Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 9-12-2021

Nye koronaregler fra 9. desember

Her er en oversikt koronareglene som gjelder fra 9. desember 2021, og som er særlig relevante for våre medlemsbedrifter.

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig oversikt over alle gjeldende råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen.


Her er Regjeringens totale oversikt over alle tiltak.

Arbeidsplasser

Anbefaling om 1 meters avstand, bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand.

Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Anbefaling om fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig å ha hjemmekontor.

Se blant annet våre sjekklister for risikovurdering av arbeidsplassen og retningslinjer for møter, bruk av kantine og personalrom m.m. i bedriften, nederst i denne nyhetssaken

Nye regler for isolasjon og smittekarantene for omikronvarianten

For personer som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 og hvor det er grunn til å tro at personen er smittet med virusvarianten omikrom, gjelder det krav om at personen isolerer seg i sju dager fra positiv test. Se nærmere detaljer om dette i Covid-19-forskriften § 4f.

Nærkontakter til personer som er pålagt isolasjon etter Covid-19-forskriften § 4f, skal i smittekarantene i ti dager etter nærkontakten. Plikten til smittekarantene opphører der det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron. Personer som er i slik smittekarantene skal testes så snart som mulig og på dag sju etter nærkontakten. Ved negativ test på dag sju etter nærkontakten kan karantenen avsluttes. Se nærmere detaljer om dette i Covid-19.forskriften § 4g, eller på Regjeringens nettsider.

Innreise til Norge

Se MEFs nyhetsartikkel av 6. desember 2021 for nærmere om regler og unntak fra innreisereglene.

Arrangementer

For private arrangementer/sammenkomster innendørs:

 • Maks 20 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 • Arrangør skal legge til rette for at man skal kunne holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Private sammenkomster defineres som: «sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier» jf. Covid-19-forskriften § 13 bokstav e). Private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand regnes ikke som arrangement.

Offentlige arrangementer innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 50 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Kohorter på 3x200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene.
 • Registrering av gjester som samtykker til det.
 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Arrangør skal legge til rette for at man skal kunne holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 1-meterskravet gjelder ikke når alle i publikum kan ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Disse reglene gjelder for følgende typer arrangement:
 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
 • Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.
 • Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.

Regjeringen forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen varslet på sine nettsider 8. desember 2021 at de midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

Følgende ordninger forlenges ut januar 2022:

 • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
 • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
 • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
 • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Økonomiske kompensasjonstiltak

Regjeringen varslet 7. desember 2021 at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for næringslivet. Se nærmere om dette på Regjeringens nettsider.

xlsxRisikovurdering for anlegg - Sjekkliste (1)docxRetningslinjer - Koronavirus (1)