Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 29-01-2021

Om unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner

Regjeringen strammet som kjent inn forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 29. januar 2021.

Regjeringen varslet på pressekonferansen 27. januar 2021 at de strengeste innreisereglene til Norge siden 12. mars 2020 ble innført fra 29. januar, les mer her.

Det er nå kun få unntaksmuligheter fra innreiserestriksjonene, og det mest praktiske for våre medlemsbedrifter er antakelig unntaket for utlendinger som er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner», jf. midl. lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 (1) c.

Hvilke funksjoner som anses som kritiske samfunnsfunksjoner fremgår av følgende liste.

Justis- og beredskapsdepartementet presiserer at «unntaket gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig», og at følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med kriterier ovenfor.

Regjeringen har utarbeidet et skjema som kan brukes som dokumentasjon på at en utlending faller inn under unntaket.

Det er derimot ikke et vilkår at dette skjemaet benyttes, så lenge den dokumentasjonen som benyttes inneholder nødvendige opplysninger.

Utlendingen må kunne sannsynliggjøre at vedkommende faller inn under unntaket ved ankomst til Norge, se G-03/2021 Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen pkt. 10 og 14.

Medlemsbedrifter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner anbefales å beskrive virksomhetens kritiske samfunnsfunksjon i skjema ovenfor, og som medtas ved ankomst til Norge. Dersom det kan innhentes attest fra oppdragsgiver, ev. bekreftelse fra ansvarlig departement, på at virksomheten anses å ivareta en kritisk samfunnsfunksjon, så anbefales det at dette også medtas.