Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-06-2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

– Vi er fornøyde med at stortingsflertallet nå synes å ha forstått alvoret i anleggsbransjen, og at det bevilges mer til prosjekter som kan settes raskt i gang. Et dårlig budsjett har blitt bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

MEF advarer likevel mot å tro at det faren nå er over, og oppfordrer politikerne til å følge utviklingen i bransjen tett fremover.

– Denne økningen var kjærkommen, men bidrar ikke til å fjerne all usikkerhet rundt markedssituasjonen til høsten. Jeg registrerer at politikerne uttaler at det vil komme nye pakker hvis det er nødvendig. Her vil blant annet utviklingen i kommunal sektor være avgjørende. Vi må få opp aktiviteten i dette viktige markedet, sier Brodtkorb.

Om budsjettenigheten:
Buddsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet innebærer 4,3 mrd. kroner kroner i omprioriteringer og påplussinger. Blant annet:

  • Ca. 1,3 mrd. kroner mer til samferdsel
    • Drift og vedlikehold riksveier: + 430 mill. kroner
    • Økte riksveiinvesteringer: + 247 mill. kroner
    • Gratis passering i fem bomstasjoner fra senest 1. juli (596 mill. kroner)
  • Egendalen for kompensasjonsordningen fjernes f.o.m. mai (provenyeffekt på 30 mill. kroner)
  • Makstak for eiendomsskatt (4 promille) innføres som planlagt 2021

Se vedlegg for oversikt over vei- og bompengeprosjekter som omfattes av budsjettenigheten.

Merknader:

Mva. på omtvistet beløp
I merknadene fremmer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for enterpriser slik at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021».


Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF
pngSamferdsels- og bompengeprosjekter

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer