Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-06-2020

Høringssvar fra MEF

Forslag til nye krav til overvannshåndtering.

I en høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet m.fl. Foreslås en rekke endringer i plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift § 7-2, forurensningsloven og vass- og avløpsanlegglova. Målet er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø samt utnytte vannet som en ressurs. Forslaget kommer i tillegg til endringer i plan- og bygningslovens planbestemmelser vedtatt av Stortinget 8. mars 2019.

MEF mener det er svært positivt at Overvannsutvalgets forslag (NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs) følges ytterligere opp ved de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og TEK17.

Klimaendringene har ført til kraftigere nedbør enn tidligere, og prognosene viser at det blir verre i årene fremover. En stadig fortetting i byer og tettsteder fører også til at økte mengder overvann oppstår ved nedbør, og avløpsnettet har ikke lenger kapasitet til å frakte dette bort slik som tidligere. Infrastrukturen i byer og tettsteder er ikke tilpasset den nye virkeligheten med stadig mer intens nedbør. Det er behov for at både kommuner, utbyggere og bygningseiere gjennomfører tiltak for å håndtere overvannet. De anslåtte kostnadene som følge av direkte og indirekte kostnader fra overvannskader anslås til 1,6 – 3,6 milliarder årlig.

Vi støtter spesielt forslaget i pbl. § 28-9 som stiller krav om at tiltak skal gjennomføres slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres på eiendommen.

De foreslåtte kravene vil nødvendigvis påføre økte kostnader for nye bygge- og anleggstiltak. Det er derfor viktig at forslagene til overvannshåndtering legger til rette for en forutsigbar og effektiv gjennomføring av bygge- og anleggsprosesser. Videre krav som kostnadsmessig er gjennomførbare av hensyn til lønnsomheten til planlagte bygge- og anleggsprosjekter.

Overvannsutfordringene vil variere avhengig av grunnforhold, sted og topografi. De foreslåtte kravene må derfor åpne for fleksibilitet ved at løsningene kan tilpasses lokale forhold og behov.

Håndtering av overvannskravene forutsetter tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i kommunene. Den kommunale kompetansen og kunnskap om overvannshåndtering varierer. Det er derfor nødvendig at det utarbeides gode og brukervennlige veiledere både for kommunene og brukerne av regelverket.

MEF støtter før øvrig Norsk Vann i deres forslag til Miljødirektoratet om en helhetlig lov om kommunale vanntjenester.Svakheter ved høringsforslaget
MEF savner at det i forslaget ikke er vurdert ulike finansieringsmodeller. Miljødirektoratet opplyser i høringen at dette spørsmålet fortsatt er til vurdering i Klima- og miljødepartementet. Forslag om finansiering ble fremsatt allerede i 2015 av Overvannsutvalget.

En vellykket progresjon i etablering, drift og vedlikehold av overvannstiltak vil være helt avhengig at en raskt får på plass en finansieringsordning. Regelverk alene er ikke tilstrekkelig. Her viser vi til vår tidligere uttalelse fra 3. mai 2016 til Overvannsutvalgets forslag om å innføre et overvannsgebyr. Vi etterlyser en fortgang i arbeidet med å få utviklet ulike finansieringsmodeller som kan sendes på høring slik at en får satt i gang en offentlig debatt omkring hvordan finanseringen bør skje.

Kontaktperson i MEF:
Finn N. Bangsund
Tlf.: 913 12 229
finn.bangsund@mef.no

pdfHøringssvar fra MEF- Håndtering av overvann (PDF)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer