Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 12-05-2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Her finner du viktigste MEF-nyhetene fra revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt i dag.

Overordnet
Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

Anlegg

 • Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner.

Arbeidsliv

 • Regjeringen foreslår at ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering alle forlenges til å gjelde ut oktober.
 • Det bevilges 14 millioner kroner til Arbeidstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft.

Kommuner og kommuneøkonomi

 • De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende. Men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli, og regjeringen skriver at den vil følge nøye med på utviklingen og vil komme til Stortinget med nye tiltak hvis det er behov for det. Det vil si at tallene for antatt vekst i sektorens inntekter kan avvike fra det regjeringen foreslår som realvekst i utgangspunktet, et sted mellom 2 og 2,4 mrd. kroner.
 • Inndekningsbehovet i kommunene som følge av korona-epidemien er svært usikkert, og dette skal utredes grundig frem til april 2021. Ifølge regjeringens tall er behovet 5,1 mrd. kroner, noe KS – interesseorganisasjonen for kommunesektoren – bestrider.
 • Regjeringen vil i løpet av stortingssesjonen 2020-2021 komme med en lovproposisjon om håndtering av overvann

Kompetanse

 • Driftstilskudd til fagskoler økes med 36,8 mill. kroner. Sammen med økt utdanningsstøtte skal dette gi 1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene til studieplassene blir lyst ut til fylkeskommunene. Midlene kan brukes på heltids- og deltidsutdanninger. Studieplassene skal prioriteres til fagskoletilbud som det er behov for i arbeidslivet, og der det er for lav kapasitet i dag.

Samferdsel

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 mrd. kroner til Avinor for å dekke inntektstap. Formålet er å hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 180 mill. kroner til Statens vegvesen for å dekke utgifter til omstilling i forbindelse med avviklingen av sams (felles) veiadministrasjon og omorganiseringen av vegvesenet. Den foreslåtte bevilgningsøkningen vil dekke utgifter som Statens vegvesen har i 2020 til gjenstående feriedager, overtid og reisetid for ansatte som har gått over til fylkeskommunene i forbindelse med avviklingen av sams veiadministrasjon.
 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier med 50 mill. kroner. Disse midlene skal gå til å dekke økte utgifter til omstilling i forbindelse med avviklingen av sams veiadministrasjon.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 110 mill. kroner til prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Innlandet fylke.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til riksveiinvesteringer med 60 mill. kroner. Den foreslåtte bevilgningsøkningen er knyttet til merutgifter som følge av forlik om sluttoppgjør i prosjektene rv. 4 Lunner grense–Jaren i Innlandet, E18 Riksgrensen–Ørje i Viken og E18 Knapstad–Retvet i Viken. Utgiftene til forlikene beløper seg til om lag 345 mill. kroner, som foreslås dekket gjennom økt bevilgning og ved å redusere planlagte utgifter til planlegging, programområdetiltak og eventuelt store prosjekter innenfor posten.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til utbedring av fylkesveier for tømmertransport med 8,5 mill. kroner. Posten for tilskudd til fylkesveier reduseres med tilsvarende beløp.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til tilskuddsordninger i byområder med 62 mill. kroner for å dekke statlig bidrag ved inngåelse av nye belønningsavtaler og byvekstavtaler i 2020. Økningen vil blant annet gjøre det mulig å inngå nye byvekstavtaler eller tilleggsavtaler som omfatter økt tilskudd i tråd med bompengeavtalen fra august 2019.

Skatt og avgifter

 • Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.
 • Arbeidsavgiften foreslås redusert med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget. Endringene vil anslagsvis innebære en avgiftslettelse på om lag 8,2 milliarder kroner i 2020.

Skognæringen

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til en tilskuddsordning som skal bidra til å opprettholde aktivitet i skogbruket.
 • Justis- og beredskapsdepartementet får fullmakt til å overskride budsjettet med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinær stor skogbrannfare og/eller mange skogbranner.

Regjeringen er avhengig av flertall i Stortinget for å få budsjettet vedtatt. Disse forhandlingene vil pågå de kommende ukene. MEF vil komme med innspill til forbedringer av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Kontaktperson MEF:

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
Epost: havard.almas@mef.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer