Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-01-2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

Virksomheter pålegges å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt å informere om dette arbeidet. De større MEF-bedriftene vil bli berørt.

Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Virksomhetene pålegges blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere.

Hvilke bedrifter omfattes av åpenhetsloven?

I henhold til § 2 i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjelder loven for

«større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.»

Hva regnes som «større virksomhet»?

I åpenhetsloven (§ 3 (a) vises det til at større virksomhet enten er virksomheter som faller inn under definisjonen «store foretak» i regnskapsloven § 1-5 (bl.a. allmennaksjeselskaper), eller virksomheter som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner

2. balansesum: 35 millioner kroner

3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet

Hvilke plikter og krav oppstiller åpenhetsloven?

Aktsomhetsvurdering

Dersom virksomheten regnes som «større virksomhet», vil den for det første ha en plikt til å utføre en aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det fremgår av § 4 at det med aktsomhetsvurderinger menes å:

a) forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

b) kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c) iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b.

d) følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c.

e) kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d.

f) sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

I åpenhetsloven vises det til at virksomheter plikter å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde:

a) en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

b) opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

c) opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c.

Det følger av § 6 at «Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.»

Frist

Redegjørelsen må offentliggjøres årlig innen 30. juni. Ettersom loven først trer i kraft 1. juli i år (2022), må den første redegjørelsen offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Kontroll og håndheving

Forbrukertilsynet skal fører tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes (§ 9).

Virksomheter som ikke følger opp kravene til aktsomhetsvurdering og redegjørelse kan bli ilagt overtredelsesgebyr (§ 14).

Veileder

Det er utarbeidet en innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger på norsk. Den finner du her.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer