Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 22-10-2020

Høstens høringer på Stortinget

MEF har deltatt på digitale høringer for å fremme bransjens behov. Usikkerhet i økonomien og covid-19 gjør at MEF må i år må være ekstra tydelige.

Høst betyr fremleggelse av statsbudsjett. Statsbudsjett betyr budsjetthøringer og enda en mulighet til å vinne over stortingspolitikerne til å se virkeligheten fra sitt ståsted. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har vært aktive og har deltatt i 8 komitehøringer med innspill og synspunkter.

- Ettersom vi har en mindretallsregjering er det ikke usannsynlig at vi kan få gjennomslag i saker som er viktige for medlemsbedriftene. Selv om budsjettet er en sak som gjøres opp på politiske bakrom, så må vi være synlige og tydelige, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb og fortsetter:

- I en tid som denne da vi ikke vet hvor lenge koronakrisen skal fortsette og økonomien for mange oppleves som usikker er det ekstra viktig å være på ballen.


MVA-saken fortsetter

MEF er ikke tilfreds med regjeringens forslag i statsbudsjettet. Det fremlagte forslaget i statsbudsjettet innebærer at innberetning og betaling av merverdiavgift i tilfeller der oppdragsgiveren bestrider kravet fra entreprenøren, kan utsettes til arbeidet er fullført. Tidspunktet vil for alle praktiske formål sammenfalle med entreprenørens sluttfakturering.

Dette kan bidra til å lette likviditetsbelastningen underveis i prosjektet, men det bidrar ikke til å løse det som er bransjens store utfordring: De lange sluttoppgjørstvister der det det i enkelte tilfeller tar år å avgjøre kravenes berettigelse.

Derfor anser vi ikke at dette forslaget fra regjeringen svarer på intensjonen om å redusere likviditetsutfordringene i bygg- og anleggsbransjen, slik Stortinget vedtok at regjeringen skulle legge frem forslag om å lette på.

Uheldige kutt for Statens vegvesen

MEF mener regjeringens satsing på veiformål er et skritt i feil retning. De kuttene som er foreslått når det gjelder Statens vegvesen i statsbudsjettet 2021, kommer på et svært uheldig tidspunkt.

I en tid der anleggsbransjen opplever oppdragstørke og virkningene av koronakrisen er følbare, vil dette kunne få alvorlige følger. Spesielt gjelder dette små og mellomstore maskinentreprenører. Det skal også tillegges at dette kommer samtidig med oppdragstørke fra kommunesektoren.

Samtidig er MEF tilfreds med at regjeringen fortsetter å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på norske veier. Neste år planlegges etterslepet å bli redusert med om lag 1,5 mrd. Kroner. Det er positivt både for bilister og entreprenører.

Kommunene som oppdragsgiver

Kommunene er en viktig oppdragsgiver av entreprenørtjenester som oppgradering/vedlikehold og utbygging av infrastruktur som veier og vann- og avløpsanlegg.

Det er for tiden få kommunale og fylkeskommunale oppdrag å regne på for anleggsentreprenørerer, med mange om beinet. Vi er svært bekymret og frykter at dette vil fortsette inn neste år dersom kommunene ikke tilføres nok midler i budsjettet for 2021.

Forventningene som våre medlemsbedrifter har til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting, har sunket markant i løpet av det siste året. Vår egen forventningsindeks er for første gang negativ. Dette sier oss at det er behov for en offensiv motkonjunkturpolitikk. Vi etterspør derfor flere tiltak på etterspørselssiden. Det haster å få tiltakene på plass.

Anleggsbransjen frykter en nedgang i kommunale anbudsutlysninger. Allerede nå melder medlemmene om oppdragstørke i mange kommuner når det gjelder utlyste oppdrag. Vi opplever at kommuneøkonomien er under sterkt press med store ekstra kostnader som følge av virusepidemien og at dette fører til at kommunesektoren utsetter eller nedskalerer prosjekter.

Massehåndtering

Mange steder i landet er det kritisk mangel på mottaksareal for overskuddsmasser.

Konsekvensene er at masser må transporteres unødvendig langt, prosjektene blir mer kostbare, og de tar lengre tid. Konsekvensen er dårlig økonomi for både offentlige og private byggherrer. Klimagassutslippene øker og slitasjen på veinettet øker, samt at økt transport gir dårligere veisikkerhet.

Uten tilstrekkelig med areal til dette formål, vil det bli vanskelig og dyrere å gjennomføre fremtidige planlagte bygge- og anleggsprosjekter.

Vann- og avløpssektoren (VA)

MEF har i flere år uttrykt bekymring for standarden på norsk vann- og avløpsinfrastruktur. Basert på innrapporterte tall fra kommunene vet vi at det er flere kommuner som har store utfordringer med å sikre tilfredsstillende vann- og avløpstjenester til sine innbyggere.

Selv om dette historisk har vært et kommunalt ansvar og staten kun har hatt rollen som lovgiver, er MEF urolig for om Stortinget og Regjeringen tar det enorme etterslepet kommunene har på VA-infrastrukturen på stort nok alvor.

Klimaendringer medfører villere og våtere vær. Overvann vil påføre underdimensjonerte avløpsnett enda større belastninger. Dette vil gjøre vedlikeholdsetterslepet enda mer uhåndterlig for kommunene. Norsk Vann har nylig rapportert at investeringsbehovet i kommunal VA-infrastruktur i perioden 2021-2040 er på rundt 320 mrd. kroner. Dette er estimater da en ikke har en samlet oversikt over hvor store etterslep alle kommuner faktisk har på sin infrastruktur.

Skatt

MEF mener det er positivt at Stortinget har bidratt til en reduksjon av formuesskatten. Dette er nødvendig for å sikre mulighetene for små og mellomstore bedrifter å sikre en god utvikling og sikre mange distriktsarbeidsplasser. MEF er godt fornøyd med at verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld er foreslått forhøyet.

For våre medlemsbedrifter som opererer i en bransje som preges av tøff konkurranse og pressede marginer, oppleves det som urimelig at mer av den arbeidende kapitalen tas ut av bedriftene i form av formuesskatt. Dette kommer i tillegg til at norske eiere betaler utbytteskatt.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer