Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 7-05-2020

Høring om Klimakur 2030

MEF-bedriftene skal bidra til å nå Norges klimamålsettinger. Da er vi er avhengig av et godt samarbeid med det offentlige, oppdragsgivere og virkemiddelapparatet.

MEF har gitt høringssvar til Klimakur 2030. Dette er en rapport utarbeidet av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Rapporten er en analyse potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

Klimakur 2030 blir et viktig faglig underlag når regjeringen senere i 2020 legger fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå utslippsmålene for 2030.

MEF har i høringssvaret blant annet kommentert utslippsreduserende tiltak knyttet:

  • Massetransport
  • Anleggsmaskiner og drivstoff
  • Offentlige innkjøp
  • Avfallshåndtering og gjenbruk


Høringssvaret i sin helhet kan leses her.

Kontaktperson MEF
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no