Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 10-11-2019

Høringer om statsbudsjett 2020

MEF har i høst deltatt i flere høringer på Stortinget hvor vi har presentert forslag til forbedringer i statsbudsjettet.

Helse- og omsorgskomiteen

Stortingets helse- og omsorgskomité avholdt tirsdag 15.oktober åpen høring om regjeringens forslag til statsbudsjett 2020. MEF anbefalte komiteen om å gjøre følgende:

Helse- og omsorgskomiteen

Stortingets helse- og omsorgskomité avholdt tirsdag 15.oktober åpen høring om regjeringens forslag til statsbudsjett 2020. MEF anbefalte komiteen om å gjøre følgende:

  • Be regjeringen nedsette et lovutvalg som skal utarbeide en helhetlig sektorlov for vann- og avløpstjenester og samtidig utpeke et sektoransvarlig departement.
  • Be regjeringen om å forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren.
  • Be regjeringen forbedre, koordinere og samkjøre rapporteringsarbeidet som gjøres for kommunale vann- og avløpstjenester for å få mer kunnskap om status på landets VA-infrastruktur. Be regjeringen om å følge opp med obligatorisk benchmarking, i tråd med Granavolden-plattformen.
  • Be regjeringen utrede hvordan en kan sikre bedre rekruttering til VA-sektoren i fremtiden.

Energi- og miljøkomiteen

Stortingets energi- og miljøkomité avholdt torsdag 17.oktober åpen høring om regjeringens forslag til statsbudsjett 2020.

MEF uttrykte i høringen bekymring for standarden på vann- og avløpsinfrastrukturen. MEF stiller spørsmålstegn ved hvorvidt statlige etater og installasjoner skal kunne løse sine oppdrag hvis det oppstår svikt i VA-tjenestene.

På avløpssiden er ledningsnettets funksjon også en vesentlig utfordring, likeledes overløpsutslipp på avløpsnettet og overholdelse av rensekrav. Dette har konsekvenser for resipienten for det vannet som skal tilbake i kretsløpet. Det totale etterslepet på VA-ledningsnettet er av Norsk Vann blitt beregnet til å være om lag 236 mrd. kroner.

Selv om vann og avløp er et kommunalt ansvar, er vedlikeholdsetterslepet innen vann- og avløpssektoren stedvis av en slik art at dette får ringvirkninger for funksjoner som er et statlig ansvar. Dette opplever MEF i liten grad er omtalt i Klima- og miljødepartementets budsjettilråding.

Videre tok MEF opp behovet for mer ressurser for å sikre samfunnet mot flom og skred.

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité avholdt mandag 21. oktober åpen høring om regjeringens forslag til statsbudsjett 2020. Vi tok der opp følgende saker:

  • Tilskuddsordning til fylkesveiene:

MEF er fornøyd med at regjeringen etablerer en tilskuddsordning som skal gå til fylkesveier som er viktige for næringstransporten. Dette er noe vi har jobbet for over tid, og behovet har blant annet blitt synliggjort i rapport utarbeidet av Oslo Economics. Bevilgningen på 100 millioner kroner er en god start, men fremstår som symbolsk sett opp imot det totale vedlikeholdsetterslepet på om lag 60 milliarder kroner.

Vi mener Stortinget nå i forbindelse med regionreformen har mulighet til rette opp de feilene som ble begått i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010. Et viktig grep vil være å øke denne tilskuddspotten betydelig

  • Bruprogram for tømmertransporten:

I forslaget til statsbudsjett 2020 bevilges det 26 millioner kroner til bruprogrammet som skal bidra til å forsterke svake bruer på fylkesveinettet som utgjør en flaskehals for tømmertransporten. NTP 2018-2029 la opp til at det skulle settes av 50 mill. kroner årlig over en seksårsperiode til dette formålet. Så langt har bevilgningene vært langt lavere; ingen bevilgning i 2018, 25 mill. kroner i 2019 og 26 mill. kroner til neste år.

Bevilgninger på dette området gir stor effekt ute på veinettet og vi vil oppfordre til at de økes i henhold til målsettingen i NTP 2018-2029.

  • Økt bekymring i anleggsbransjen for avlyste prosjekter:

Det er nå økt bekymring i anleggsbransjen for at regionreformen vil resultere i avlyste prosjekter i regi av Statens vegvesen. For noen uker tilbake Statens vegvesen (SVV) brått flere prosjekter i Rogaland. Begrunnelsen som ble gitt var at SVV mangler folk til å gjennomføre prosjektene på grunn av regionreformen.

Dette skyldes at om lag 200 ansatte skal overføres fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommunene ved årsskiftet. Avlysningene kom svært overraskende på bransjen og har blant annet resultert i at en lokal entreprenør har sendt permitteringsvarsel til sine ansatte.

Denne situasjonen har resultert i en større bekymring for om dette er noe vi vil se andre steder de kommende månedene. I likhet med andre bedrifter tilpasser entreprenørene egen kapasitet til forventet oppdragsmengde. Av den grunn kan prosjekter som avlyses potensielt få alvorlige konsekvensene for bedriftene. Dette vil særlig ha stor betydning for de små og mellomstore entreprenørene som i mindre grad deltar i de store riksveiprosjektene.

MEF oppfordret i høringen komiteen til å følge situasjonen tett.

Utdannings- og forskningskomiteen

MEF deltok i komitéhøring 17. oktober. Der tok vi blant annet opp behovet for flere lærlinger og fagarbeidere i anleggsbransjen.

I perioden 2010-2018 har lærebedrifter tilknyttet MEF og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) økt antallet lærlinger med 915 – En vekst på 107 prosent. Likevel er bedriftenes etterspørsel etter lærlinger høyere enn det skolene klarer å tilby. I en medlemsundersøkelse gjennomført i juni svarte 133 bedrifter at de ønsket å øke antallet lærlinger. Dette har sammenheng med at aktiviteten i anleggsbransjen er høy, i tillegg til at flere offentlige oppdragsgivere stiller krav om lærlinger som ligger over minstekravet i lærlingeforskriften.1 Eksempelvis stiller Oslo kommune krav om 10 prosent lærlinger, mens Nye Veier krever syv prosent lærlinger og en bestemt andel fagarbeidere.

Mange av MEF-bedriftene rekrutterer lærlinger fra faget Vg2 Anleggsteknikk. I år var det 1121 søkere til dette faget. Det totale tilbudet av skoleplasser innen dette faget er 807 skoleplasser. Dette betyr at det er en oversøkning til faget på 39 prosent. Antallet skoleplasser har ikke klart å holde tritt med aktiviteten i bransjen, kravene som oppdragsgiverne stiller og etterspørselen fra bedriftene.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer