Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 24-03-2020

Innspill til krisepakke

En samlet bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har foreslått en rekke tiltak overfor politiske myndigheter.

Regjeringen og Stortinget har så langt kommet med viktige tiltakspakker. Samtidig er det helt avgjørende med ytterligere tiltak som sørger for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang for at Norge skal komme velberget gjennom krisen.

BAE (bygg-, anlegg- og eiendom)-næringen er en stor og viktig sysselsetter i alle deler av landet og kan ha en økonomisk stabiliserende rolle. Dessverre rammes også denne næringen direkte og indirekte av krisen. Det er derfor behov for treffsikre strakstiltak som sikrer at aktiviteten kan opprettholdes.

Vi støtter fullt og helt at regjeringen fremlegger en egen krisepakke for denne næringen, og gir med dette våre innspill. Kort oppsummert er det behov for tiltak som:

 • Sørge for å holde mannskap og utstyr i produksjon
 • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
 • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
 • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
 • Treffer alle ledd i verdikjeden
 • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
 • Sikre og styrke fagopplæring


Tiltak - Forslag fra BAE-næringen

Begrensninger som gjelder flere næringer, men som hindrer og stopper aktiviteten i BAE

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- Bedrifter over hele landet må ha mulighet til å flytte personer, materiell og virksomhet mellom kommuner og fylker innenfor anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.


Smidig og effektiv håndtering av grensekontroll for varer og personell

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- Regelverket for karantenesetting praktiseres på en slik måte at det ikke unødig hindrer at ressursene, varer og personell, kan være i produksjon.

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- I denne situasjonen er det avgjørende at Norges Bank bidrar til å motvirke svekkelse av kronekursen gjennom aktive tiltak.

Ressurser og bemanning

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- Det bør opprettes en krisegruppe med partene for å avklare behov for å sikre ressurser og bemanning i næringen.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

 1. Sikre og styrke fagopplæring
 2. Tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring
 3. Sikre inntak av flere lærlinger
 4. Legge til rette for at fagelever og studenter nå kan får arbeidserfaring

Sette i gang flere mindre prosjekter

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- Stat og kommune bør gå gjennom porteføljen og vedlikeholdstilstanden sin og så langt mulig fremskynde mindre bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter der planarbeid, prosjektering eller oppgradering/bygging kan starte opp raskt.
- Staten må foreta bevilgninger slik at kommuner og offentlige byggherrer tilføres ekstra midler som sikrer evne til å administrere og finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt. Midler til vedlikehold er engangskostnader som kan bevilges for en periode.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

- Det må iverksettes tiltak som sikrer igangsetting av boligprosjekter selv om ikke 60% er solgt på forhånd, jf. punkt 4.

Sikre fremdrift og beslutningsevne i plan- og byggeprosessene

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart:

- Kommunene må prioritere og om nødvendig tilføres midler for å kunne

 1. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse.
 2. Sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig.
 3. Lei inn kapasitet fra næringen om behov.
 4. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer.
 5. Ta i bruk digitale verktøy.


Gjennomføring av konkurranse om nye prosjekter som igangsettes etter korona


Tiltak som bør gjennomføres umiddelbart:

- Iverksett plan- og designkonkurranser/parallelloppdrag/prosjektering som vil gi offentlige aktører nyttige innspill på hvordan viktige samfunnsoppgaver kan løses.
- Bruke hjemmelen i del III (§ 19-4) til å dele opp kontrakter, slik at flere bedrifter kan delta i konkurransen.
- Alle kommuner, fylker og statlige innkjøpere går gjennom alle ferdigprosjekterte prosjekter. - - Det settes ut vedlikeholdspakker for tekniske installasjoner i bygg og vedlikeholds etterslep tettes.
- Ta initiativ til en felles regulering av konsekvensene av koronaviruset i utformingen av konkurransegrunnlagene.
- I pågående konkurranser bør tilbudsfristen forlenges for å sikre avklaring og en balansert regulering av konsekvenser knyttet til koronaviruset (tid og penger).
- Innholdet i konkurransegrunnlaget og kontraktsbestemmelser som sikrer balansert fordeling av risiko mellom partene.
- Sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd.
- Engasjere den rådgivende delen av næringen til å utvikle nye prosjekter “på tegnebordet”, slik at volumet av offentlige BAE-prosjekter i nær fremtid økes.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

- Sikre at det legges frem utfyllende gjennomgang av planlagte anskaffelser som it-prosjekter, tjenesteanskaffelser og bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring.
- Stimulere til økte offentlige investeringer på områder som helse, klima, bygg og transport. Dette vil ikke bare gi næringslivet positive signaler gjennom vanskelige tider, men det vil også sørge for at vi får en god overgang når ting normaliserer seg og de kortsiktige tiltakene trekkes tilbake.

Innovasjonstiltak

Tiltak som har virkning på lengre sikt:

- Stimulere til innovative offentlige anskaffelser i regi at Nasjonalt program for leverandørutvikling og krevende kunder for å utvikle nye fremtidsrettede løsninger og for å utvikle bedriftene til morgendagens krav.
- Utarbeidelse av fullverdige BIM-modeller av eksisterende bygninger og anlegg – dvs. lage digitale tvillinger av statlig, kommunal og privat bygnings- og anleggsmasse.
- Kartlegge offentlig og privat eiendomsmasse for å få en helhetlig oversikt over hva som egner seg for rehabilitering, transformasjon og riving/nybygg – dvs. forberede bygningsmassen for sirkulærøkonomi.
- Utarbeide materialbank for sirkulærøkonomi - Kartlegge bygningsmasse som vurderes revet, rehabilitert og utviklet.
- Klimavennlig materialbruk – innovasjonstiltak hos produsenter, prosjekterende og utførend.
- Innovasjonsprosjekter på effektive bygge- og anleggsprosesser, nye verdikapingsmodeller, digitalisering av byggeplasser og materialflyt, etc.

Særskilte utfordringer knyttet til økt usikkerhet i pågående og nye prosjekter

Tiltak bevilgninger og omdisponeringer, bør gjennomføres umiddelbart:

- I offentlige byggeprosesser termineres tidsfrister fastsatt før koronautbruddet. Det gjennomføres samspillskonferanse for å tilrettelegge for mest mulig effektiv og sikker gjennomføring av byggeprosessene.
- Staten foretar ekstraordinære bevilgninger eller gir garantier til kommunesektoren og store offentlige byggherrer innenfor vei, bane og annen infrastruktur slik at disse kan ivareta sine forpliktelser knyttet til dekning av korona-relaterte merkostnader i pågående prosjekter, inkludert forsinkelser i gjennomføring.
- Endre kommuneloven midlertidig slik at fylkeskommunene kan omdisponere midler fra investering til drift.
- For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon, bør offentlige oppdragsgivere også fremskynde gjennomføring av betaling og utbetale innestående kontraktsverdier.
- Dersom det blir stopp pga. korona, bruker ikke det offentlige virkemidler som dagbot og heving.
- Yte finansielt tilskudd til juridisk bistand for tvisteløsning via Meklingsinstituttet.

Tiltak skatter og avgifter, bør gjennomføres umiddelbart:

- Innføring av en ordning hvor utgående avgift i henhold til avgiftsmeldingen ikke skal innbetales. Utsatt betaling av merverdiavgiften vil være et effektivt likviditetsbidrag.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

- Utrede statlig risikoavlastningsfond for BAE-næringen. Vi ber Regjeringen utrede dette i samarbeid med berørte aktører i BAE-næringen og legger frem forslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Incentiver til sluttbrukermarkedet

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

- Det etableres en garantiordning for oppstart av nye boligprosjekter der staten dekker en andel av risikoen knyttet til usolgte boliger. Det blir sendt eget brev om forslaget.
- Det etableres en fulltegningsforsikringsordning for nye boliger som muliggjør igangsetting av boligprosjekter med lavere salgsgrad enn de 60 pst. forhåndssalg som er vanlig i dag. Det blir sendt eget brev om forslaget.
- Mobilisere Husbanken med utvidet låneramme.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:

- Mobilisere Enova til å stimulere aktivitet i rehabilitering, ombygging og tilbygg markedet.
- Innføre enøk tilskudd til oppgradering av private boliger og offentlige og private næringsbygg, med lempede krav for å få støtte.

Leverandører og byggevare- og trevareindustri

Tiltak som bør gjennomføres umiddelbart:
- Akutte prisøkninger grunnet valutasituasjonen må slippes igjennom av alle ledd i verdikjeden. Er ikke alle ledd solidariske vil hele verdikjeden stoppe opp.
- Industrien må tilføres tilstrekkelig likviditet og ekstra sesongkreditt umiddelbart for å overleve de neste månedene for å kunne være i stand til å produsere og levere varer.
- Sørge for at BAE også omfattes av den statlig garantiordning for å håndtere økt kredittrisiko, og at denne også omfatter valutarisiko.
- Tiltak for redusert kredittid til maks 30 dager.
- Tiltak for å sikre innovasjon, utviklingsprosjekter og investeringer.
- Gjennomføre tiltak som ligger inne i NTP som fjerner flaskehalser i vegnettet og utnyttet vegnettets kapasitet.

Følgende aktører har deltatt i utarbeidelsen av innspillet:

Maskinentreprenørenes Forbund
Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA
Statsbygg
VA og VVS produsentene VVP
Oslo kommune
Fellesforbundet, BNL (NHO)
Bane NOR
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Statens Vegvesen
Byggevareindustrien
Nye Veier
Byggmesterforbundet
Entra
Boligprodusentene
OBOS
Malermestrenes Landsforbund
Olav Thon
Norsk Eiendom
AF Gruppen
Norsk Utleieforening
Skanska
Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører
Betonmast
Norske Muremesters Landforening
Veidekke
Norske Trevarer
Backe Entreprenør
Rør entreprenørene Norge
HENT
Takentreprenørenes Forening
Rådgivende Ingeniørers Forening
Treindustrien
Arkitektbedriftene
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
VIRKE
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
NELFO

I tillegg har KS bidratt med innspill og kommentarer til dokumentet. NHO har sammenfattet og skrevet dette dokumentet basert på alle innspill.

pdfKrisepakke for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer