Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-10-2021

Ny regjeringsplattform sett fra anleggsbransjen

13. oktober presenterte den nye statsministeren den politiske plattformen til regjeringen. Vi i MEF har trukket frem noen av punktene i den plattformen som er særlig relevante for våre entreprenører.

Under er punkter som den kommende regjeringen vil følge opp konkret i sitt arbeid:

Vei

 • Sørge for at samferdselsinvesteringer styrker norske bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjonsbiodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.
 • Etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren, og legge frem en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Planen skal vise hvor mye som kan høstes på bærekraftig vis, uten at det svekker naturens opptak og lagring av CO2, samt hvor bruken av knappe bioressurser skal prioriteres for å sikre effektive utslippskutt. Økt bruk av biodrivstoff skal utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
 • Utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.
 • Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.
 • Ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor.

Jernbane

 • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
 • Utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
 • Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av NordNorgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.
 • Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity.

Skatt

Gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016.

Relaterte nyheter

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024
Publisert:18.08.2023

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024

Viktig beskjed til regjeringen: Statsbudsjettet for 2024 må bli et flom- og skredsikringsbudsjett. Les Julie Brodtkorbs kronikk her.

Les merles mer
Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer