Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 8-04-2022

Høring om omsetningskrav for biodrivstoff

Nylig avsluttet Miljødirektoratet en høring med forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til veitrafikk. Les MEFs høringsforslag her.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til innføring av nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk.

Det er foreslått å videreføre kravet til klimagassreduksjon for drivstoff, samt foreslått flere justeringer i produktforskriften for å gjøre den tydeligere og enklere å forstå. Forslaget tar sikte på å tre i kraft fra 1. juli 2022.

Miljødirektoratet har lagt ut to alternative nivåer på høring, på 6 % og 10 %. Det foreslås en fleksibel innretning mellom omsetningskravene for veitrafikk og ikke-veigående maskiner, slik at overoppfyllelse med avansert biodrivstoff i det ene kravet kan medregnes i det andre. Videre en opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2022 til et nivå som er estimert til å gi 600 millioner liter biodrivstoff i 2022 og 2023. Endelig er det foreslått en videreføring av kravet til klimagassreduksjon fra drivstoff i produktforskriften.

MEF mener at det eneste alternativ frem mot 2030 som virkelig monner for de fleste ikke-veigående maskiner, er bruk av avansert biodrivstoff. Vi støtter innføringen av et omsetningskrav, men mener det fremlagte forslaget vil ta fra oss og våre kunder avansert biodrivstoff som et verktøy for å kutte utslipp som monner. Dette vil i praksis hindre oss i å nå klimamålene.

MEFs forslag til omsetningskrav for ikke-veigående maskiner er følgende:

1. MEF støtter innføring av et omsetningskrav og at et forslag legger opp til bruk av avansert drivstoff som fører til reelle nasjonale og globale utslippsreduksjoner.

- Innblandingskravet starter på 6 prosent i 2023 og trappes deretter gradvis opp mot 2030.

2. Omsetningskravet må fungere som et gulv og ikke et tak for bruk av avansert biodrivstoff. Det må opprettes en ordning for å omsette 100 prosent-volumer utenfor kravet. Dette føres i eget regnskap slik at de som kjøper avansert biodrivstoff utenfor omsetningsordningen skal få full klimaeffekt nasjonalt.

- Fleksibilitet mellom kravene for veitrafikk og ikke-veigående maskiner bør ikke innføres nå. Ikke-veigående maskiner bør få sin egen separate omsetningsordning for avansert biodrivstoff, frikoblet fra vegtrafikken.

3. Det ilegges ikke grunnavgift for mineralolje på avansert biodrivstoff.

MEF mener at det er synd at regjeringen, med klima- og miljøministeren, legger en begrensing på mulighetene til å redusere klimagassutslippene for de som omfattes av ordningen, og redusere muligheten til å være en del av løsningen. Det er myndighetenes oppgave å legge til rette for et rammeverk som gir utslippskutt. Det forutsetter et system som ikke setter et tak på bruk av bærekraftig biodrivstoff.

Les hele MEFs høringsnotat vedlagt (pdf)

pdfForslag til omsetningskrav for biodrivstoff (pdf)

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer