Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-10-2022

I krevende tider prioriteres MEF-medlemmene

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett. MEF har jobbet politisk i lang tid for å sikre at det kommer endringer i statsbudsjettet som sikrer bedre rammevilkår for medlemsbedriftene. Her følger en oversikt over de viktigste tiltakene for MEFs medlemmer.

Norsk økonomi er i en krevende tid. Krigen i Ukraina har gitt høye priser på energi og materialer. Samtidig er arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. Regjeringen har skjerpet skattene for næringslivet generelt, og havbruk og vannkraft spesielt.

For anleggsnæringen spesielt er det en rekke tiltak som er verdt å merke seg.

— Vi har jobbet hardt for å vekke denne regjeringen. Anleggsbransjen opplever at de har sovet tungt og glemt oss. Men nå har finansministeren endelig våknet. Statsbudsjettet viser at de har forstått at norske entreprenører er en ryggrad i Distrikts-Norge, sier Julie Brodtkorb.

Hjertesak får en endelig løsning
Entreprenører har hittil måtte svare moms på utestående krav. Selv om ikke det er gitt at de faktisk får betalt hele beløpet. I regjeringens forslag til statsbudsjett har de sendt på høring forslag til nytt regelverk, som sier at dersom det objektivt sett er tvil om entreprenør får betalt utestående krav skal det ikke svares moms før kravet er endelig avklart eller betalt.

— I Over 5 år har MEF jobbet for at entreprenører som havner i tvist ved oppgjør skal slippe å betale MVA før saken er avgjort. I dag leverte regjeringen på dette. Akkurat hvordan ordningen blir skal på høring, men regjeringen har budsjettert med et proveny på 100 mill. Sier Julie Brodtkorb.


Dette er de viktigste grepene i regjeringens forslag til statsbudsjett for MEFs medlemmer:

Samferdselsdepartementet

 • Vedlikeholdsbudsjettet øker med 780 mill. kroner. Veksten spises opp av den rekordhøye prisveksten, men sikrer at vedlikeholdsnivået videreføres. I et stramt statsbudsjett er det en god nyhet.
 • Det samlede veibudsjettet svekkes med minus 376 millioner kroner. Det betyr at flere store prosjekter utsettes. Disse prosjektene rammes:
  -E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland
  -E16 Hylland-Slæen i Vestland
  -Fellesprosjektet i Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle i Vestland
  -E134 Røldal-Seljestad i Vestland
  -E134 Saggrenda-Elgsjø i Viken
  -E134 Oslofjordforbindelsen, fase to i Viken
 • Videre foreslås 63,8 mill. kr til tilskuddsordningen til pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.


Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. Bevilgningen skal brukes til å ansette betydelig flere veiledere ved NAV-kontorene, slik at unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid får tettere oppfølging. Blant annet skal en fast kontaktperson bidra til å bedre koordineringen mellom ulike instanser, som for eksempel mellom NAV, helsetjenestene og utdanningssek­toren.
 • Ny plan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen legger frem 35 forslag [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/test/id2928944/?ch=1 ] og bevilger 30 mill. kr. Til oppfølging av planen.


Finansdepartementet

 • Skatt: Formuesskattesatsen økes fra 0,95 til 1,0 pst. i trinn 1.
 • Avgift: Det samlede avgiftsnivået for anleggsdiesel (grunnavgift for mineralolje og CO2-avgiften) reduseres med 92 øre (24 % reduksjon). Samtidig innføres det et omsetningskrav (7 %) for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner. Finansministeren har uttalt at den samlede virkningen av endringene vil være en reduksjon på ca. 50 øre pr. liter anleggsdiesel.


Klima- og miljødepartementet

 • Det bevilges 500 mill. kr til Enova for økt elektrifisering av tungtransport og anleggsmaskiner m.m.
 • For første gang lager regjeringen en overordnet plan for klimapolitisk styring. Planen dekker rapportering etter klimaloven, redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030.


Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Tilskudd til bredbåndutbygging økes til 412 mill. kr. Dette er en økning på 108 mill. kr (35 %).
 • Rammetilskuddet til kommunene økes med 8,2 %
 • Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 5,7 %


Olje- og energidepartementet
Bevilgningene til flom- og skredforebygging økes med om lag 11 mill. kr til 382 mill. kr totalt (ca. 3 %). 


Nærings- og fiskeridepartementet
Bevilgningene til Klagenemndssekretariatet (KOFA) økes med ca. 1,6 mill. kr (4,6 %).


Skole og utdanning
Tilskudd til landslinjer øker med 1,2%. Dette dekker på ingen måte økte kostnader. I tillegg er tiltak for fullføring av videregående opplæring øker med 16%.

 • Kutt i lærlingtilskudd: Nominell videreføring av lærlingtilskuddet. Lærlingtilskuddet videreføres i 2023 på samme nominelle nivå som i 2022. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 105,9 mill. kroner.
 • Økning i tilskudd til flere læreplasser: Regjeringa foreslår å øke tilskuddet til flere læreplasser og bedre læreplassformidling til nær 460 millioner kroner. Det er 80 millioner mer enn i 2022. Hvert år står mange yrkesfagelever uten den læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. I 2021 var det 6600 søkere som stod uten plass.
 • Styrking av «Fagbrev på jobb» ordningen: Regjeringa foreslår og tiltak som vil gi voksne uten fullført videregående en ny sjanse. I 2023 vil de øke tilskuddet til «Fagbrev på jobb»-ordninga til 60 millioner kroner, mot 46 millioner i år. Ordningen gir voksne mulighet til å ta fagbrev mens de jobber og får lønn. Tilskuddet ble etablert i 2020 som svar på utfordringer i arbeidsmarkedet under pandemien.
 • Endringer i opplæringsloven: Regjeringa foreslår og 61 millioner kroner til å legge til rette for flere lovendringer som skal bidra til at flere fullfører. Regjeringa tar sikte på å fremme forslag om ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene som disse midlene etter planen skal finansiere er:
  -Utvide øvre aldersgrense for målgruppa for oppfølgingstjeneste for personer utenfor utdanning og arbeid fra 21 til 25 år
  -Tilgang til rådgiving for lærlinger
  -Plikt for kommunene og fylkeskommunene til å sørge for rådgiving for voksne i grunnopplæringa
  -Rett til særskilt norskopplæring for voksne i grunnopplæringa
  -Plikt for kommunene og fylkeskommunene til å gi en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående opplæring

  I tillegg foreslår regjeringa å føre videre tilskuddet som skal finansiere en rett til fullføring og en rett til yrkesfaglig rekvalifisering, som samla vil utgjøre om lag 450 millioner kroner i 2023.
 • Reduksjon i bevilgninger til private skoler: Det foreslås å redusere tilskuddet til private skoler med 40 millioner i 2023. Dette kan også ramme anleggslinjene ved Tomb og Tryggheim vgs. som til sammen har 30-40 elever på Vg2 Anleggsteknikk.
 • Økning i utstyrsstipend: Bygg og anleggsteknikk flyttes opp i en ny satsgruppe (fra 4 til 5) Dette betyr en økning fra kr 4603 til kr 5915 som er en månedlig økning på kr.1312,-
 • Økning i borteboerstipend: Økning med kr 660,- pr. mnd.


Skog
Landbrukets utviklingsfond (LUF) som øremerkes skogbrukstiltak økes med 39 mill. kr til 260 mill. kr.

MEF Skog er godt fornøyd med regjeringens ambisjoner på vegne av skogbruket. Særlig vil satsningen på bedre infrastruktur for transport av tømmer redusere transportkostnadene i næringen som igjen vil gi bedret konkurranseevne og dermed økt lønnsomhet i hele verdikjeden.


Gjenvinning og avfallshåndtering: Økt forbrenningsavgift for avfall
Det varsles nå en kraftig økning av CO2 avgiften på forbrenning av avfall, og dette treffer samtlige avfallsbedrifter og deretter deres kunder direkte.

Avgiften økes 141% og settes nå til 261 kr pr tonn avfall levert til forbrenning.

Formålet er å redusere forbrenningen av avfall som gir mye CO2 utslipp, les plast, og blant annet Østlandet Gjenvinning AS på Hamar har nå startet utviklingen av en ettersorteringsløsning for avfallet for å få ut mer plast av avfallet som ender i forbrenning. Dette håper de vil medføre at co2 avgiften på avfallet deres blir lavere på sikt.

Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer