Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-11-2022

Høring om sirkulær økonomi

MEF deltok nylig i Energi- og miljøkomiteens muntlig høring på Stortinget om sirkulær økonomi. Se høringen her.

Bakgrunnene er et representantforslag fra Høyre om å få til en mer sirkulær økonomi.

Deponiforbud for utsorterte avfallstyper
MEF støtter mange av forslagene som ble fremmet av Høyre, men poengterer nok en gang at et deponiforbud for utsorterte avfallstyper kun vil være gjennomførbare så lenge dette følges av enten et transporttillegg der hvor det er lang transport fra avfallsanleggene til materialgjenvinning, eller at det etablereres omlastningsanlegg i alle regioner som representerer materialgjenvinnerne. Eksempelvis foreslås det et deponiforbud mot gips. Ettersom de to gjenvinnerne i Norge holder til rundt Oslofjorden har MEF har gitt innspill til både Miljødirektoratet og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget at dette kun lar seg gjøre med et tilskudd for å dekke transporten fra distriktene utenfor Viken.


Massehåndtering
Videre viser MEF til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk overlevert en rapport høsten 2021 med en rekke gode forslag for en bedre massehåndtering. Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og er et tverrsektorielt prosjekt bestående 11 ulike offentlige etater hvor næringen, inkludert MEF, har vært involvert. Da det videre arbeidet med rapportens anbefalinger synes å ha stanset opp, anbefaler MEF at komiteen om å be regjeringen sørge for å viderefører arbeidet med rapportens anbefalinger og implementere disse.


Mangel på massemottak
MEF etterlyste også flere massemottak og påpekte at den største klimautfordringen i anleggsnæringen er hvordan masser håndteres i dag. Mangel på massemottak har medført at masser transporteres unødvendig langt. Konsekvensen er store klimautslipp, slitasje på veinettet og dårligere veisikkerhet samt at bygge- og anleggsprosjekter blir unødvendig dyre. Erfaringen er at kommunene i sitt planarbeid ofte kvier seg for å avsette arealer til massemottak. MEF anbefaler derfor komiteen om be regjeringen i de nasjonale planretningslinjene forplikte kommunen til å etablere gode lokale planprosesser med sikte på avsette tilstrekkelig egnede arealer for massemottak.

Opptak av høringen:

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer