Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Advokater i MEF; Silje Lindvig, Tone C. Gulliksen og Thomas Kollerød
Publisert: 4-12-2019

Hva er permittering og hvordan går man frem?

Her kan du lære litt mer om reglene for permittering fra vår juridiske avdeling.

Permittering innebærer en midlertidig suspensjon av arbeidsforholdet der arbeidstakeren pålegges arbeidsfritak, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt.

Ordningen er midlertidig fordi det forutsettes at arbeidstaker skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt.

Permitteringen kan være hel eller delvis. Hel permittering betyr at arbeidsplikten bortfaller fullt ut. Delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden.

Reglene

Reglene for permittering kommer frem i hovedavtalen mellom MEF og LO i kapittel syv. Disse reglene begrenser seg til de bedrifter som er bundet av en tariffavtale knyttet til denne hovedavtalen. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale følger det av rettspraksis at tilsvarende regler også vil gjelde for disse på ulovfestet grunnlag.

Arbeidsgiver har kun adgang til å benytte permittering når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Det kreves videre at årsaken til permitteringen er av midlertidig art. Eksempler kan være ordresvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art.

Permittering kun kan benyttes dersom hensikten er at arbeidstaker skal gjenoppta arbeidet innen kort tid, i praksis mindre enn 26 uker. Dersom sysselsettingsbehovet er borte i lang tid og det er lite sannsynlig at det vil gjenoppstå, vil oppsigelse ved nedbemanning være løsningen.

Arbeidsgiver må derfor foreta en konkret vurdering av hvorvidt det foreligger grunnlag for permittering, og hvorvidt forholdene som begrunner permittering er av midlertidig karakter. Behovet og grunnlaget for permittering må drøftes med de tillitsvalgte i tariffbedrifter og det anbefales at det også gjøres i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtake.
Se vedlagte skjema.

Utvelgelse blant ansatte

Dersom bedriften ikke skal permittere alle ansatte, må den ta stilling til hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Utvelgelsen må være saklig.

Det skal legges vekt på både ansiennitet og bedriftens behov for kompetent arbeidskraft.

Varsel

Det følger av hovedavtalen at arbeidsgiver 14 dager før permittering iverksettes, skal gi et skriftlig varsel. Varselet skal angi permitteringens årsak og sannsynlige lengde.
Se vedlagte skjema.

Hvor lenge kan permitteringslønn fra NAV ytes?

Den første tiden av permitteringen er arbeidsgivers risiko, kalt «arbeidsgiverperioden». Arbeidsgiverperioden er 10 arbeidsdager. Perioden arbeidsgiver kan permittere uten lønn, inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Dette innebærer at arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver de første 15 dagene uten arbeidsplikt, og deretter dagpenger fra NAV. Etter utløpet av de 26 ukene gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.

Permittering av lærling

Arbeidsgivers adgang til å permittere læringer er ikke regulert av lov eller tariffavtale, men det er lagt til grunn at også lærlinger kan permitteres.

Det er imidlertid kun ved ekstraordinære forhold at arbeidsgiver kan benytte permittering. Dette er begrunnet i at lærlinger fortsatt er under opplæring, og ikke å anse som ordinære ansatte.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstakeren kan si opp sin stilling i bedriften med 14 dager varsel etter at arbeidsgivers periode med lønnsplikt er utløpt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Etter hovedavtalen kan permittert arbeidstaker, som har vært permittert i mer enn fire måneder, og som selv sier opp sin stilling, fratre umiddelbart.

Særlige regler om permittering i jul og påske

Det ytes ikke dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Dersom arbeidstaker er permittert i mer enn seks uker, eller permitteringen skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutsigbare hendelser, gjelder likevel ikke denne regelen

Dersom dagpenger ikke kan utbetales ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag, kan ventetid ikke opparbeides i disse tidsrom.


Thomas Kollerød
advokat

docxDrøftelsesmøte med tillitsvalgte ved permitteringdocxPermitteringsvarsel

Relaterte nyheter

Nye krav til arbeidsavtaler
Publisert:26.06.2024

Nye krav til arbeidsavtaler

Kravene gjelder med virkning fra 1. juli og innebærer i korte trekk at arbeidsavtalene blir mer detaljerte enn tidligere.

Les merles mer
Eierskifte av bedriften
Publisert:19.06.2024

Eierskifte av bedriften

Skal du selge eller overdra bedriften? Her er fem ting du må huske på!

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:11.06.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer