Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-03-2023

Tariffbedrifter kan søke støtte til kompetanse-hevende tiltak

Medlemsbedriftene som er bundet av anleggsoverenskomsten (MEF-NAF) eller miljøoverenskomsten (MEF-LO) kan nå søke om midler til bruk innen utdanning av ledere og ansatte.

Søknader sendes MEF ved seniorrådgiver Terje Eikevold på terje.eikevold@mef.no. Søknadene behandles fortløpende.


RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM MIDLER FRA OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET

1. De medlemsbedrifter som er bundet av overenskomsten MEF-NAF (anleggsoverenskomsten) eller MEF-LO (miljøoverenskomsten) betaler inn til opplysnings- og utviklingsfondet LO-MEF (OU).

Dette er midler som skal komme disse bedriftene til gode, slik at bedriftene kan søke om midler fra fondet til bruk innenfor fondets formål. Utdeling av midler fordrer søknad til MEF sitt hovedstyre.

2. Utviklingstiltakene må falle inn under OU-avtalens § 2 Virkemidler:

  • a. En moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål,
  • b. Utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme områder som nevnt i punkt a,
  • c. Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak,
  • d. Gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,
  • e. Fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift.


3. Hvilke tiltak gis støtte:

Enhver bedrift som faller inn under denne retningslinjens pkt. 1 står fritt til å søke om midler fra fondet. Vilkåret er at formålet med tiltaket faller inn under pkt. 2 i denne retningslinjen.

Hovedstyret avgjør hver søknad på fritt grunnlag.

4. Egenandel er fastsatt til minimum 25 % av prosjektets totalkostnad.

5. Det gis som hovedregel maksimalt kr. 100.000, - per prosjekt. Dette kan fravikes dersom det foreligger særlige grunner. En særlig grunn kan for eksempel være størrelsen på bedriften som søker eller at tiltaket har betydning for flere av medlemsbedriftene.

6. Søknad sendes MEF administrerende direktør, og skal som minimum inneholde; søkerorganisasjon og kontaktinformasjon, kostnads-/finansieringsplan, målsetninger og nytteverdi, samt detaljert prosjektbeskrivelse.

7. For at det skal kunne etterprøves at midlene er benyttet til sitt formål skal søkeren når tiltaket er gjennomført, gi en sluttrapport som viser hvordan midlene er brukt og om prosjektets målsetting er oppnådd. Hovedstyret kan når som helst be om innsyn og status i et tiltak etter disse retningslinjer.

8. Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) behandler søknadene fortløpende, etter fullmakt fra MEF sitt hovedstyre. AU rapporterer til hovedstyret.

Denne retningslinjen er vedtatt av MEFs hovedstyre 7. februar 2023.