Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 7-10-2019

Statsbudsjett 2020

Her er de viktigste MEF-sakene fra statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober.

Statsbudsjettet for 2020 har en samlet utgiftsside på 1 443 milliarder kroner. Oljepengebruken anslås til ca. 244 mrd. kroner, noe som er lavere enn budsjettet for 2019.

Budsjettimpulsen for neste års statsbudsjett er negativ. Budsjettimpulsen er et mål på budsjettets virkning på den samlede etterspørselen i økonomien. Negativ budsjettimpuls betyr at regjeringen forventer større vekst i økonomien enn veksten de legger opp til i oljepengebruken. Regjeringen viser til at det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene, i tillegg har ikke den registrerte arbeidsledigheten vært lavere på ti år.

Her er en oppsummering av budsjettsaker vi mener er relevante for MEF-bedriftene:

Samferdsel

 • Regjeringen bevilger 75,4 milliarder kroner til samferdsel i statsbudsjettet for 2020 – En økning på 3,3 prosent fra 2019. Av dette vil ca. 38 mrd. kroner går til vei, og om lag 27 mrd. kroner til jernbane. MEF er fornøyd med at satsingen på vei og bane videreføres. Vi ser imidlertid at avstanden opp mot ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP) begynner å bli stor. Det bevilges over fire milliarder kroner mindre til samferdsel enn det årlige gjennomsnittet i NTP tilsier. Dette betyr at det blir et stort gap å tette de neste statsbudsjettene.
 • Det bevilges nesten to milliarder kroner til rassikring på riks- og fylkesveiene.
 • Regjeringen etablerer en tilskuddsordning på 100 millioner kroner som skal gå til fylkesveier som er viktige for næringstransporten. MEF har lenge vært opptatt av forfallet på fylkesveiene og jobbet for å få på plass et vedlikeholdsprogram. Vi er fornøyde med at regjeringen nå kommer næringslivet og innbygger i møte og etablerer en slik tilskuddsordning. 100 millioner er en god start, selv om det vil kreve mye mer å fjerne forfallet
 • Det bevilges 26 millioner kroner til bruprogrammet som skal bidra til å forsterke svake bruer på fylkesveinettet som utgjør en flaskehals for tømmertransporten. NTP 2018-2029 la opp til at det skulle settes av 50 mill. kroner årlig over en seksårsperiode til dette formålet. Så langt har bevilgningene vært langt lavere; ingen bevilgning i 2018, 25 mill. kroner i 2019 og 26 mill. kroner til neste år.
 • Satsingen på tømmerkaier og skogsbilveier videreføres. Landbruks- og matdepartementet foreslår en tilsagnsfullmakt for 2020 på ca. 116 mill. kroner.

Avgifter

 • CO2-avgiften på anleggsdiesel (mineralolje) økes med 10 øre/liter (7,4 %.). Grunnavgiften heves med 3 øre/liter (1,8 %). Til sammen økes avgiftene på anleggsdiesel fra 3,0 til 3,13 kroner/liter – En økning på 4,3 prosent totalt.
 • Statsbudsjettet legger opp til at alt flytende biodrivstoff skal omfattes av veibruksavgiften. Tidligere har drivstoff omsatt utenfor omsetningskravet vært unntatt denne avgiften. Endringen vil trolig innebære at veibruksavgiften på HVO100 og B100 øker fra 0,46 kroner/liter i år til 3,62 kroner/liter i 2020. MEF mener dette er dårlig klimapolitikk. Regjeringen har en målsetting om at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Denne avgiftsendringen gjør det bare dyrere å nå disse målene. Skal vi nå klimamålene må politikere og næringsliv spille på lag. Dette er ikke godt lagspill etter MEFs oppfatning.

Skatt

 • Det kom ingen endringer i formuesskatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet. Rabatten for formuesskatt på aksjer og driftsmidler virderføres i 2020 med 25 prosent. MEF hadde forventninger til at formuesskatten ville bli redusert ettersom dette er en målsetting i regjeringserklæringen. Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp denne målsettingen i budsjettet. Alle skal betale skatt, men skatt på maskiner, utstyr og arbeidsplasser er ikke riktig medisin for å styrke verdiskapningen i Norge. Det er ventet at statens inntekter fra formuesskatten på arbeidende kapital vil bli rekordhøy i 2020.

Flom- og skredforebygging

 • Samlet bevilges det 337 millioner kroner til flom- og skredsikring – en økning på 2,8 prosent. Med raset i Jølster og flommen i Brumunddal friskt i minne hadde MEF forventninger til mye sterkere satsing fra regjeringens side her. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har selv anslått at behovet for sikringstiltak er på 3,9 milliarder kroner. Det haster med å gjøre samfunnet vårt bedre rustet til å håndtere ekstremvær.

Yrkesfag

 • Regjeringen foreslår å bevilge ca. 240 mill. kr til landslinjeskolene – En økning på 2,5 prosent fra 2019. MEF registrerer at veksten knapt er høyere enn anslaget for prisveksten i 2020 (1,9 %), og ikke i tråd med etterspørselen etter fagarbeidere i anleggsbransjen.
 • Utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring styrkes med 25 mill. kroner totalt. Det anslås at elever på bygg- og anleggsteknikk vil få en økning på om lag 2 000 kr i året.
 • Regjeringen opplyser i statsbudsjettet at det skal utredes å etablere et Nasjonalt lærlingetorg. Målet er å gjøre det enklere for bedrifter å finne lærlinger og vice versa.

Klima og miljø

 • Enovas Nullutslippsfond styrkes med 50 mill. kroner i 2020. Den totale rammen for fondet for fondet i 2019 og 2020 er 1 050 mill. kroner. Målet er å redusere utslippene fra næringstransporten. Samlet vil Enova ha en bevilgning på 3,2 mrd. kroner i 2020. 

Arbeidsliv

 • I forbindelse med inkluderingsdugnaden bevilges det om lag 30 mill. kroner til blant annet lønnstilskudd som skal bidra til å senke terskelen inn i arbeidslivet.
 • Regjeringa foreslår en arbeidslivspakke på 25 mill. kroner for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Av dette skal 6 mill. kroner gå til Arbeidstilsynet for å styrke kontroll og håndheving av regelverket. Videre skal 8 mill. kroner gå til økt internasjonalt samarbeid for å motvirke useriøse arbeidsforhold.

Konkurranse

 • Driftsutgiftene til Klagenemndssekretariatet styrkes med om lag 9 mill. kroner sammenlignet med nivået i 2019. Dette skal blant annet gå til å redusere restansene og saksbehandlingstiden i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).
 • Det bevilges 707 mill. kroner i nye digitaliseringstiltak. Dette skal blant annet gå til tjenesten eBevis som skal gi forenklinger både for oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige innkjøp. Tjenesten er også et virkemiddel for å ha bedre kontroll med om leverandører er seriøse.

Kommunal

 • Fylkeskommunenes frie inntekter forblir uendret fra 2019 til 2020 (bortsett fra inflasjonsjustering), og den fylkeskommunale skattøren reduseres fra 2,60 til 2,45 prosent. Samtidig skal det overføres en rekke oppgaver til fylkeskommunene, blant annet innarbeides en rekke tilskudd i rammen. Dette vil trolig innebære trangere rammer for fylkeskommunene over tid og forhindrer deres økonomiske handlingsrom.

De kommende ukene vil det bli gjennomført komitéhøringer på Stortinget om statsbudsjettet. MEF vil delta på alle høringer hvor vi kan komme med innspill til saker av betydning for medlemsbedriftene våre.

Kontaktperson:
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer