes Forbund medfører automatisk medlemskap i MEF Service AS.

Honnørmedlemskap

Norsk statsborger som ikke selv driver eller er ansatt i virksomhet som angitt i pkt. 5, men som har hatt eller har en særlig tilknytning til Maskinentreprenørenes Forbund, kan opptas som honnørmedlem. Honnørmedlem har ikke stemmerett i forbundets anliggender og kan ikke inneha tillitsverv i forbundet.

Våre medlemsfordeler

1 - 4

Priser

Kontingentsystemet i organisasjonen består av to elementer:

1) Årsavgift til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

2) Serviceavgift til MEF Service AS (100% eiet driftsselskap)

Årsavgift til MEF
Ordinær årsavgift til MEF utgjør 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minst kr.7.450,- og maksimalt kr.16.250,-.

Satsene er nedfelt i MEFs vedtekter. Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp, oppad begrenset til kr.5.800,- per år.

Serviceavgift til MEF Service AS
Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp i et kalenderår. Med lønnsinnberettet beløp menes summen av samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp som utbetales i bedriften. Avgiftsgrunnlaget for ansvarlige selskaper (ANS) og personlig selskap som ikke har lønnsinnberettet grunnlag, legges automatisk i gruppe 1.

Fakturering

Kontingenten faktureres halvårsvis, og at fakturabeløpet er beregnet ut fra antall dager i perioden. Første halvår har 181 dager, andre halvår har 184 dager.