Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Teknisk Sprengningskyndig

Teknisk sprengningskyndig er virksomhetens faglige rådgiver for å ivareta sikkerheten ved den tekniske sprengningen. Teknisk sprengningskyndig skal bistå virksomhetens ledelse og under deres ansvar utarbeide risikovurderinger, planer og øvrige rutiner slik at sikkerheten ved all håndtering av eksplosiver blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det er iht. Eksplosivforskriften § 95 lovpålagt at teknisk sprengning skal bare utføres av virksomhet som har et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige eller personer med sertifikat som bergsprenger, som er meldt inn til DSB.

Kurset er spesielt rettet mot dem som driver med:

 • Sprengning i varme masser (smelteverk)
 • Seismikksprengning
 • Linjeskjøting
 • Kutting av trær
 • Snø- og issprengning
 • Demolering av byggverk eller faste installasjoner som ikke kan medføre risiko for liv, helse eller materielle verdier
 • Sprengning i brønnhull for kapasitetsøkning


Teknisk sprengningskyndig skal:

 • Ha gjennomført godkjent kurs og bestått prøve
 • Hvert 5. år gjennomføre oppdateringskurs
 • Dokumentere produktkjennskap om relevant eksplosiv vare og aktiviteten der sprengningen foregår

Teknisk sprengningskyndig skal ha gode kunnskaper om følgende hovedmomenter:

 • Lover og forskrifter og standarder
 • HMS
 • Planlegging av sprengningsarbeid
 • Sikring
 • Sprengstoff
 • Produktkjennskap

Teknisk sprengningskyndig skal etter endt kurs kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge sprengningsarbeidet i virksomheten slik at arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor sprengningsfagets arbeidsområder.

Teknisk sprengningskyndig skal kunne følge lover og forskrifter samt kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet, og skal ivareta nødvendig sikkerhet for dem som skal utføre sprengningsarbeidet og andre.

Virksomheten skal i samarbeid med teknisk sprengningskyndig gjennomføre planleggingen, slik at det gir motivasjon til egne brukere og at de gjennomfører arbeidet i samsvar med planlegging. Brukerne skal ta teknisk sprengningskyndig med på planlegging ved avvik i forhold til sprengningsplanen.

OPPDATERINGSKURS - MÅ GJENNOMFØRES HVERT 5. ÅR

Dersom du skal delta på oppfriskningskurs, som er samme som ordinært kurs, angir du dette ved påmelding. Du innrømmes da 50% rabatt på kursprisen.

Varighet: 2 dager