Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 17-04-2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Saken blir oppdatert.

Fra mandag 17. april 2023, er det iverksatt streik etter at LO og YS og NHO ikke kom til enighet i lønnsforhandlingene. Dette betyr at flere arbeidstakere nå er i streik, og streiken kan få konsekvenser også for andre enn de streikerammede bedriftene. For våre medlemsbedrifter vil det kunne oppstå et spørsmål om «Hva gjør vi dersom vi blir rammet av streik hos en annen bedrift?»

Blir din bedrift rammet av streik hos annen bedrift?
MEFs medlemsbedrifter er ikke direkte rammet av streiken mellom LO og YS og NHO. Våre medlemsbedrifter kan likevel oppleve å bli indirekte berørt av streiken. Dersom en arbeidsgiver ikke greier å sysselsette egne ansatte på en rasjonell måte på grunn av streik hos en annen bedrift, kan arbeidsgiver iverksette permittering dersom det er nødvendig for bedriften. Spørsmålet vil dermed være i hvor stor grad din bedrift blir berørt av streik hos kunde eller leverandør, og om streik i annen bedrift innebærer at du ikke får sysselsatt egne arbeidstakere på en hensiktsmessig måte.

Permitteringsvarsel
Normalt må arbeidsgiver sende permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Når det permitteres på grunn av at egne ansatte ikke kan sysselsettes pga. streik hos en annen bedrift, gjelder det ingen bestemt frist for når permitteringsvarsel sendes ut jf. Hovedavtalen LO-MEF § 7.3 (4).

I slike situasjoner plikter arbeidsgiver å gi det varsel som er mulig. MEF anbefaler derfor at slikt permitteringsvarsel sendes ut så snart arbeidsgiver vet at det er et behov for å permittere, fordi streik hos annen bedrift gjør at egne ansatte ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.

MEF gjør oppmerksom på at øvrige regler for permittering gjelder, som f.eks. at det skal konfereres med tillitsvalgte før varsel om permittering gis. Vi viser til Hovedavtalen LO-MEF kap. 7 for regler om permittering.

Ingen arbeidsgiverperiode
Ved alminnelige permitteringer gjelder en arbeidsgiverperiode på 15 dager, som gjelder fra første arbeidsdag permitteringen omfatter. I denne arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver pliktig å betale permitteringslønn. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale lønn i en arbeidsgiverperiode når permitteringen er som følge av arbeidskamp, jf. permitteringslønnsloven § 3. Dette gjelder også når det permitteres grunnet streik i annen bedrift, men det forutsetter at det er nødvendig årsakssammenheng mellom streik i annen bedrift og permittering.

MEF har utarbeidet en mal som kan benyttes for å varsle permittering, for de tilfellene arbeidstakerne ikke kan sysselsettes grunnet streik i en annen bedrift. Vi gjør oppmerksom på at dette er mal, og må dermed utfylles og tilpasses den konkrete situasjonen.

Hva skjer med innleieavtaler inngått med streikerammet bedrift?
Dersom din bedrift har inngått en avtale med et bemanningsforetak eller annen produksjonsbedrift om innleie av arbeidskraft, og denne bedriften blir rammet av streik, er det en mulighet for at utleiebedriften ikke vil kunne oppfylle avtalen dere har om innleie av arbeidskraft.

Så lenge innleiebedriften ikke er direkte rammet av streiken, vil man kunne overlate til andre å utføre arbeidet så lenge dette gjøres for å ivareta egne eller egne kunders interesser.

Lønnsforhandlinger for MEF
MEF skal i lønnsforhandlinger med henholdsvis LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund for Overenskomst for Miljøvirksomheter 25. mai, og med Norsk Arbeidsmandsforbund for Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører 30.-31. mai.

Dersom lønnsoppgjøret for frontfaget (NHO og LO) fortsatt ikke er ferdigstilt i slutten av mai, vil trolig MEFs forhandlinger med LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund utsettes inntil lønnsoppgjøret for frontfaget er ferdigstilt.

Streiken mulige konsekvenser for kontrakter

Streik kan også medføre problemer med å oppfylle kontraktsforpliktelser i pågående entreprisekontrakter. Det følger av de ulike standardavtalene, NS 8405/06/07, samt bustadoppføringsloven at dersom det oppstår en såkalt «force majeure» situasjon, som blant annet er streik, kan entreprenøren kreve fristforlengelse dersom fremdriften blir hindret på grunn av streiken i annen bedrift.

Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som streiken har forårsaket. Det er viktig at entreprenøren varsler i tråd med varslingsreglene i standardene. Dette innebærer at det må varsles skriftlig til oppdragsgivers partsrepresentant, at varslet sendes umiddelbart etter at man blir klar over fremdriftshindringen («uten ugrunnet opphold») og at man oppdaterer oppdragsgiver på lengden på kravet om fristforlengelse.

Fremdriftshindring på grunn av force majeure gir ikke krav på vederlagsjustering.

Ta gjerne kontakt med juridisk avdeling i MEF dersom dere har spørsmål om streik.

docxPermitteringsvarsel streik i annen bedrift - maldokument

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer