Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsfaget - Forberedende

Spesialsamling for de som skal ta fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Samlingen er en del av kurset Fagbrev i anleggsfagene - Eksamensforberedende, men kan også gjennomføres som frittstående kurs for de som f.eks. har et annet fagbrev fra før.

Alt kursmateriell vil du finne på vår nettplattform "Moodle", slik at du må medbringe PC til samlingen.

Mål for opplæringen er at kandidaten skal kunne:

 • Planlegge drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur, arbeide etter tegninger, drifts- og vedlikeholdskontrakter, preaksepterte løsninger og gitte prosesser, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 • Utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • Stille inn maskiner og utstyr og beregne blandingsforhold i væsker og kjemikalier.
 • Bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy etter gjeldende regelverk og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • Gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • Risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • Kildesortere, vurdere muligheten for gjenbruk, håndtere spesialavfall, uønskede planter og organismer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 • Inspisere veinettet, iverksette tiltak tilpasset årstidene, loggføre funn og vurdere ulike faktorer som kan utløse ras og flom
 • Drifte og vedlikeholde kulverter, tunneler, bruer, rekkverk og andre konstruksjoner og drøfte ulike skader som kan oppstå i konstruksjonene
 • Merke veier og drøfte tiltak som sikrer midlertidig og permanent kjøremønster
 • Vurdere hvordan temperatur og fuktighet påvirker veidekke, sette i verk tiltak for å sikre friksjon på veien og - vurdere konsekvenser av salting
 • Montere, drifte og vedlikeholde veirekkverk i ulike materialer og vurdere hvordan materialvalg påvirker trafikksikkerheten og kvaliteten og styrken på rekkverket
 • Utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og vurdere hvilke risikofaktorer som kan påvirke trafikkavviklingen og egen sikkerhet
 • Drifte, vedlikeholde og fornye veidekker og gjøre rede for faktorer som påvirker trafikksikkerheten
 • Drifte og vedlikeholde grøntområder, sikre siktsonen i kryss og reflektere over forholdet mellom estetikk og trafikksikkerhet
 • Drifte og vedlikeholde grøfter, stikkrenner, kummer og sandfang og iverksette tiltak som reduserer skader i veikroppen og hindrer vannplaning og grusansamlinger
 • Kommunisere med veieiere, kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse i arbeidsoppdraget
 • Bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk
 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjoner og støveksponering
 • Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • Utføre grunnleggende førstehjelp


Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

 • Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her
 • Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.
 • For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding.
 • Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.

Alle MEF-medlemmer får 50% rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.