Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 19-01-2022

Høringssvar - Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

Viser til Prop. 35 L (2021-2022) - Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse).

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) organiserer om lag 2 300 bedrifter som samlet sysselsetter ca. 40 000 ansatte. Flertallet av medlemmene våre opererer i anleggsbransjen, men vi representerer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Disse utfører oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

Overordnet er vår oppfordring at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (2) bokstav f bør beholdes, da den utgjør et av flere verktøy som bedriftene kan benytte for å bidra til økt inkludering av personer som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

Vi kjenner til konkrete eksempler der våre medlemsbedrifter har benyttet bestemmelsen for å gi jobbmuligheter til personer med en arbeidshistorikk som har vanskeliggjort fast ansettelse. Bruken har således ikke vært begrunnet i behov, men i usikkerhet knyttet til den ansattes forutsetninger. For disse personene må resultatet sies å ha vært i tråd med formålet bak endringene gjennomført i 2015, slik det ble formulert i Prop. 39 L (2014-2015): «bidra til at flere får prøve seg i arbeid og til at arbeidsgivers usikkerhet og opplevelse av risiko ved ansettelser reduseres.»

Samtlige av våre bedrifter opererer i markeder hvor det jevnt over er høy konkurranse om oppdragene og moderat driftsmargin (4,2 % for bransjen samlet)[1]. Her er det også verdt å ha med seg at flertallet av våre medlemmer (ca. 1 600) er mindre bedrifter med 10 eller færre ansatte. Samlet tilsier dette at bedriftene har begrenset økonomisk handlingsrom til å foreta ansettelser som kan gå på bekostning av produksjonskrav og lønnsomhet. Vi mener derfor det er positivt at arbeidsgivere har adgang til å vurdere ansattes egnethet før fast ansettelse, slik blant annet aml. § 14-9 (2) bokstav f åpner for.

Vi registrerer også at det fra politisk hold oppstilles store ambisjoner på vegne av næringslivet når det gjelder inkludering, senest i regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen). Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende i den sammenheng, og vi støtter målsettingen om at «Alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det»[2]. Våre medlemmer har en god merittliste å vise til på dette feltet, blant annet ved å ansette personer som av ulike grunner ikke har funnet seg til rette i et ordinært skoleløp. Vi er imidlertid opptatt av at målene som stilles til næringslivet, følges opp av tiltak og lovbestemmelser som legger til rette for at bedriftene kan ta samfunnsansvar.

Samtidig er det verdt å understreke at vi kjenner oss igjen i proposisjonenes beskrivelse av bruken av aml. § 14-9 (2) bokstav f. Vi fører ikke medlemsstatistikk på akkurat dette området, men erfaringsmessig er det et begrenset antall av våre bedrifter som benytter muligheten til midlertidig ansettelse som nevnte bestemmelse åpner for. For de personene som faktisk har fått en lettere vei inn til arbeidslivet som følge av bokstav f, er den samlede bruken av bestemmelsen naturlig nok underordnet.

Vi stiller oss fullt og helt bak prinsippet om at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv - og blant våre medlemmer. Vi kan imidlertid ikke se at aml. § 14-9 (2) bokstav f svekker dette prinsippet. Det blir i proposisjonen vist til at bestemmelsen er lite benyttet, samtidig som forskningen det refereres til ikke synes å finne negative effekter knyttet til den. Tvert imot, arbeidskraftundersøkelsen til SSB viser at andelen midlertidige ansatte i 2020 faktisk var marginalt lavere enn nivået i 2015.[3] Samlet blir det da vanskelig å finne en reell, praktisk begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å oppheve bestemmelsen.


[1] Gjennomsnittlig årlig driftsmargin for perioden 2015-2020. Tallet er hentet fra en analyse utført av BDO: https://issuu.com/konsis/docs/bygg-_og_anleggsanalysen?fr=sM2Y2NTQzNjc5ODE.

[2] Regjeringen.no (2021). Hurdalsplattformen, s. 46. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/.

[3] SSB (2022). Arbeidskraftundersøkelsen (09733: Ansatte, etter arbeidstidsordning, kjønn, ansettelsesforhold, statistikkvariabel og år). Hentet fra: https://www.ssb.no/statbank/table/09733/tableViewLayout1/.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer