Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-05-2020

Ei forseinka krise?

Innlegg skrevet av regionsjef Paul Olaf Baraas. Dei negative effektane av koronapandemien vil treffe dei ulike delane av norsk næringsliv ulikt. I anleggsbransjen kan hausten bli tung dersom ikkje oppdragsmengda tek seg opp.

Anleggsentreprenørane har dei siste månadane gjort ein kjempe innsats for å sikre forsvarleg drift i pågåande prosjekt. Mange har klart å halde folk i arbeid, men smittevernstiltaka og redusert produksjon har påført bedriftene betydelege kostnadar.

I ei undersøking som nyleg er gjennomført blant 874 entreprenørar oppgjev 56 prosent at pandemien og smittevernstiltaka har medført negative økonomiske konsekvensar for eiga verksemd. I om lag alle tilfella er dette kostnadar som entreprenørane har måtte dekka sjølv. Oppdragsgjevarsida har ikkje ynskt å ta sin del av denne rekninga.

I same undersøking viser at det er stor usikkerheit i kring oppdragsmengda i anleggsbransjen utover hausten; 34 prosent av entreprenørane beskriv eigen oppdragsmengd som, «dårleg»/»svært dårleg» og 13 prosent vurdera nedbemanning.

Ein av hovudgrunnane til denne usikkerheita er låg aktivitet i kommunal sektor i løpet av dei siste månadane. Kun fire prosent av entreprenørane svarar at kommunane og fylkeskommunane har utlyst fleire anbod i år samanlikna med i fjor. I ei tid der vi treng at offentlege oppdragsgjevarar skapar aktivitet, skjer dessverre det motsette. Frå kommunal og fylkeskommunal sektor er tilbakemeldingane av uvissheit omkring eigne koronakostnadar gjer til at bygg- og anleggsprosjekt blir sette på vent.

Vestland fylkeskommune syner førebelse prognosar eit underskot på over 700 millionar kroner. I tillegg kjem underskota til mange andre kommunar i regionen som samla truleg er på nokre hundre millionar kroner.

Ein kombinasjon av redusert oppdragsmengd og kostnadsauke vil kunne føre til tap av arbeidsplassar og konkursar. Vi er i ein fastlåst situasjon der entreprenørane blir den tapande part. Det fortel oss at krisepakkane frå Stortinget til no ikkje har treft godt nok.

Politikarane kan løyse denne floka ved å kome med tiltak som gjev auka aktivitet, som ekstraløyvingar eller garantiar til kommunar og fylkeskommunane. I tillegg må statlege oppdragsgjevarar få økonomiske rammer som gjer dei i stand til å dekke delar av meirkostnadane til entreprenørane.

Disse tiltaka vil vere med å sikre arbeidsplassar, ikkje minst i distrikta, samtidig som vi kan redusert de store vedlikehaldsetterslepet på offentleg infrastruktur. Det no politikarane må vise handlekraft!

Paul Olaf Baraas
Regionsjef MEF, region Vest

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer