Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 19-04-2021

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Fra inneværende uke vil det bli mulig å søke refusjon etter kompensasjonsordningen for utenlandske arbeidstakere fra EØS-området.

Kompensasjonsordningen gjelder for arbeidstakere fra EØS-området, som er medlem av norsk trygd, og som er eller ble forhindret fra å komme til Norge for å utføre arbeid ifm. innreiserestriksjoner som ble innført 29. januar 2021.

Rent praktisk innebærer kompensasjonsordningen at arbeidsgiver må betale ut kompensasjon til arbeidstakere som ikke har mottatt lønn, som er på 70 % av sykepengegrunnlaget, og så vil arbeidsgiver måtte søke refusjon fra NAV. Siden kompensasjonsordningen gjelder tilbake i tid, så vil ordningen kunne innebære at arbeidsgiver må forskuttere 70 % av lønn for perioden tilbake til 29. januar 2021.

En sykepengebasert modell innebærer at arbeidstaker som er rammet av innreiseforbud, får rett til sykepenger som bygger på det øvrige regelverket for sykepenger så langt det passer. Det betyr blant annet at det gjøres unntak for sykdomskravet, aktivitets- og oppfølgingskrav mv.

Kompensasjonsgraden vil som nevnt være 70 prosent av sykepengegrunnlaget beregnet etter folketrygdloven § 8-28. Det vil være et vilkår at det ikke mottas andre offentlige ytelser som skal dekke inntektstapet. Ytelsen vil ikke telle med i maksimalt antall sykepengedager etter folketrygdloven § 8-12.

Videre vil det bli gitt regler om å nekte ytelse til personer som har reist (enten nå eller ved fremtidige endringer i innreisereglene) til utlandet i strid med nasjonale myndigheters reiseråd. Reise til familie eller bosted i annet land vil kunne regnes som en nødvendig reise i denne sammenheng. NAV vil komme med retningslinjer her.

Sykepenger utbetales ikke under ferie. Arbeidstakere som har tatt ut ferie vil få rett til ytelsen, dersom de blir enige med arbeidsgiveren om å omgjøre ferien. De vil imidlertid ikke ha krav på å få ferien omgjort.

Arbeidsgivere som har utbetalt lønn vil også kunne få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget.

Dersom arbeidstakeren er permittert og mottar dagpenger vil en ikke ha rett på kompensasjon.

Den nye kompensasjonsordningen knyttes til de strenge innreiserestriksjonene og vil bli avviklet så snart det igjen åpnes for innreise for arbeidstakere fra andre EØS-land.

Det vil bli gjennomført kontroller i ettertid for å avdekke misbruk av ordningen. Arbeidsgiver vil bli informert om dette.

Les mer om ordningen på Regjeringen.no her.

pdfEndringer i folketrygdloven og endringer i statsbudsjettet 2021.pdf