Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-06-2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

– Vi er fornøyde med at stortingsflertallet nå synes å ha forstått alvoret i anleggsbransjen, og at det bevilges mer til prosjekter som kan settes raskt i gang. Et dårlig budsjett har blitt bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

MEF advarer likevel mot å tro at det faren nå er over, og oppfordrer politikerne til å følge utviklingen i bransjen tett fremover.

– Denne økningen var kjærkommen, men bidrar ikke til å fjerne all usikkerhet rundt markedssituasjonen til høsten. Jeg registrerer at politikerne uttaler at det vil komme nye pakker hvis det er nødvendig. Her vil blant annet utviklingen i kommunal sektor være avgjørende. Vi må få opp aktiviteten i dette viktige markedet, sier Brodtkorb.

Om budsjettenigheten:
Buddsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet innebærer 4,3 mrd. kroner kroner i omprioriteringer og påplussinger. Blant annet:

  • Ca. 1,3 mrd. kroner mer til samferdsel
    • Drift og vedlikehold riksveier: + 430 mill. kroner
    • Økte riksveiinvesteringer: + 247 mill. kroner
    • Gratis passering i fem bomstasjoner fra senest 1. juli (596 mill. kroner)
  • Egendalen for kompensasjonsordningen fjernes f.o.m. mai (provenyeffekt på 30 mill. kroner)
  • Makstak for eiendomsskatt (4 promille) innføres som planlagt 2021

Se vedlegg for oversikt over vei- og bompengeprosjekter som omfattes av budsjettenigheten.

Merknader:

Mva. på omtvistet beløp
I merknadene fremmer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for enterpriser slik at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021».


Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF
pngSamferdsels- og bompengeprosjekter

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer