Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-10-2021

Ny regjeringsplattform sett fra anleggsbransjen

13. oktober presenterte den nye statsministeren den politiske plattformen til regjeringen. Vi i MEF har trukket frem noen av punktene i den plattformen som er særlig relevante for våre entreprenører.

Under er punkter som den kommende regjeringen vil følge opp konkret i sitt arbeid:

Vei

 • Sørge for at samferdselsinvesteringer styrker norske bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjonsbiodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.
 • Etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren, og legge frem en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Planen skal vise hvor mye som kan høstes på bærekraftig vis, uten at det svekker naturens opptak og lagring av CO2, samt hvor bruken av knappe bioressurser skal prioriteres for å sikre effektive utslippskutt. Økt bruk av biodrivstoff skal utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
 • Utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.
 • Ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor.

Jernbane

 • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
 • Utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
 • Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av NordNorgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.
 • Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity.

Skatt

Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016.

Relaterte nyheter

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer