Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 2-01-2023

Viktige lovendringer fra nyttår

Her har vi samlet de viktigste lov- og regelendringene som trer i kraft i løpet av 2023.

Utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav
Med virkning fra 1. januar innføres det en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav. Endringen gjelder for tilvirkningskontrakter.

I praksis gjennomføres dette ved at § 15-9-3 i merverdiavgiftsforskriften endres til følgende:

«Omtvistede beløp som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget, skal oppgis i skattemeldingen for den termin kravet er avklart eller betalt. Dette gjelder ikke dersom debitor og kreditor er å anse som nærstående etter skatteforvaltningsloven § 8-11 fjerde ledd.»

Som det fremgår av denne saken har MEF jobbet i en årrekke med å få på plass denne endringen, slik at våre medlemmer ikke må svare merverdiavgift før de faktisk har tjent penger. Dette sikrer likviditet og at ellers lønnsomme entreprenører ikke går konkurs.Skatt og avgift – øvrige endringer
Med virkning fra 1. januar fjernes grunnavgiften på anleggsdiesel.

Arbeidsgiveravgiften øker for lønnsinntekter over kroner 750 000 og formuesskatten skjerpes blant annet ved at verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent. Disse og andre endringer på skatte- og avgiftsområdet kan du lese mer om her.Endringer i innleieregelverket
Endringene vil blant annet begrense adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Du finner mer informasjon her.

MEF arrangerer webinar om innleieregelverket 3. februar. Trykk her for påmelding.Styrket rett til heltidsstillinger
Med virkning fra 1. januar gjennomføres det endringer i arbeidsmiljøloven med det formål å styrke retten til heltidsstillinger:

  • Det innføres en bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid (§ 14-1 b første ledd).
  • Det følger av § 14-1 b annet ledd at før «arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.»
  • Endringer i § 14-3 innebærer at deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten. I tillegg følger det av bestemmelsen at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til "ekstravakter og lignende".


Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, men 2023 er det første året der bedriftene som omfattes av loven vil være pålagt å redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som er utført av virksomheten.
Du finner mer informasjon om åpenhetsloven her.

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer