Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 8-04-2022

Høring om omsetningskrav for biodrivstoff

Nylig avsluttet Miljødirektoratet en høring med forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til veitrafikk. Les MEFs høringsforslag her.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til innføring av nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk.

Det er foreslått å videreføre kravet til klimagassreduksjon for drivstoff, samt foreslått flere justeringer i produktforskriften for å gjøre den tydeligere og enklere å forstå. Forslaget tar sikte på å tre i kraft fra 1. juli 2022.

Miljødirektoratet har lagt ut to alternative nivåer på høring, på 6 % og 10 %. Det foreslås en fleksibel innretning mellom omsetningskravene for veitrafikk og ikke-veigående maskiner, slik at overoppfyllelse med avansert biodrivstoff i det ene kravet kan medregnes i det andre. Videre en opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk fra 1. juli 2022 til et nivå som er estimert til å gi 600 millioner liter biodrivstoff i 2022 og 2023. Endelig er det foreslått en videreføring av kravet til klimagassreduksjon fra drivstoff i produktforskriften.

MEF mener at det eneste alternativ frem mot 2030 som virkelig monner for de fleste ikke-veigående maskiner, er bruk av avansert biodrivstoff. Vi støtter innføringen av et omsetningskrav, men mener det fremlagte forslaget vil ta fra oss og våre kunder avansert biodrivstoff som et verktøy for å kutte utslipp som monner. Dette vil i praksis hindre oss i å nå klimamålene.

MEFs forslag til omsetningskrav for ikke-veigående maskiner er følgende:

1. MEF støtter innføring av et omsetningskrav og at et forslag legger opp til bruk av avansert drivstoff som fører til reelle nasjonale og globale utslippsreduksjoner.

- Innblandingskravet starter på 6 prosent i 2023 og trappes deretter gradvis opp mot 2030.

2. Omsetningskravet må fungere som et gulv og ikke et tak for bruk av avansert biodrivstoff. Det må opprettes en ordning for å omsette 100 prosent-volumer utenfor kravet. Dette føres i eget regnskap slik at de som kjøper avansert biodrivstoff utenfor omsetningsordningen skal få full klimaeffekt nasjonalt.

- Fleksibilitet mellom kravene for veitrafikk og ikke-veigående maskiner bør ikke innføres nå. Ikke-veigående maskiner bør få sin egen separate omsetningsordning for avansert biodrivstoff, frikoblet fra vegtrafikken.

3. Det ilegges ikke grunnavgift for mineralolje på avansert biodrivstoff.

MEF mener at det er synd at regjeringen, med klima- og miljøministeren, legger en begrensing på mulighetene til å redusere klimagassutslippene for de som omfattes av ordningen, og redusere muligheten til å være en del av løsningen. Det er myndighetenes oppgave å legge til rette for et rammeverk som gir utslippskutt. Det forutsetter et system som ikke setter et tak på bruk av bærekraftig biodrivstoff.

Les hele MEFs høringsnotat vedlagt (pdf)

pdfForslag til omsetningskrav for biodrivstoff (pdf)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer