Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsfaget - Forberedende

Spesialsamling for de som skal ta fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Samlingen er en del av kurset Fagbrev i anleggsfagene - Eksamensforberedende, men kan også gjennomføres som frittstående kurs for de som f.eks. har et annet fagbrev fra før.

Mål for opplæringen er at kandidaten skal kunne:

 • Planlegge drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur, arbeide etter tegninger, drifts- og vedlikeholdskontrakter, preaksepterte løsninger og gitte prosesser, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 • Utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • Stille inn maskiner og utstyr og beregne blandingsforhold i væsker og kjemikalier.
 • Bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy etter gjeldende regelverk og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 • Gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • Risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • Kildesortere, vurdere muligheten for gjenbruk, håndtere spesialavfall, uønskede planter og organismer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 • Inspisere veinettet, iverksette tiltak tilpasset årstidene, loggføre funn og vurdere ulike faktorer som kan utløse ras og flom
 • Drifte og vedlikeholde kulverter, tunneler, bruer, rekkverk og andre konstruksjoner og drøfte ulike skader som kan oppstå i konstruksjonene
 • Merke veier og drøfte tiltak som sikrer midlertidig og permanent kjøremønster
 • Vurdere hvordan temperatur og fuktighet påvirker veidekke, sette i verk tiltak for å sikre friksjon på veien og - vurdere konsekvenser av salting
 • Montere, drifte og vedlikeholde veirekkverk i ulike materialer og vurdere hvordan materialvalg påvirker trafikksikkerheten og kvaliteten og styrken på rekkverket
 • Utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og vurdere hvilke risikofaktorer som kan påvirke trafikkavviklingen og egen sikkerhet
 • Drifte, vedlikeholde og fornye veidekker og gjøre rede for faktorer som påvirker trafikksikkerheten
 • Drifte og vedlikeholde grøntområder, sikre siktsonen i kryss og reflektere over forholdet mellom estetikk og trafikksikkerhet
 • Drifte og vedlikeholde grøfter, stikkrenner, kummer og sandfang og iverksette tiltak som reduserer skader i veikroppen og hindrer vannplaning og grusansamlinger
 • Kommunisere med veieiere, kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse i arbeidsoppdraget
 • Bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk
 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjoner og støveksponering
 • Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • Utføre grunnleggende førstehjelp

Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

 • Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#frist
 • Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.
 • For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding.
 • Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.