Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 10-11-2020

Enda flere innstramminger i covid-19-forskriften

På Regjeringens pressekonferanse 5. november ble det varslet at reglene om innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere skulle strammes inn ytterligere fra natt til mandag 9. november.

Negativ test før innreise

Reisende fra røde land må nå fremvise attest på negativ covid-19-test (PCR eller antigen hurtigtest) når de kommer til Norge, jf. covid-19-forskriften § 4a første ledd. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen, og må være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Dersom personen ikke fremviser en slik attest, kan vedkommende bli nektet innreise.

Unntak følger av annet ledd, og norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven er bl.a. unntatt.

Kravet til negativ test gjelder ikke for svenske/finske pendlere som omfattes av unntak fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften § 6b.

Det er imidlertid foretatt presiseringer i unntaksbestemmelsen for svenske pendlere som er spesielt relevante for arbeidstakere på enkelte rotasjonsordninger, se nedenfor.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan også unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Svenske pendlere

Svenske pendlere er som nevnt unntatt krav om negativ test ved innreise.

Unntaksbestemmelsen for svenske pendlere er imidlertid endret/presisert noe. Det angis nå eksplisitt hva som menes med hyppige grensekryssinger.

For å kunne påberope seg unntaket må en ankomme Norge «mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager».

Det innebærer at dagpendlere og ukependlere fortsatt vil kunne falle inn under unntaket, men at pendlere som arbeider i f.eks. 12-9 eller 14-14-rotasjon vil falle utenfor.

Siden en kan være mer enn 7 dager utenfor Norge, og likevel falle inn under unntaket, er det angitt et alternativ til testing hver syvende dag. Bestemmelsen angir at det skal gjennomføres testing minst

  • hver syvende dag, eller
  • testing første dag de ankommer Norge, og deretter hver syvende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge


BNL har også oppdatert sin bransjestandard på dette punkt, se pkt. 6 (oppdatert bransjestandard per 30.11.20).

Forsterket grensekontroll

Det er allerede et krav om at de som er i innreisekarantene og som ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise, se covid-19-forskriften § 5 fjerde ledd.

I praksis må arbeidstakeren dokumentere dette ved å fremlegge en garanti for egnet oppholdssted fra arbeids- eller oppdragsgiver ved ankomst til Norge. Det blir ikke noen endringer for utenlandske arbeidstakere på dette punkt, men det varsles at grensekontrollen forsterkes etter eksisterende regelverk. Sannsynligheten for at en faktisk må fremlegge dokumentasjon må derfor antas å bli høyere.

Karantenehotell

Det ble også innført krav om at personer i innreisekarantene må oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Kravet gjelder i utgangspunktet for samtlige i innreisekarantene, men det er tre viktige unntak:

  • Personer som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • Personer som er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Det må betales egenandel på kr 500 per døgn for privatpersoner og kr 1 500 per døgn for arbeidsgivere.

Regjeringen varslet på pressekonferanse 10. november om at det opprettes en støtteordning til bedrifter som organiserer karanteneordningen selv, se andre strekpunkt ovenfor, slik at bedriftene vil bli kompensert med et fast beløp per arbeidstaker per dag. Satsen vil være på omtrent kr 800 – 1 000, og ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Les mer om støtteordningen her.

Anleggsmaskinen har også omtalt ordningen.

Innstrammingene som kom 28. og 31. oktober gjelder fortsatt, men med de presiseringer som fremkommer ovenfor.



Les alle sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå på Regjeringen.no.