Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-08-2020

Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementets forslag til endringer vil i liten grad avhjelpe entreprenørenes likviditetsutfordringer, mener MEF og NAF.

MEF og en rekke andre aktører i anleggsbransjen har over lengre tid jobbet for å få på plass ordninger som skjermer entreprenørene fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet.

I slutten av 2019 ba daværende Finansminister Siv Jensen Skattedirektoratet om å utrede endringer i merverdiavgiftsregelverket slik ordning. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ba Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre regjeringen om å sende et forslag til endringer ut på høring. Høringen om endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid kom i juni og MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har levert felles høringssvar.

Ikke godt nok
I korte trekk mener MEF og NAF at de foreslåtte endringene i liten grad vil avhjelpe entreprenørenes likviditetsutfordringer. Vi mener derfor det bør gjøres en ny vurdering av bransjen forslag til løsning.

Dagens bestemmelse er en særskilt regel for bygge- og anleggsvirksomhet der plikten til å utstede salgsdokument er knyttet opp mot fremdriften i byggearbeidene. Det fremlagte forslaget innebærer at innberetning og betaling av merverdiavgift i tilfeller der oppdragsgiveren bestrider kravet fra entreprenøren, kan utsettes til arbeidet er fullført. Tidspunktet vil for alle praktiske formål sammenfalle med entreprenørens sluttfakturering.

Dette kan bidra til å lette likviditetsbelastningen underveis i prosjektet, men det bidrar ikke til å løse det som er bransjens store utfordring, nemlig de lange sluttoppgjørstvister der det det i enkelte tilfeller tar år å avgjøre kravenes berettigelse. Av den grunn anser vi dette forslaget ikke godt nok svarer på intensjonen om å redusere likviditetsutfordringene i bygg- og anleggsbransjen.

Bransjens forslag
Bransjen mener den beste løsningen vil være å få på plass en særregel for bedrifter omfattet av «hoppeplikten» som innebærer at mva.-kravet ikke utløses før det omtvistede kravet er avgjort. Dette er en fornuftig løsning som vil redusere likviditetspresset på entreprenørene uten at det i særlig grad påvirker provenyet til staten. I det alt vesentlige er det snakk om en utsettelse av innbetalingen av merverdiavgift. Den mulige økte konkursrisikoen som bedriftene befinner seg i underveis i slike tvistesaker vil også vesentlig bli avhjulpet nettopp ved at merverdiavgift ikke må innberettes og betales før entreprenøren selv har fått avklart hva han vil motta i betaling.

I høringsnotatet påpekes det på s. 18 at plikten til å rapportere og betale merverdiavgift til staten uavhengig av når betaling skjer, i enkelte tilfeller kan utgjøre en uforholdsmessig byrde. Forslaget som fremsettes avhjelper altså ikke i tilstrekkelig grad denne byrden, som nettopp kommer på spissen i det fåtall av bygge – og anleggsprosjekter som IKKE får sin løsning i rimelig tid etter overlevering.

På denne bakgrunn ber MEF og NAF om at det gjøres en ny vurdering av bransjen forslag til løsning, herunder fremlegger problemstillingen om mulig statsstøtte for ESA.

Vedlagt finner du høringssvaret i sin helhet.

pdfHøringsuttalelse fra MEF og NAF - Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsprosjekter

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer