Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2-04-2020

Kompensasjonsordning for næringslivet

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien får kompensasjon fra staten.

Regjeringen la fredag 27. mars frem frem prinsippene for kompensasjonsordningen som skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. I løpet av den siste uken har det blitt jobbet med å få på plass detaljene som ble presentert av finans- og næringsministeren i en pressekonferanse 2. april.

Kompensasjonsordningen:

 • Kompensasjonsrdningen gjelder «faste uunngåelige kostnader» (eksempelvis leie av utstyr og transportmidler, husleie, forsikring, strøm, regnskap og rentekostnadere). Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • For å kunne få kompensasjon må foretaket ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Det vil også være mulig å bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai. Dette vil blant annet være aktuelt for virksomheter som har startet opp etter mars 2019, bedrifter som har hatt stor vekst det siste året eller hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019.
 • Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Regjeringen vil i egen forskrift komme nærmere tilbake til hvordan omsetningsreduksjonen skal fastsettes og det vil fremgå tydelig i søknadsportalen.
 • Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader.
 • Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned, og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5.000 kroner utbetales ikke.
 • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars). I tillegg vil bedrifter i sistnevnte gruppe måtte dekke en egenandel på kr 10.000.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai, og anslås å koste 20 mrd. kroner pr. måned. Justeringer i ordningen vil bli vurdert etter første utbetaling i april.
 • Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
 • Kompensasjonsordningen vil gjelde bredt med unntak for noen næringer (f. eks finans, olje og gass m.fl.).

Tenkt regneeksempel for en bedrift som ikke har fått yrkesforbud:
Omsetningsfall: 70 %
Uunngåelige faste kostnader: kr 500.000.

Beregningen av kompensasjon: 0,7 (omsetningsfall) X 490.000 kr (faste kostnader minus egenandel på kr 10.000) X 0,8 (80 % justeringsfaktor for bedrifter som ikke er pålagt å stenge ned av staten)= Kr 274.400 i kompensasjon.

Prosessen videre
Regjeringen har et mål om å åpne søkeportalen 17. april. Dette avhenger av følgende:

 • Behandling i Stortinget
 • Ferdigstillelse av søkerportalen
 • Godkjenning i ESA

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer