Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev i anleggsgartnerfaget - eksamensforberedende

Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven!

Kurset gir opplæring i anleggsgartnerfaget.

Kurset består av 4 samlinger á 2 dager, og legger til rette for at kandidatene skal bestå teorieksamen som anleggsgartner.

Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#frist

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at kandidaten skal kunne

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer, leverandører og andre yrkesutøvere og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og situasjoner
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • planlegge bygging og vedlikehold av utendørsanlegg etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger ved bruk av ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene
 • utarbeide framdriftsplaner og vedlikeholdsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og masser og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser
 • velge og bruke maskiner, redskaper, håndverktøy og utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og med hensyn til ytre miljø
 • kontrollere landmålingsverktøy, sette ut punkter, linjer, fall og vinkler i utendørsanlegget og drøfte hvilke konsekvenser feil utsetting har for anlegget.
 • velge, bruke og gjenbruke materialer til ulike formål, med hensyn til kvalitet, funksjonalitet og miljø og drøfte ulike sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • gjenvinne og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik
 • bruke ulike jordtyper og vekstmedier, og vurdere ulike tiltak som sikrer vekstforhold og etablering av vegetasjon på naturlig grunn og konstruksjoner
 • gjøre rede for ulike typer vegetasjon, bruke botaniske navn, velge vegetasjon tilpasset bruksområdet og vurdere vedlikeholdstiltak som opprettholder kvaliteten
 • velge, bruke og vedlikeholde trær, busker, stauder, plener og annen vegetasjon og vurdere faktorer som påvirker kvalitet og levetid på utendørsanlegget
 • identifisere invaderende arter, giftige- og allergifremkallende arter, hindre spredning, vurdere videre behandling og iverksette tiltak
 • identifisere skadedyr og nyttedyr i grøntanlegg og iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og fremmer biologisk mangfold
 • bygge anlegg for lokal overvannsdisponering, velge og bruke vegetasjon og regnvann som ressurs i uteanlegget og drøfte betydningen av lokal overvannsdisponering
 • utforske hvordan utformingen av utendørsanlegg kan virke helsefremmende og legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker i ulike livssituasjoner
 • bygge fundamenter for faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan ulike typer fundament påvirker kvaliteten på sluttproduktet
 • bygge faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan materialvalg påvirker kvaliteten på sluttproduktet
 • bygge konstruksjoner og forskalinger i tre i utendørsanlegg
 • vurdere og bruke ulike byggtekniske løsninger og gjøre rede for konsekvenser for universell utforming i utendørsanlegg
 • bygge, drifte og vedlikeholde anlegg til lek, idrett og friluftsliv og vurdere ulike tiltak som forlenger anleggenes levetid
 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planlegge utforming av utendørsanlegg etter gitte produksjonskrav, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriften lønnsomhet
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

Alle MEF-medlemmer får 50% rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 30% rabatt på medlemspris.