Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 15-03-2022

Spørsmål og svar om prisøkningen på drivstoff m.m.

MEFs juridiske avdeling har mottatt mange henvendelser om den kraftige prisøkningen på diesel og materialer. Her finner du de vanligste spørsmålene og våre anbefalinger.

Vi har tidligere i denne artikkelen redegjort for de juridiske og praktiske problemstillinger for entreprenører i anleggsbransjen knyttet til prisstigning på råvarer.

Under finner du typiske spørsmål vi har mottatt fra entreprenører den siste tiden, og MEFs anbefalinger:

Bør jeg varsle oppdragsgiver om prisøkningen?

Det korte svaret er ja.

Uavhengig av hvilken kontrakt du har, bør du å varsle om prisøkningen. Varselet bør sendes snarest mulig. Reglene og tidsfristene for varsling varierer mellom de ulike kontraktene/standardene (NS 8405/15, NS 8407/17, NS 8406/16 osv.)

Retten din kan falle bort dersom du sender varselet for sent. Dette gjelder enten du er hovedentreprenør, totalentreprenør eller underentreprenør.

Varselet må være skriftlig, og det utgjør også viktig dokumentasjon for tidspunktet du informerte din kontraktspart om prisøkningen, selv om dere tidligere kanskje har hatt mest muntlig kommunikasjon gjennom kontraktsforholdet.

Benytt den metoden du ellers benytter i prosjektet til å melde endringer - eksempelvis endringsskjema. Dersom det ikke er benyttet endringsskjema i din kontrakt, send et brev eller en epost (sjekk i din kontrakt hvilken kommunikasjonsform som er avtalt/«lovlig»).

Vær konkret om det du varsler. Det er viktig at det i varselet fremkommer at du varsler om økte kostander til for eksempel diesel, strøm, stål osv. Husk å melde om at dette gir økte kostnader utover de prisene dere er blitt enige om i kontrakten.

Kan jeg stanse arbeidet som følge av at høye drivstoff- og materialpriser påfører bedriften min tap?

Utgangspunktet er at avtalen er bindende, og dersom det ikke foreligger en avtaleklausul som åpner for at prisene kan reguleres, er dere likevel forpliktet til å levere etter avtalen. Det klare utgangspunktet er derfor nei, maskinene kan ikke stanses i perioden selv om drivstoffprisene er høye.

MEF anbefaler at dere forsøker dialog med deres kontraktspart, byggherre eller totalentreprenør. Et prosjekt vil sjelden være tjent med at en av partene må bære slike omfattende konsekvenser alene. Det er likevel forskjell på hvilke løsninger dere kan skape gjennom dialog, og hvilke krav dere kan gå til domstolen med.

Kan jeg kreve force majeure overfor oppdragsgiver?

Både pandemien og krigen i Ukraina stor innvirkning på prisøkningen for drivstoff og materialer. Det er likevel viktig å huske at å melde et krav på bakgrunn av en force majure-regel, ikke gir deg dekket den økonomiske konsekvensen – det vil kun gi deg tillegg i tid.

Du må derfor vurdere om din situasjon medfører at du trenger tillegg i tid, eksempelvis grunnet leveranseutfordringer. Da melder du kravet ditt både som kostnadskonsekvens- og som fremdriftskonsekvens på grunn av force majeure.

Kan jeg kreve prisjustering i et igangsatt prosjekt?

Generelt

Utgangspunktet er at adgang til å kreve prisjustering vil avhenge av hva slags kontrakt du har inngått. Vurderingen kan være vanskelig, men som vi skriver over anbefaler vi at man i det minste varsler slike krav. Se nærmere om problemstillingen i denne artikkelen.

Partene kan i noen tilfeller revidere en urimelig avtale på bakgrunn av den ulovfestede læren om bristende forutsetninger eller avtaleloven § 36. Terskelen er meget høy, og det er knyttet usikkerhet til hvor lenge den pågående situasjonen varer og det endelige omfanget.

MEF anbefaler at dere forsøker dialog med deres kontraktspart, byggherre eller totalentreprenør. Et prosjekt vil sjelden være tjent med at en av partene må bære slike omfattende konsekvenser alene. Det er likevel forskjell på hvilke løsninger dere kan skape gjennom dialog, og hvilke krav dere kan gå til domstolen med.

Mulige løsninger for bedre risikofordeling i prosjektene kan være:

  • Byggherren bestiller og betaler selv for prissensitive varer og materialer.
  • Prissensitive varer og materialer gjøres opp etter prinsippet om åpen bok + påslag.
  • De økte kostnadene prisøkningen på diesel medfører gjøres opp i et eget drivstoffregnskap.
  • Det avtales at mest treffende indeks (for eksempel indeks for transport eller stål) benyttes på hele eller deler av arbeidene.

Kontrakter med forbrukere/bustadoppføring/håndverkertjenester

Dersom du har inngått en kontrakt med en forbruker, krever lovbestemmelsene (bustadoppføringslova og håndverkertjenestelova) at du skriftlig må ha avtalt at prisene skal kunne reguleres. Om en slik avtaleklausul ikke foreligger, kan ikke entreprenør kreve prisjustering.

Håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven åpner for at entreprenør kan kreve mer betalt dersom det utføres tilleggsarbeid eller det tilføres mer materialer eller arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Prisøkning i markedet vil ikke utgjøre et tilleggsarbeid eller et uforutsett forhold på forbrukerens side.

Fastpriskontrakter: Arbeid der kontrakten/avtalen ikke inneholder klausul eller forbehold om prisjustering

I utgangspunktet kan ikke entreprenør kreve prisjustering i slike kontrakter/avtaler.

I noen tilfeller kan imidlertid partene revidere en urimelig avtale på bakgrunn av den ulovfestede læren om bristende forutsetninger eller avtaleloven § 36. Terskelen er meget høy, og det er knyttet usikkerhet til hvor lenge den pågående situasjonen varer og det endelige omfanget.

Det er verdt å minne om at det alltid foreligger en mulighet for dialog mellom partene. Partene kan oppnå gode løsninger, som samlet sett er best for prosjektet, se mulige avtaler om løsninger i punktet overfor.

 

Hvordan skal jeg håndtere usikkerheten knyttet til pris i fremtidige tilbud?

Det finnes flere måter å løse dette på i praksis, og svaret vil til dels avhenge av oppdragsgiver. Det vil også avhenge av hvem du leverer tilbudet til.

Generelt

I tilbudene dere inngir fremover anbefaler MEF at dere tar forbehold om at prisene vil endres i tråd med faktiske kostnader. For eksempel ta inn en passus om at tilbudet er avgitt under forutsetning at det ikke skjer betydelige endringer i tilgangen og kostnadene til råvarer, materialer og arbeidskraft. 

Vi anbefaler også at vedståelsesfrister settes kortere enn normalt.

NB! Ovennevnte forbehold kan ikke tas i konkurranser om offentlige oppdrag – da risikerer leverandøren å bli avvist fra konkurransen.

Oppdragsgiver: Stat/kommune (offentlig anskaffelse)

Der tilbyder er staten eller en kommune, dvs. når dere skal levere pris i en offentlig anbudskonkurranse, kan dere ikke innta forbehold eller klausuler som avviker fra tilbudsgrunnlaget. Her må dere i utgangspunktet innkalkulere prisstigningen og fremtidig usikkerhet i postene. En mulighet er også å kontakte anbyder direkte og undersøke om det er mulighet for å endre tilbudsgrunnlaget slik at det tilpasses prisstigningen og usikkerheten.

Oppdragsgiver: Hovedentreprenør

Utfører dere arbeid for en hovedentreprenør, kan dere regulere risikoen for prisstigningen gjennom en avtaleklausul eller ved å benytte en delindeks som treffer de konkrete arbeidene dere skal utføre (se nedenfor for informasjon om ulike indekser).

Den andre muligheten er å innta en klausul som regulerer prisstigning. Dette kan eksempelvis være:

Partene kan kreve vederlagsjustering for endringer i vare- og materialkostnader, forutsatt at de faktiske kostnadene avviker vesentlig (eller med en angitt %) fra kostnadene som ble lagt til grunn i de relevante postene i kontrakten.

Andre alternativer er at hovedentreprenør står for innkjøp av prissensitive materialer. Dette angis konkret i tilbudet deres. Til slutt er det også mulig å avtale egne oppgjørsformer. Eksempelvis at innkjøp gjøres opp i åpen bok med faktiske priser og et avtalt påslag.

Hvilke indekser bør vi benytte i vår argumentasjon om prisjustering?

Generelt

Dette vil avhenge av hvilke oppgaver og prosesser som inngår i det konkrete prosjektet. I situasjoner som nå, med store utslag i drivstoff- og materialkostnadene, kan det være hensiktsmessig å benytte delindekser, i stedet for totalindekser.

I de tilfellene det fremgår av kontrakten hvilken indeks som skal legges til grunn, vil dette som hovedregel måtte følges, med de unntak nevnt under avsnittet “Kan jeg kreve prisjustering i et igangsatt prosjekt?”

Relevante indekser

Indeks: Kostnadsindeks for anleggsmaskiner

Oppdatert fram til: Januar 2022

Beskrivelse: I “typiske” anleggsprosjekter, som omfatter en variasjon av arbeidsoppgaver, vil maskinindeksen være godt egnet. Indeksen oppdateres hver måned.

Indeks: Byggekostnadsindeks for veganlegg 

Oppdatert fram til: 4. kvartal 2021

Beskrivelse: Vekter etter anleggstype og innsatsfaktorer.

Indeks: Kostnadsindeks for lastebiltransport

Oppdatert fram til: 4. kvartal 2021

Beskrivelse: Indeksen inkluderer delindekser for “drivstoffkostnader”, “arbeidskraftkostnader” m.m.


Indeks: Byggjekostnadsindeks for bustader

Oppdatert fram til: februar 2022

Beskrivelse: Indeksen inkluderer materialindekser for stål, betong og trelast.

Avslutningsvis minner vi om at MEF kontinuerlig jobber opp mot myndigheter og offentlige oppdragsgivere for å sikre medlemmene best mulige rammebetingelser, og en rettferdig fordeling av kostnadene i møte med den kraftige prisøkningen. Dette arbeidet kan du lese mer om her.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer