Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-04-2020

Oversikt over de økonomiske krisetiltakene

Det har kommet mange regelendringer og tiltak den siste tiden som følge av koronapandemien. Her finner du en oversikt over de viktigste hittil.

Kompensasjonsordning for faste uunngåelige utgifter
Bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før. For mars er terskelverdien satt til 20 prosent.

Tilskuddet vil maksimalt utgjøre 90 prosent av de uunngåelige, faste kostnadene for virksomheter som har blitt stengt ned ved statlig vedtak, og 80 prosent for andre virksomheter.

Det er tidligere varslet at søknadsportalen vil åpne 17. april. MEF vil kunne bistå medlemsbedrifter som ønsker å søke.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Mer til kommuner og infrastruktur
I «Krisepakke 3» ble det bevilget 5 milliarder kroner mer til kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til én milliard til vedlikeholdsprosjekter innenfor vei, jernbane, flom- og rassikring.

Kompetanseutvikling
Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner. Det er fylkeskommunene som forvalter midlene.

Mer informasjon om tiltaket finner du her.

Lærlinger
Det er vedtatt en midlertidig ordning som skal sikre at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte.

Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

For få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte.

Her kan du lese mer om ordningen.

Permittering og dagpenge

 • Permitterte får full lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.
 • Dagpenger for permitterte og ordinært ledige har blitt oppjustert 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (299 574 kroner) og 6 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 99 858 kroner.
 • Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger har blitt senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige. 0,75G tilsvarer 74.893 kroner.
 • Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver er redusert fra 15 til 2 dager.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
 • Ventetiden har blitt opphevet slik at personer som er permittert slipper å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også dem som blir oppsagt. Tiltaket gjelder fra og med 20. mars.
 • Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå maksperioden på dagpenger, får utvidet denne perioden ut juni.
 • Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.

Mer informasjon om dette finner du på NAV.no.

Omsorgspenger
Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget 20.03.20. De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

 • Antall omsorgsdager har blitt doblet (avhenger av antall barn – Mer informasjon finner du på NAV.no).
 • Selvstendig næringsdrivende søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen de er hjemme fra jobb.
 • Omsorgsdager kan overføres til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.
 • De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.


Sykefravær
Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Skatter og avgifter

 • Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng i to måneder.
 • Det er innført en midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.
 • Stortinget har bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d ) fra 20 til 30 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020


Lånegaranti
Det er etablert en garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter som innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån. Ordningen ble senere utvidet til å gjelde større bedrifter (med mer enn 250 ansatte).

Innreisemuligheter for EØS-borgere
Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer