Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. (Foto: Anleggsmaskinen)
Publisert: 13-04-2023

Alternativer til innleie av arbeidskraft

1. april trådte det i kraft endringer i regelverket for innleie. Her finner du informasjon om alternativene.

Stortinget har vedtatt flere endringer i innleieregelverket. Endringene trådte i kraft 1. april og innebærer en innstramming i muligheten til innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder dette for innleiebedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale.

For innleiebedrifter som blir berørt av innstrammingene, kan det kan det være nyttig å kjenne til hvilke andre alternativer som eksisterer ved midlertidige behov for ekstra arbeidskraft.

Innleie fra produksjonsbedrift

Arbeidsmiljøloven (aml.) opererer med to ulike alternativer for innleie av arbeidskraft:

Det er ikke foreslått – eller vedtatt – endringer i regelverket for innleie fra produksjonsbedrift. Et typisk eksempel på innleie fra produksjonsbedrift i MEF-sammenheng, er entreprenørbedrifter som i møte med nedgang i oppdragsmengde midlertidig velger å leie ut egne ansatte i stedet for å gå til permittering eller oppsigelse.

Det er imidlertid viktig å være klar over at både innleie- og utleiebedriften må oppfylle bestemte minimumsvilkår for at dette innleiealternativet skal kunne benyttes. Dersom minimumsvilkårene ikke oppfylles, kan utleiebedriften vurderes å være bemanningsforetak – ikke produksjonsbedrift - i lovens forstand.

Minimumsvilkår som må oppfylles av utleiebedriften:

  • Arbeidstakeren som leies ut skal være fast ansatt hos utleier.
  • Utleieaktiviteten skal ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.
  • Utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse.

Minimumsvilkår som må oppfylles av innleiebedriften:

  1. Før det tas en beslutning om innleie, skal det gjennomfører drøftelser med egne tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Det kreves ikke at ledelsen og de tillitsvalgte er enige om at innleie skal foretas – kun at saken er drøftet.
  2. Dersom antallet innleide arbeidstakere overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier eller innleieforholdet har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte. Når det gjelder grensen på 10 prosent, er det verdt å merke seg at denne regelen ikke kommer til anvendelse dersom antallet som leies inn er færre enn tre personer.

Det er verdt å merke seg at innehaver av enkeltpersonforetak ikke anses som ansatt i eget foretak. Vilkårene for innleie vil derfor normalt ikke være oppfylt for enkeltpersonforetakene dersom foretaket kun består av eier/innehaver.

Bruk av entrepriseavtaler

Entrepriseavtaler innebærer at oppdragstaker (entreprenør/underentreprenør) har en resultatforpliktelse overfor oppdragsgiver. Oppdragstakeren har ansvaret for å lede eget arbeid, og bærer selv ansvaret og risikoen for resultatet av egen arbeidsinnsats.

Bruk av selvstendige oppdragstakere

Selvstendige oppdragstakere (enkeltpersonforetak) kan benyttes til å utføre avgrensede oppdrag. Lovlig bruk av selvstendige oppdragstakere forutsetter imidlertid at oppdragstakeren reelt sett opptrer selvstendig. Oppdragstakeren må ha ansvaret for å lede eget arbeid, og sitte med ansvaret og risikoen knyttet til resultatet av egen arbeidsinnsats.

Dersom det i stedet er oppdragsgiverbedriften som sitter med ansvaret for arbeidsledelsen og risikoen knyttet til arbeidsresultatet, kan det vurderes dit hen at det i realiteten foreligger et fordekt arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold. Dette kan få økonomiske og øvrige konsekvenser for både oppdragsgiver og oppdragstaker.

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det følger imidlertid av aml. § 14-9 (2) at det blant annet er lovlig å benytte midlertidig ansettelse når «arbeidet er av midlertidig karakter».

Høyesterett har uttalt at vilkåret om at arbeidet er av «midlertidig karakter» skal tolkes strengt. Dersom arbeidsoppgavene er klart avgrenset, oppgavene forutsetter bestemte kvalifikasjoner og arbeidet skiller seg fra det bedriften driver med ellers, vil det være forhold som taler for at arbeidet er av «midlertidig karakter» - og at dette alternativet for midlertidig ansettelse kan benyttes.

I denne artikkelen finner du en mer helhetlig gjennomgang av innleieregelverket.

Har du spørsmål om dette eller andre juridiske problemstillinger – Ta kontakt med MEFs juridiske avdeling.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer