Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-11-2022

Høring om sirkulær økonomi

MEF deltok nylig i Energi- og miljøkomiteens muntlig høring på Stortinget om sirkulær økonomi. Se høringen her.

Bakgrunnene er et representantforslag fra Høyre om å få til en mer sirkulær økonomi.

Deponiforbud for utsorterte avfallstyper
MEF støtter mange av forslagene som ble fremmet av Høyre, men poengterer nok en gang at et deponiforbud for utsorterte avfallstyper kun vil være gjennomførbare så lenge dette følges av enten et transporttillegg der hvor det er lang transport fra avfallsanleggene til materialgjenvinning, eller at det etablereres omlastningsanlegg i alle regioner som representerer materialgjenvinnerne. Eksempelvis foreslås det et deponiforbud mot gips. Ettersom de to gjenvinnerne i Norge holder til rundt Oslofjorden har MEF har gitt innspill til både Miljødirektoratet og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget at dette kun lar seg gjøre med et tilskudd for å dekke transporten fra distriktene utenfor Viken.


Massehåndtering
Videre viser MEF til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk overlevert en rapport høsten 2021 med en rekke gode forslag for en bedre massehåndtering. Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og er et tverrsektorielt prosjekt bestående 11 ulike offentlige etater hvor næringen, inkludert MEF, har vært involvert. Da det videre arbeidet med rapportens anbefalinger synes å ha stanset opp, anbefaler MEF at komiteen om å be regjeringen sørge for å viderefører arbeidet med rapportens anbefalinger og implementere disse.


Mangel på massemottak
MEF etterlyste også flere massemottak og påpekte at den største klimautfordringen i anleggsnæringen er hvordan masser håndteres i dag. Mangel på massemottak har medført at masser transporteres unødvendig langt. Konsekvensen er store klimautslipp, slitasje på veinettet og dårligere veisikkerhet samt at bygge- og anleggsprosjekter blir unødvendig dyre. Erfaringen er at kommunene i sitt planarbeid ofte kvier seg for å avsette arealer til massemottak. MEF anbefaler derfor komiteen om be regjeringen i de nasjonale planretningslinjene forplikte kommunen til å etablere gode lokale planprosesser med sikte på avsette tilstrekkelig egnede arealer for massemottak.

Opptak av høringen:

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer