Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-10-2023

Statsbudsjettet 2024

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. Her følger en oversikt over de viktigste funnene for MEFs medlemmer.

Hele 1 882,6 mrd. Kroner skal fordeles til hele det norske storsamfunnet. Her legges også viktige rammer for medlemsbedriftene i MEF. De gjelder både ressurser til offentlige byggherrer, skatter og regelverk.

– Jeg er veldig glad for alle nye prosjekter som kommer ut i markedet. Mange entreprenører rundt om i hele Norge trenger nå flere jobber å regne på. Samtidig er jeg bekymret for at regjeringen reduserer vedlikeholdet av de riksveiene vi allerede har, sier Julie Brodtkorb, Adm. dir. i MEF.


Her er noen av de viktigste funnene for MEFs medlemmer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024:


Samferdselsdepartementet

Det igangsettes flere store prosjekt. Blant annet:

 • E6 Megården–Sommerset (delprosjekt på E6 Megården–Mørsvikbotn) i Nordland
 • E134 Røldal–Seljestad i Vestland
 • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i Akershus

I tillegg er det forberedende arbeider på fellesprosjektet Arna-Stanghelle i Vestland

Det er nedslående å se at Regjeringen kutter i vedlikeholdet av riksveiene. Regjeringen selv skriver:

«Til vedlikehold av riksveinettet legges det opp til å bruke om lag 400 mill. kr mindre enn i saldert budsjett 2023. Vedlikehold av veinettet består av tiltak for å ta vare på og bidra til god funksjon på den eksisterende veiinfrastrukturen. Dette omfatter tiltak for å gjenopprette og opprettholde standarden på veidekker, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og alle tekniske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Godt vedlikehold bidrar til at kostnadene til drift av infrastrukturen holdes nede. Det anslås at vedlikeholdsetterslepet innenfor formålet på posten isolert sett øker med om lag 1 200 mill. kr.»


Finansdepartementet

 • Prisveksten i 2024 anslås til 3,8 prosent.
 • Innslagspunktet for den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger heves fra 750 000 til 850 000 kroner.
 • Formuesskatten ligger fast på et høyt nivå
 • DIESEL:
  • Regjeringen foreslår å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 19 prosent. Dette følger opp den varslede opptrappingen CO2-avgiftene til 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Forslaget innebærer at avgiftene blir 1 176 kroner per tonn CO2 i 2024.
  • Økning i CO2-avgiften fører til at avgift pr. liter anleggsdiesel øker med 64 øre - en økning på i overkant av 25 prosent.
 • Regjeringen foreslår en økning i veibruksavgiften på biodiesel på 3,8 prosent, men reduserer veibruksavgiften på fossilt drivstoff med hhv. 7,2 prosent for diesel og 1,7 prosent for bensin. Det framstår som noe underlig at klimavennlig drivstoff får økt avgift mens diesel- og bensin får redusert avgift, som er i strid med Hurdalsplattformen. Fra Hurdalsplattformen heter det at: “Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.”
 • Økt fradrag for den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakker, pensjonat og hybel med kokemuligheter økes fra 250 kroner til 400 kroner.


Klima- og miljødepartementet

Innblanding av bio i anleggsdiesel: Regjeringen opprettholder omsetningskravet på 10 prosent innblanding av biodiesel i anleggsdiesel. En økning vil tidligst være aktuelt i 2025.


Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 472 millioner kroner til arbeidet med å forebygge flom- og skredskader. Pengene skal gå til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikrings- og miljøtiltak, fjellskredovervåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeid med overvann.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til krise- og hastetiltak, herunder gjennomføring av tiltak etter ekstremværet «Hans».

Dette er i tråd med MEFs krav i forkant av statsbudsjettet.


Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 54,2 mill. kr til verdiskapingstiltak i skogbruket i 2024 (skogsveier, tømmerkaier m.m.). Dette er en økning på tre millioner – 5,8 prosent.


Nærings- og fiskeridepartementet

Bevilgningene til Klagenemndssekretariatet (KOFA) styrkes med 1,9 mill. Kr – en økning på 5,4 prosent sammenlignet med saldert budsjett 2023.

Relaterte nyheter

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer