Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-09-2021

Bredt samarbeid om bedre håndtering av jord og stein

MEF er fornøyd med at Miljødirektoratet har fremlagt sin rapport med mange gode tiltak som tar sikte på å løse utfordringene med mangelen på mottak for overskuddsmasser.

Situasjonen i dag er at masser må transporteres unødvendig langt, prosjektene blir mer kostbare, og det tar lengre tid.

Konsekvensen er dårlig økonomi for både offentlige og private byggherrer. Klimagassutslippene øker og slitasjen på veinettet øker, samt at økt transport gir dårligere veisikkerhet.

Uten tilstrekkelig med areal til dette formål, vil det bli vanskelig og dyrere å gjennomføre fremtidige planlagte bygge- og anleggsprosjekter. Mange steder er situasjonen kritisk fordi det ikke etableres mottak.


Bra med forenkling

- Det er veldig postitvt regelverket for massehåndtering skal forenkles og samkjøres mellom departementer og direktorater. Dette er helt nødvendig for at både entreprenørene, byggherren og kommunene skal klare å forstå regelverket som alle skal forholde seg til, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

- Svært få kommuner og svært få små entreprenører har egen bærekraftansvarlig ansatt, i motsetning til de store riksentreprenørene. Derfor er det nødvendig at regelverket gjør det enkelt og overkommelig å velge bærekraftige løsninger for å håndtere overskuddsmasser, fortsetter Bangsund.


Ikke enige i alt

Rapporten inneholder mange gode tiltak. Men rapportens forslag om endringer av mineralloven slik at andre formål enn utvinning også omfattes av loven, er vi strekt kritiske til.

- Dette vil medføre et voldsomt byråkrati i gjennomføringen av prosjekter, som vi i dag har etablert effektive rapportering og godkjenninger på, sier fagsjef for gjenvinning og avfallshåndtering, Sverre Huse Fagerlie.

Nå forventer vi at de involverte departementer følger opp rapporten.

Les pressemeldingen fra Miljødirektoratet her.

Her kan du lese hele rapporten (pdf)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer