Bilde av sveiser på en byggeplass
Bilde av sveiser på en byggeplass

Bli medlem av MEF

Bedrifter, også enmannsbedrifter, som driver anleggsentreprenørvirksomhet og/eller beslektet virksomhet kan søke om å bli medlem i MEF.

Som beslektet fagområde regnes:

 • list-arrow

  Utleie av anleggs- og jordbruksmaskiner, hovedsakelig med fører

 • list-arrow

  Uttak og bearbeiding av stein-, pukk- og grusmaterialer for salg

 • list-arrow

  Transport og forflytning av anleggsmaskiner

 • list-arrow

  Gjenvinning

 • list-arrow

  Kranarbeid

 • list-arrow

  Brønn- og annen spesialboring

 • list-arrow

  Mudringsarbeid

 • list-arrow

  Pele- og spuntarbeid

 • list-arrow

  Anleggsgartnerarbeid

 • list-arrow

  Skogsentreprenørarbeid

 • list-arrow

  Asfaltarbeid

 • list-arrow

  Rivningsarbeid

Opptak av medlemmer

 • list-arrow

  Opptak av medlemmer og honnørmedlemmer skjer etter søknad på fastsatt skjema.

 • list-arrow

  Søknad avgjøres av forbundets hovedstyre på fritt grunnlag etter skriftlig, begrunnet tilråding av styret i den avdeling søkeren sogner til.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fremgangsmåten og behandlingsmåten ved lokal behandling av medlemssøknader.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan bl.a. avslå søknaden dersom medeiere eller ansatte i ledende stilling hos søkeren er/eller har vært underlagt konkursbehandling.

 • list-arrow

  Søkere må dokumentere å ha drevet i bransjen i minst to år sammenhengende på det tidspunkt søknad leveres, og må kunne vise til kvalifiserende praksis.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at selskapet er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.

 • list-arrow

  Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket oppfyller krav til internkontroll fastsatt ved forskrift.

 • list-arrow

  Hovedstyret kan fravike kravet til to års drift når vektige grunner finnes å foreligge.

 • list-arrow

  Søkere skal på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket er àjour med skatter og avgifter ved fremleggelse av skatteattest (RF 1316).

 • list-arrow

  Avslag på søknad kan påklages til forbundets representantskap.

 • list-arrow

  Medlemskap i Maskinentreprenørenes Forbund medfører automatisk medlemskap i MEF Service AS.

Honnørmedlemskap

Norsk statsborger som ikke selv driver eller er ansatt i virksomhet som angitt i pkt. 5, men som har hatt eller har en særlig tilknytning til Maskinentreprenørenes Forbund, kan opptas som honnørmedlem. Honnørmedlem har ikke stemmerett i forbundets anliggender og kan ikke inneha tillitsverv i forbundet.

Som honnørmedlem har du fortsatt møterett på årsmøter, og kan delta på medlemsmøter og fagturer. Du har også tilgang til sentrale handelsavtaler, i tillegg mottar du vårt fagblad Anleggsmaskinen.

Utvalgte medlemsfordeler

1 - 5

Priser

Kontingentsystemet i organisasjonen består av to elementer:

1) Årsavgift til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Ordinær årsavgift til MEF utgjør 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minst kr.7.950,- og maksimalt kr.17.300,-.

Satsene er nedfelt i MEFs vedtekter. Avgiften er ikkemerverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 0,2 prosent avtotalt lønnsinnberettet beløp, oppad begrenset til kr.7.700,- per år fra 2023.

2) Serviceavgift til MEF Service AS (100% eiet driftsselskap)
Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp i etkalenderår. Med lønnsinnberettet beløp menes summen av samlede arbeidsgiveravgiftspliktigebeløp som utbetales i bedriften. Avgiftsgrunnlaget for ansvarlige selskaper (ANS) og personligselskap som ikke har lønnsinnberettet grunnlag, legges automatisk i gruppe 1.

Fakturering
Kontingenten faktureres halvårsvis, og fakturabeløpet er beregnet ut fra antall dager i perioden. Første halvår har 181 dager, andre halvår har 184 dager.