Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 22-05-2020

Spørsmål og svar om ferieregler

Oppdatert informasjon om ferieregler fra Regjeringen.

Om ferieavvikling

 • Utgangspunktet er at det er arbeidsgiver som fastsetter når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan likevel kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, men arbeidsgiver fastsetter det nærmere tidspunktet. (Reglene om tiden for ferie kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.)
 • Dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det, er det mulig å legge ferien senere på året enn vanlig. Ferieloven åpner også for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å overføre to uker / halvparten av den lovfestede ferien over til neste år. Da vil også utbetalingen av feriepenger forskyves til da.
 • Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie dersom det er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som på vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Covid-19-situasjonen vil kunne føre til at det oppstår uforutsette hendelser som gjør at fastsatt ferie kan endres. (Reglene om endring av fastsatt ferie kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.)

I ferieloven heter det at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Gjelder denne regelen i år også?

Selv om utgangspunktet er at arbeidstaker skal underrettes om ferien minst to måneder før den tar til, åpner ferieloven for at arbeidsgiver kan fastsette ferie med kortere frist dersom det foreligger «særlige grunner». Driftsmessige utfordringer som følge av covid-19-situasjonen kan (etter omstendighetene) være en særlig grunn som gjør det mulig med en kortere varslingsfrist. (Reglene om frist for underretning kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.)

Om feriepenger

Er det en regel om at feriepenger skal settes av på egen konto, eller hvilke regler gjelder?

Nei, det er ingen regler i dag som sier at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto. Det ligger imidlertid som en klar forutsetning i regelverket at arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når arbeidstakerne skal avvikle ferie.

Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom bedriften din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Er det aktuelt å endre kompensasjonsordningene for bedrifter som har problemer med å betale ut feriepenger?

Nei, eksisterende ordninger utvides ikke og det er heller ikke planer om å lage nye ordninger. I den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, til hjelp for virksomheter med betalingsproblemer. (Denne ordningen gjelder for lån som blir innvilget innen 1. juni i år.)

Dersom bedrifter, som søker og får innvilget et statsgarantert lån for å dekke feriepenger (mot formodning) skulle unnlate å betale ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. (Arbeidstakerne vil i en slik situasjon være fritatt fra å stille sikkerhet for omkostninger ved bobehandlingen.)

Generelt om feriepenger

 • Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles. Dersom ferien deles, skal feriepengeutbetalingen normalt deles tilsvarende. Mange arbeidsgivere utbetaler likevel feriepenger samlet én gang i året (oftest i juni) med samtidig lønnstrekk, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.
 • Etter ferieloven har arbeidstaker rett til feriepenger med 10,2 prosent av utbetalt lønn/arbeidsvederlag. For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie er prosentsatsen 12,5.
 • Feriepenger opptjenes forskuddsvis; det vil si at feriepengene for ferien i 2020 er opptjent i 2019, selv om de altså først skal utbetales i år.

Hvem har rett til feriepenger?

 • arbeidstakere
 • vernepliktige
 • sjøfolk
 • fiskere som lignes som arbeidstakere.

Hvem har ikke rett til feriepenger?

 • selvstendig næringsdrivende
 • frilansere
 • pensjonister
 • de som får sykepenger som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
 • arbeidsløse
 • fiskere som lignes som næringsdrivende

Får man dagpenger når man har ferie?

Nei, du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger.

Dersom du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, har du rett til ferie i inntil fire uker med dagpenger.

Flere spørsmål og svar om ferie og feriepenger

Se også Navs spørsmål og svar om ferie og feriepenger (nav.no)

Ferieloven

Ferieloven finner du på Lovdata: Lov om ferie (lovdata.no)

Saken er hentet fra Regjeringen.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer