Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 12-12-2023

Nye krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Den 1. januar 2024 trer nye endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Her er det blant annet flere endringer som påvirker virksomheters HMS arbeid, da med nye krav til både verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Det kan være at din virksomhet tidligere har hatt verneombud, men ikke arbeidsmiljøutvalg, eller at man ikke har hatt noen av delene. Fra og med nyttår kan virksomheten være pålagt å opprette både verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Med lovendringene har også rollene fått tydeliggjort oppgaver som tidligere ikke fulgte direkte av loven. Dersom dere allerede har både verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg, er det viktig å være oppmerksom på endringene.

Verneombud

Plikt til å ha verneombud og verneombudets rolle reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 6.

Tidligere har kravet vært at alle virksomheter med 10 eller flere ansatte må ha verneombud jf. § 6-1 første ledd. Fra og med 01.01.2024 endres kravet. Fra ny § 6-1 første ledd lyder:
«Virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning».

Dette innebærer at mange virksomheter som tidligere ikke har vært omfattet av plikten, nå må opprette verneombud.

Verneombudets rolle og ansvar har også blitt nærmere presisert av lovgiver. Det følger av ny § 6-2 første ledd:
«Verneombudets oppgraver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nærtilknytning til virksomheten».

Dette innebærer at verneombudet også har ansvar for å følge opp innleid arbeidskraft, samt enkelte oppdragstakere som jobber i samme miljø som de øvrige ansatte. Et tenkt eksempel på hvem dette kan omfatte vil være dersom virksomheten har en rørlegger som underentreprenør på prosjektet, eller prosjekterende på oppdragskontrakt.

Arbeidstakernes psykososiale miljø har vært i fokus lengre, og har vært ansett som en del av HMS arbeidet. Det er nå stadfestet at også det psykososiale miljøet er underlagt verneombudets ansvarsroller jf. ny § 6-2 andre ledd.

Arbeidsmiljøutvalg

Dagens regelverk fastslår at virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte plikter å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Er det mellom 20 og 50 ansatte i virksomheten, er virksomheten pliktig til å opprette arbeidsmiljøutvalg jf. arbeidsmiljøloven § 7-1 første ledd dersom arbeidsgiver eller arbeidstakerne krever det.

Nye regler fra 01.01.2024 nedjusterer tallene. Alle virksomheter som sysselsetter mer enn 30 ansatte vil fra nyttår være pliktig til å opprette arbeidsmiljøutvalg. Dette medfører som ved verneombud, at mange som tidligere ikke har hatt arbeidsmiljøutvalg, nå må opprette dette.

Videre er alle virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte nå pålagt å opprette arbeidsmiljøutvalg dersom en av partene krever dette.

Virksomheter med færre enn 5 ansatte

Som tidligere er det viktig å være oppmerksom på at man kan bli pålagt både opprettelse av verneombud og arbeidsmiljøutvalg, uavhengig av størrelse.

Dette gjelder dersom Arbeidstilsynet mener forholdene i virksomheten taler for at det er nødvendig, og vil kun skje etter en konkret vurdering. Man vil derfor ha anledning til å forberede seg dersom man skulle komme i en situasjon hvor dette gjør seg gjeldende.

Opplæring

De nye endringene medfører at mange flere virksomheter enn tidligere må ha verneombud eller arbeidsmiljøutvalg.

Fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 følger kravet til opplæring av verneombudet samt arbeidsmiljøutvalgets medlemmer.

Kravet er 40 timer opplæring. Lovgiver har derimot åpnet for at det kan partene avtale et kortere kurs dersom forholdene tilsier det.

Det er mange aktører som tilbyr både 40-timers kurs men også kortere kurs til både arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, verneombud samt øverste leder.

For å oppfylle kravet til kortere opplæring kreves det at partene i felleskap, utarbeider en forsvarlighetsvurdering for virksomheten som begrunner det kortere kurset.

Det er ikke tilstrekkelig at partene er enige om en kortere opplæring. Partene må i fellesskap utarbeide en forsvarlighetsvurdering med alle risikomomenter de ansatte møter i hverdagen, og som gjør seg gjeldende i arbeidet. Dette vurderingen må være skriftlig, og dokumentere de vurderinger som er gjort og som begrunner valget av kortere opplæring. Dette er vanligvis gjeldende i virksomheter hvor de ansatte jobber på kontor, med lavere risikoforhold.

Dersom man er usikker på hvordan man skal gjennomføre forsvarlighetsvurderingen, kan man ta kontakt med Arbeidstilsynet for nærmere veiledning.

Webinar

15. desember holdt MEF-skolen webinar om tema. Se opptak av webinaret her. Du må være innlogget, kun for medlemmer.

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer