Bilde av sveiser på en byggeplass
Bilde av sveiser på en byggeplass

Bli medlem av MEF

Bedrifter, også enmannsbedrifter, som driver anleggsentreprenørvirksomhet og/eller beslektet virksomhet kan søke om å bli medlem i MEF.

Som beslektet fagområde regnes:

 • list-arrow

  Bergverk, pukk og grus

 • list-arrow

  Riving og demontering/demolering

 • list-arrow

  Asfalt

 • list-arrow

  Sprengning/fjellarbeid

 • list-arrow

  NoDig

 • list-arrow

  Fundamentering, pele- og spuntearbeider

 • list-arrow

  Veivedlikehold

 • list-arrow

  Anleggsgartner

 • list-arrow

  Anleggstransport

Opptak av medlemmer

 • list-arrow

  Opptak av medlemmer og honnørmedlemmer skjer etter søknad på fastsatt skjema.

 • list-arrow

  Søknad avgjøres av forbundets hovedstyre på fritt grunnlag etter skriftlig, begrunnet tilråding av styret i den avdeling søkeren sogner til.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fremgangsmåten og behandlingsmåten ved lokal behandling av medlemssøknader.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan bl.a. avslå søknaden dersom medeiere eller ansatte i ledende stilling hos søkeren er/eller har vært underlagt konkursbehandling.

 • list-arrow

  Søkere må dokumentere å ha drevet i bransjen i minst 12 måneder sammenhengende på det tidspunkt søknad leveres, og må kunne vise til kvalifiserende praksis.

 • list-arrow

  På søknadstidspunktet må søkerbedriften dokumentere minimum relevant fagbrev i virksomheten blant de faste ansatte. Dette kravet fravikes dersom bedriten kan dokumentere 5 års relevant bransjeerfaring, jf. disse vedtekters pkt. 5.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at selskapet er registrert som en selvstendig juridisk person i i Enhetsregisteret og tildelt norsk organisasjonsnummer. Søkere som er registrert som NUF oppfyller ikke dette kravet.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket oppfyller krav til internkontroll fastsatt ved forskrift.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan fravike kravet til 12 måneders drift når vektige grunner foreligger.

 • list-arrow

  Søkere skal på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket er à jour med skatter og avgifter ved fremleggelse av skatteattest. Selskapet skal på søknadstidspunktet dokumentere at foretaket har positiv egenkapital.

 • list-arrow

  Avslag på søknad kan påklages til forbundets representantskap.

 • list-arrow

  Medlemskap i Maskinentreprenørenes Forbund medfører automatisk medlemskap i MEF Service AS.

Honnørmedlemskap

Norsk statsborger som ikke selv driver eller er ansatt i virksomhet som angitt i pkt. 5, men som har hatt eller har en særlig tilknytning til Maskinentreprenørenes Forbund, kan opptas som honnørmedlem. Honnørmedlem har ikke stemmerett i forbundets anliggender og kan ikke inneha tillitsverv i forbundet.

Som honnørmedlem har du fortsatt møterett på årsmøter, og kan delta på medlemsmøter og fagturer. Du har også tilgang til sentrale handelsavtaler, i tillegg mottar du vårt fagblad Anleggsmaskinen.

Utvalgte medlemsfordeler

1 - 5

Priser

Kontingentsystemet i organisasjonen består av to elementer:

1) Årsavgift til MEF
Utgjør 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minst kr. 8350,- og maksimalt kr. 18100,-.

Satsene er nedfelt i MEFs vedtekter. Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp, oppad begrenset til kr. 8000,- per år fra 2024.

2) Serviceavgift til MEF Service AS (100% eiet datterselskap av MEF)
Fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp i et kalenderår. Med lønnsinnberettet beløp menes summen av samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp som utbetales i bedriften. Avgiftsgrunnlaget for ansvarlige selskaper (ANS) og personlig selskap som ikke har lønnsinnberettet grunnlag, legges automatisk i gruppe 1.

Fakturering
Kontingenten faktureres halvårsvis, og fakturabeløpet er beregnet ut fra antall dager i perioden. Første halvår har 181 dager, andre halvår har 184 dager.