Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-09-2021

Fornyet samfunnskontrakt kan gi flere skoleplasser og lærlinger

Dette er noe av det viktigste som har skjedd siden 2016 innenfor utdanning og læreplasser. – Fornyet samfunnskontrakt kan gi flere skoleplasser, lærlinger og fagfolk, sier Terje Eikevold i MEF.

– Den nye kontrakten gir oss mulighet til å jobbe med de viktigste utdanningspolitiske sakene våre med samfunnskontrakten i ryggen.

Det sier seniorrådgiver Terje Eikevold i MEF.

En ny avtale med partene i arbeidslivet skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid.

Avtalen kalles «samfunnskontrakten», og er en fornyelse av en avtale som først ble signert i 2012 og deretter fornyet i 2016. MEF har vært en av kontraktspartene siden starten i 2012.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

I midten av september ble den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser signert og offentliggjort. Den nye kontrakten skal vare fra 2022 til 2026.

– Hvorfor er dette viktig?

– Godt samsvar mellom målsetningene i samfunnskontrakten og det som er viktig for MEF sine medlemmer. Det er en styrke når vi skal argumentere for flere skoleplasser eller hvordan opplæringskontorene bør reguleres i den nye opplæringsloven som kommer i 2023 sier Eikevold.

Han mener dette vil hjelpe MEF og OKAB til å nå målene om flere skoleplasser, lærlinger og fagarbeidere. Opplæringskontorene er i dag en svært viktig støttespiller, og samfunnskontrakten er viktig for å opprettholde det tilbudet.

OKAB kan fortsette som før

– Det kan også bidra til at opplæringskontorene kan fortsette sitt gode arbeide på tilnærmet samme måte som i dag.

MEF og OKAB er trolig den kontraktsparten som har lyktes best med å oppfylle formålet med kontrakten.

Økningen i antall læreplasser har på landsbasis økt med 24 prosent siden inngåelsen av den første avtalen i 2012. I vår bransje har antall lærlinger som formidles av OKAB økt med hele 87 prosent (!) i samme periode. Altså over tre ganger bedre enn landsgjennomsnittet.

MEF og OKAB er spesielt fornøyd med man i den nye samfunnskontrakten har fått med tre viktige saker for anleggsbransjen:

  • Bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene.
  • Bidra til at lærebedrifter får rekruttert lærlinger i næringer og lærefag hvor det er mangel på lærlinger.
  • Erfaringsdeling og relasjonsbygging mellom skole, opplæringskontor, arbeidsliv, fylkeskommunen og andre sentrale aktører er en viktig forutsetning for å lykkes i læreplassformidlingen.

– Dimensjonering av skoletilbudet har vært en viktig sak for MEF i lang tid. Skoleplasser innen anleggsteknikk er kostnadskrevende i forhold til mange andre studieretninger. Fagområdet taper derfor ofte i konkurranse med andre utdanningstilbud når budsjettmidlene skal fordeles, sier han.

Dyrt – men lønnsomt

MEF understreker hvor viktig det er å tilby ungdom en utdannelse hvor det finnes læreplasser. I 2019 fikk nær 9 av ti elever – 86 prosent – læreplass innen bygg- og anleggsfag.

Næringen er dermed den som tar imot flest lærlinger, og hvor de kan ta fagbrev og gå rett inn i jobb.

– Det må samfunnsøkonomisk bedre enn å tilby dem en rimeligere utdanninger hvor både læreplass og arbeid er vanskelig å finne. Andelen av ungdom som ønsker seg en karriere i anleggsbransjen har økt de siste årene. Antall skoleplasser har på ingen måte holdt tritt med denne utviklingen, sier Eikevold.

MEF har som et prioritert område i sitt utdanningspolitiske arbeid de neste årene å fortsette arbeidet med å påvirke myndighetene til å legge til rette for skoleplasser innen de områdene hvor det finnes læreplasser og jobber.

Udekket behov

Slik håper MEF å oppnå en bedre match mellom det antallet ungdommer som ønsker seg inn i anleggsbransjen og det udekkede behovet for lærlinger og fagarbeidere.

Hovedmålet med den nye samfunnskontrakten er at alle som er formelt kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. I arbeidet med å skaffe flere læreplasser skal det opprettes nettverk for samarbeid lokalt. Det skal også gjøres en innsats for å rekruttere flere lærebedrifter, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

MEF har i den nye samfunnskontrakten fått aksept for at opplæringskontorene skulle trekkes frem som en av de sentrale aktørene for å lykkes med læreplassformidlingen.

OKAB viktig bindeledd

– I vår bransje er OKAB et viktig bindeledd mellom skole, fylkeskommune og arbeidsliv, Opplæringskontorene bidrar til å skape og opprettholde læreplasser. Både hos etablerte lærebedrifter, men også hos bedrifter som ville vegret seg for å påta seg dette uten støtte fra et opplæringskontor, sier Eikevold.

I tillegg mener han at de er en særdeles viktig aktør for at flest mulig skal fullføre læretiden.

Skreddersøm i opplæring

En undersøkelse hos OKAB i 2020 viste at hver tredje lærling i bransjen har behov for en eller annen grad av skreddersøm i forbindelse med læretiden.

Dette kan blant annet skyldes at de kommer fra andre studieretninger, eller direkte fra Vg1 og derfor har andre behov enn elevene som kommer fra Vg2 Anleggsteknikk.

– OKAB er viktig for de elevene som er en del av den tradisjonelle gjennomføringen med to år på skole og to år i lære. Enda viktigere er de for lærlinger som av en eller annen grunn har falt utenfor denne modellen.

– Hvorfor?

– Uten opplæringskontorenes bransjekunnskap og evne til å tilby nødvendig tilrettelegging og oppfølging ville mange av disse lærlingene hatt langt dårligere forutsetninger for å nå de nødvendige kompetansemålene. Mange ville i verste fall måttet avbryte læretiden før de kom så langt som til fagprøven. Opplæringskontorene gir et viktig samfunnsbidrag. De har en nøkkelrolle for at MEFs medlemmer best mulig skal få dekket sitt behov for lærlinger og nye fagarbeidere, sier Terje Eikevold.

Skrevet av Jørn Søderholm i Anleggsmaskinen

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer