Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 21-09-2020

Endringer i covid-19-forskriften

Endringer i karanteneunntaket for svenske arbeidsreisende kan ha betydning for flere av våre medlemmer.

På pressekonferanse 14. september informerte Regjeringen om endringer i karanteneforskriften. Det ble uttalt at formålet med endringene var «å forenkle og forbedre karanteneregelverket.»

Reglene for innreisekarantene og smittekarantene ble samlet i en felles bestemmelse, samt at kravene for dem som skal være i karantene ble gjort identiske, og samlet i en felles bestemmelse.

Endringene trådte i kraft umiddelbart, og innebærer ikke kun forenklinger, men også noen innstramminger.

Svenske arbeidsreisende
Det er kanskje spesielt to endringer som kan ha praktisk betydning for MEF-medlemmer. Det gjelder endringer i karanteneunntaket for svenske arbeidsreisende og endringer i unntaket for personell som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra såkalte «røde områder», dvs. områder angitt i vedlegg A til covid-19-forskriften, er underlagt karanteneplikt, med mindre de ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, jf. covid-19-forskriften § 4.

Unntak fra karanteneplikten følger av covid-19-forskriften §§ 6 og 6a-6e.

Arbeidsreisende fra Sverige/Finland (covid-19-forskriften § 6b)
Arbeidsreisende fra Sverige har tidligere vært unntatt karanteneplikt, jf. forrige versjon av covid-19-forskriften § 6 første ledd.

Bestemmelsen utvides slik at den også omfatter arbeidsreisende fra Finland, men innstrammes slik at den nå kun gjelder pendlere, dvs. arbeidsreisende med hyppige grensekryssinger. I tillegg innføres det et krav om at slike pendlere skal testes hver syvende dag. Mer sporadisk arbeidsreisende må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.

Testing av arbeidsreisende
Det er arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som er ansvarlig for å organisere og finansiere testing av svenske og finske arbeidsreisende, jf. covid-19-forskriften § 6b annet ledd.

Kommunale teststasjoner (eller grensestasjoner) skal ikke involveres, så i praksis innebærer det at norsk arbeidsgivere må inngå avtaler om testing av arbeidsreisende med lokal bedriftshelsetjeneste eller andre private helsetjenester.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner har tidligere vært unntatt karanteneplikt, jf. forrige versjon av covid-19-forskriften § 6 tredje ledd.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner (covid-19-forskriften § 6e)
Slikt personell er fortsatt unntatt, men det er innført noen tilleggsvilkår for å kunne benytte unntaket. Unntaket kan i tillegg kun benyttes der det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter covid-19-forskriften § 6c, dvs. testregime med to tester. I tillegg plikter arbeidsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at unntaket i størst mulig grad unngås.

Et annet poeng er at unntaket fra karantene kun gjelder i arbeidstiden, ikke på fritiden. I utgangspunktet skal en derfor dokumentere hvor karantenen skal gjennomføres, men dette gjelder ikke for EØS-borgere, jf. innreisesrestriksjonsforskriften § 1 første ledd bokstav a.

Covid-19-forskriften (og vedlegg A) på lovdata.no.