Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-01-2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

Virksomheter pålegges å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt å informere om dette arbeidet. De større MEF-bedriftene vil bli berørt.

Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Virksomhetene pålegges blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere.

Hvilke bedrifter omfattes av åpenhetsloven?

I henhold til § 2 i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjelder loven for

«større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.»

Hva regnes som «større virksomhet»?

I åpenhetsloven (§ 3 (a) vises det til at større virksomhet enten er virksomheter som faller inn under definisjonen «store foretak» i regnskapsloven § 1-5 (bl.a. allmennaksjeselskaper), eller virksomheter som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner

2. balansesum: 35 millioner kroner

3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet

Hvilke plikter og krav oppstiller åpenhetsloven?

Aktsomhetsvurdering

Dersom virksomheten regnes som «større virksomhet», vil den for det første ha en plikt til å utføre en aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det fremgår av § 4 at det med aktsomhetsvurderinger menes å:

a) forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

b) kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c) iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b.

d) følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c.

e) kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d.

f) sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

I åpenhetsloven vises det til at virksomheter plikter å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde:

a) en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

b) opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

c) opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c.

Det følger av § 6 at «Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.»

Frist

Redegjørelsen må offentliggjøres årlig innen 30. juni. Ettersom loven først trer i kraft 1. juli i år (2022), må den første redegjørelsen offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Kontroll og håndheving

Forbrukertilsynet skal fører tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes (§ 9).

Virksomheter som ikke følger opp kravene til aktsomhetsvurdering og redegjørelse kan bli ilagt overtredelsesgebyr (§ 14).

Veileder

Det er utarbeidet en innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger på norsk. Den finner du her.

Relaterte nyheter

Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?
Publisert:21.08.2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

Les merles mer
Meld deg på Meklingskonferansen 23. august
Publisert:15.08.2023

Meld deg på Meklingskonferansen 23. august

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Les merles mer