Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2-04-2020

Styrking av norsk anleggsbransje

Senterpartiet har fremmet forslag på Stortinget med tiltak for å øke bruken av norske entreprenører i de store infrastrukturprosjektene. MEF har svart på høringen.

Representantforslaget fra Senterpartiet ble lagt frem i januar, og det vises der blant annet til at det er en utfordring i anleggsbransjen at mange kontrakter har blitt så store at norske aktører ikke kan eller vil delta i konkurransene.

I utgangspunktet skulle det avholdes høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité den 26. mars. Grunnet koronapandemien ble høringen avlyst, men det var mulig å sende skriftlig innspill. Under kan du lese noe av det MEF tok opp i høringssvaret.

Viktig problemstilling
MEF berømmer Senterpartiet for å ta opp en viktig problemstilling for norsk anleggsbransje.

De store offentlige oppdragsgiverne - som Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier - er viktige bestillere som i betydelig grad påvirker utviklingen i anleggsbransjen. Hovedansvaret til offentlige oppdragsgivere er å forvalte skattepengene på en effektiv og god måte. Det er imidlertid ikke sikkert at det som tilsynelatende gir besparelser i dag nødvendigvis er det som lønner seg mest samfunnsøkonomisk eller på sikt.

Norsk anleggsbransje har utviklet seg i et forrykende tempo de siste årene. I 2010 var veikontrakter på 700 mill. kroner anslått for å være en «stor kontrakt». Det største veiprosjektet i 2014 - E39 Eiganestunnelen – hadde en verdi på i overkant av to milliarder kroner. Nå, seks år etter, er rv. 555 Sotrasambandet utlyst med en estimert utbyggingskostnad på om lag ti milliarder kroner.

Utvikling av bransjen
Størrelsen på de største samferdselsprosjektene har nådd et nivå som i praksis ekskluderer det store flertallet av norske entreprenører fra å kunne delta i konkurransen. Dette bidrar ikke til å utvikle bransjen, og det reduserer de positive ringvirkningene av samferdselsinvesteringene.

Det at offentlige oppdragsgivere sørger for å ha en god spredning fra små til store kontrakter gir mindre bedrifter muligheten til å vokse. Historien til norsk anleggsbransje har vist at det er mulig for mindre aktører i anleggsbransjen å ta steget opp og bli en landsdekkende entreprenør. Dette har ført til at den norske entreprenørbransjen er mer variert enn for eksempel i Sverige.

Oppdeling av store kontrakter
Anskaffelsesforskriften åpner for at store kontrakter kan deles opp i delkontrakter. MEF erfarer imidlertid at dette praktiseres svært ulikt av byggherrene. Vi mener løsningen på de ovennevnte utfordringene er at offentlige oppdragsgivere i betydelig større grad enn i dag faktisk følger opp § 19-4 i forskriften, og gjør en reell vurdering av oppdeling. Begrunnelsen må bli tilgjengelig for offentligheten i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen.


Kontaktperson MEF:
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
Epost: havard.almas@mef.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer