Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 29-06-2020

Koronamillioner til riksveiene

Slik skal Statens vegvesen fordelene midlene fra den siste tiltakspakken.

Tidligere i juni kom Stortinget til enighet om revidert nasjonalbudsjett for 2020 og ny tiltakspakke. Enigheten innebær blant annet 430 millioner kroner mer til vedlikeholdstiltak på riksveinettet.

Statens vegvesen har nå kommet med en oversikt over hvordan disse pengene skal brukes. Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i sør:

 • Ekstra dekkelegging for 11 millioner kr i Agder og Vestfold og Telemark
 • Fjellsikring langs rv. 9
 • Kantforsterkning langs rv. 9
 • Rekkverk og utbedring av sideterreng. Dette blir en forlengelse av det arbeidet som allerede er satt i gang med de første korona-midlene
 • Diverse elektro-arbeid i tunneler langs E18, E134 og rv. 36
 • Skredforebygging på Haukeli
 • Sykkeltiltak langs rv. 36 Årnes-Gvarv, rv. 9 og rv. 41.


Slik skal korona-millionene brukes i øst:

 • 33 millioner kr til dekkelegging og oppmerking i hele regionen
 • Inspeksjon og sikring av fjellskjæringer langs E16 i Valdres
 • Utbedring av skader på E16 Nes-Hønefoss
 • Flomsikring av Mosbekken ved E6
 • Utbedring av rensebasseng E18 Østfold
 • Utbedring av vegen E6 Dombås
 • Rydding av sideterreng langs rv. 2, rv. 3 og rv. 15
 • Rehabilitering av eksisterende støyskjermer
 • Riving av gammelt terminalbygg ved Moss fergekai
 • Forsterkning langs E6 i Østfold
 • Utskifting av stikkrenner/kulverter
 • Utbedring av veg, stikkrenner, kantforsterkning langs E16 Hedmark
 • Utbedring av gang- og sykkelveg langs E6 Mosseveien
 • Rensk og plastring av skjæring rv. 3 Evenstad
 • Rekkverk Oslo og E18 Drammen – Asker.
 • Forarbeid før dekkelegging rv. 7 / rv. 52
 • Oppgradering Lindelia rasteplass rv. 7
 • Skogrydding langs E16.


Slik skal korona-millionene brukes i vest:

 • Dekkelegging for 22 millioner kr i hele regionen
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen
 • Oppgradering av samband i tunneler på rv. 13 Suldal
 • Snunisje brøytebil Strynefjellet og Fjærlandstunnelen
 • Skredsikring E39
 • Fornye fendring ved E39 Oppedal ferjekai
 • Gang- og sykkeltiltak E134 Ølen
 • Rv. 5 Fodnestunnelen, rensk og bolting
 • Rekkverk gang- og sykkelveg
 • Diverse tiltak for sykkel, rekkverk og elektroarbeid
 • Utbedring veglys E39 Tasta
 • Vifter i rv. 15 Ospelidtunnelen


Slik skal korona-millionene brukes i midt:

 • 11 millioner kr ekstra til dekkelegging i Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Utbedre trafikksignalanlegg E39 Molde
 • Skifte ut veglys til LED på E39 i Nordmøre og Romsdal
 • Skifte rekkverk langs E14, E39 og rv. 70
 • Fjellsikring E39 Bergsøya/Halsa
 • Bytte ut stikkrenner E6
 • Renovering toalettanlegg E39 Ørskogfjellet
 • Skifte ut masse, rv. 70
 • Ny kantstein langs fortau rv. 70 Kristiansund
 • Utbedring av veglysanlegg E39 Ålesund
 • Forsterke vegoppmerking E6 Klett og Kvam
 • Utbedre og oppgradere trafikksignalanlegg E136 Ålesund
 • Ulike tiltak etter sykkelinspeksjoner i Møre og Romsdal


Slik skal korona-millionene brukes i nord:

 • 23 millioner kr til dekkelegging av riks- og europaveger i nord
 • Drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksvegnettet
 • Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland
 • Oppgradering av veglys
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell
 • Utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms
 • Utbedring av støyskjerm E6 Nordland og rv. 83 Troms
 • Nye skilt rv. 83 og rv. 85
 • Tiltak etter sykkelveginspeksjoner i hele regionen
 • Utvidet bruvedlikehold over hele riksvegnettet

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer