Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Njål Hagen, Anleggsmaskinen
Publisert: 21-08-2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

«Hvordan skal vi nå fristene våre? Har jeg risikoen for stormen?», er spørsmål mange entreprenører spør seg nå.

Vi vil her kort redegjøre for noen sentrale momenter alle entreprenører må ta hensyn til i etterkant av stormen.

Stormen har gjort at jeg blir forsinket, hva skjer da?

Dersom stormens konsekvenser ved flom eller andre forhold medfører at entreprenørens arbeid forsinkes, kan det være aktuelt å kreve fristforlengelse grunnet force majeure.

Force majeure er et begrep som handler om hendelser man ikke kan verne seg mot. Dette kan eksempelvis være branner, krigsutbrudd eller naturkatastrofer. Sentralt er at ingen av partene i kontrakten kunne tatt hensyn til at hendelsen skulle skje. Eksempelvis er det vanskelig å forutse et snøskred på den ene veien som går inn til arbeidsstedet.

De fleste kontrakter inneholder bestemmelser om force majeure. Man må derfor først se til kontrakten for å se hvilke konsekvenser en force majeure situasjon kan få.

De sentrale standardene for både totalentreprenører og utførende entreprenører har bestemmelser som omtaler force majeure. Tilsvarende bestemmelser finnes også i standarder for underentreprenører.

Dersom man ikke har egne bestemmelser etter kontrakt, finnes det flere ulovfestede alminnelige prinsipper i kontraktsretten.

Dersom man påberoper en force majeure bestemmelse må man oppfylle fire vilkår:

  • Fremdriften hindres. Dette kan være eksempelvis at man ikke når frem til arbeidsstedet, eller at arbeidet ikke kan gjennomføres på grunnet stedlige forhold.
  • Hindringen skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll. Dersom en hindring er skapt av entreprenørens egne handlinger, eller forhold entreprenøren har anledning til å påvirke, vil det ikke anses som utenfor entreprenørens kontroll.
  • Entreprenøren burde ikke tatt hindringen i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. Dersom en forsinkelse skjer grunnet et svært sjeldent, men samtidig påregnelig forhold, kan dette medføre at forholdet ikke utgjør en force majeure-situasjon. Dersom snøskred ved arbeidsstedet er sjeldent, men forventet, burde entreprenøren ha tatt risikoen til betraktning ved inngåelsen.
  • Entreprenøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. Har man inngått et bindende kontraktsforhold, forventes det at entreprenøren bruker alternative løsninger for kontraktsoppfyllelse dersom dette er mulig og innenfor rimelighetens grenser.

Dersom alle vilkårene er oppfylt, kan entreprenøren ha krav på fristforlengelse. Det er viktig å merke seg at krav om fristforlengelse fremdeles må sendes innenfor varslingsfristene kontrakten eller standarden fastsetter. 

En ekstraordinær værhendelse som Hans vil ofte oppfylle alle de fire vilkårene. Enten ved at stormen er så intens at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arbeid, eller ved at konsekvensene som flom eller jordskred hindrer fremdriften.

Det er viktig å huske at dette vil gjelde ekstremvær. Dette gjelder ikke ved dårlig vær, men alvorlig vær en har hatt muligheten til å ta høyde for. Dersom man har hatt tilstrekkelig anledning til å iverksette tiltak, og været er normalt og forventet, vil det vanligvis ikke falle inn under force majeure. Hans er i særstilling når det gjelder styrken på stormen samt konsekvensene av været.

Partene har vanligvis ikke krav på vederlagsjustering. Utgangspunktet er at begge parter må bære sine egne kostnader og tap som oppstår grunnet en force majeure hendelse.

Hva om en underentreprenør ikke kan levere slik at jeg blir forsinket?
Ofte er entreprenører avhengige av sine kontraktsmedhjelpere for å oppfylle sin kontraktsforpliktelse. Dersom en av underentreprenørene hindres i å levere sin ytelse til hovedentreprenøren grunnet force majeure, vil hovedentreprenøren vanligvis også ha rett på egen fristforlengelse. Underentreprenøren må selv kunne dokumentere at alle vilkårene er oppfylt.

Stormen har ført til skade på anleggsstedet, hva gjør jeg?
For skade på eget kontraktsarbeid og materialer, er risikoen tillagt entreprenøren selv. Dette gjelder også for eventuelle materialer entreprenøren har fått i besittelse fra byggherre.

Ettersom at entreprenøren bærer risikoen, må entreprenøren selv dekke kostnaden for utbedring av skadene. Dette gjelder uavhengig av skyld.

Dersom skaden er på maskiner eller anleggsutstyr er utgangspunktet at partene selv må dekke kostnadene ved dette. Andre kan bare bli erstatningsansvarlig dersom man kan påvise at andre har påført skaden gjennom uaktsomhet eller forsett.

For begge de overnevnte tilfeller er det sentralt at entreprenøren har sine forsikringer i orden. Både skade på utstyr og maskiner, samt skade på anleggsstedet kan være underlagt de ulike ansvars- og skadeforsikringene entreprenøren skal ha.

Oppsummering

Dersom man opplever forsinkelse eller skade grunnet stormen, bør entreprenøren gjøre følgende:

  1. Kontroller kontrakten for å se om den inneholder bestemmelser om force majeure.
  2. Vurdere hvorvidt situasjonen oppfyller de fire vilkårene for force majeure.
  3. Krev fristforlengelse.
  4. Ved skade, kontroller forsikringer.
  5. Søke bistand ved behov. Ta kontakt med din region dersom man er usikker, ofte kan mye oppklares gjennom en samtale.

Relaterte nyheter

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?
Publisert:21.09.2023

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?

Allerede fra 1. januar vektes klima og miljø 30 prosent i offentlige anbud. Lær mer om MEFs klimakalkulator her.

Les merles mer
Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur
Publisert:14.09.2023

Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur

Torsdag 31. august åpnet vi for standbestilling. De fleste standene ble revet bort den første halvtimen. Ønsker du stand må du være rask!

Les merles mer