Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 19-02-2024

Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget har utarbeidet et nytt lovforslag for offentlige innkjøp. Vi har kommet med innspill, les vårt høringssvar her.

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt i november 2022 for å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Ett år senere la utvalget frem en utredning som blant annet omfatter et utkast til ny lov om offentlige anskaffelser. Utredningen har vært på høring og MEF har avgitt høringssvar.


Regelverket må bli enklere

MEF påpeker i høringssvaret at vi deler oppfatningen til anskaffelsesutvalget av det er behov for et enklere og mer tilgjengelig anskaffelsesregelverk. En gjennomsnittlig MEF-bedrift har 17 ansatte. Dette er bedrifter med begrensede administrative ressurser. Forenklinger på anskaffelsesområdet vil bidra til økt konkurranse – og forhåpentligvis redusert ressursbruk både for leverandør og oppdragsgiver.

Samtidig må behovet for forenkling balanseres mot nødvendigheten av at leverandørene har kjennskap til og tilgang til det offentlige markedet, og at det er transparens når det gjelder tildeling av offentlige oppdrag. I utgangspunktet mener vi derfor at en størst mulig andel av de offentlige oppdragene bør kunngjøres, og i neste omgang tildeles etter kriterier og krav som er konkrete og målbare. Etter vårt syn vil en slik praksis sikre at leverandørene konkurrerer på like vilkår og at de beste leverandørene vinner på sikt.


Hva med småbedriftene?

Når det gjelder utredningen som her foreligger, savner vi – i likhet med Regelrådet – at hensynet til små bedrifter ikke er nærmere vurdert. Mindre bedrifters deltakelse i offentlige kontrakter legger grunnlaget for vekst i de aktuelle bedriftene, og bidrar i tillegg til økt konkurranse på sikt. Myndighetene bør derfor ha vedvarende fokus på å redusere hindringer for økt deltakelse i det offentlige anskaffelsesmarkedet for denne gruppen. Det fremstår i den sammenheng som noe merkelig at utvalgets anbefalinger knyttet til «problemstillinger om lokale og regionale leverandører» først vil bli presentert i den andre delutredningen.

Vi mener også at prosessen det her er lagt opp til – fremleggelse av to delutredninger med om lag et halvt års mellomrom – gjør det krevende å på nåværende tidspunkt danne seg et godt bilde av helheten i utvalgets arbeid.

Her kan du lese høringssvaret vårt i sin helhet.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer