Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 27-03-2020

Kompensasjonsordning for å dekke bedriftenes faste kostnader

Regjeringen presenterte fredag 27. mars nye krisetiltak for næringslivet.

Finansministeren og næringsministeren la kl. 08.00 i dag frem nye krisetiltak. Her ble hovedprinsippene for en kompensasjonsordning presentert. Ordningen går i korte trekk ut på at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har opplevd betydelig omsetningsnedgang som følge av koronapandemien.

Detaljene i ordningen skal komme på plass i løpet av en uke, og det vil trolig pågå forhandlinger med Stortinget gjennom helgen.

Så langt har regjeringen signalisert følgende om ordningen:

- Den vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner pr. måned.

- Ordningen skal være ubyråkratisk, og at det skal være kort vei fra søknad til utbetaling

- Bedrifter som har blitt pålagt å stenge ned på grunn av smitteverntiltakene (yrkesforbud) vil bli kompensert mest.

- Det arbeides med å få på plass en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

- Den uttalte ambisjonen er at pengene skal kunne være på konto innen 2-3 uker for de som får innvilget kompensasjon.


Samme dag, fredag 27.03, kom regjeringen med ytterligere tiltak, deriblant:

Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet
Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uungåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene.

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte
Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Forlenget dagpengeperiode for permitterte
For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

Forskutteringsordning dagpenger
Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Rentestøttefond – 300 mill. kroner
Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.


Her er en oversikt over krisetiltak som har blitt presentert tidligere:

Disse krisetiltakene har blitt presentert tidligere:

- Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene, mens staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

- Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekten sin fra Nav fra og med dag 17 uten arbeid. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

- Lærlinger som mister lærlingplassen vil få lønn.

- Personer med lav inntekt får dagpenger ved at inntektsgrensen senkes fra 150 000 kroner til 75 000 (i løpet av de siste tolv månedene).

- Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Bedrifter slipper å betale moms og forskuddsskatt ved fristen i april.

- Staten har stilt 100 milliarder kroner i lån til disposisjon: Dette inkludere en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter, og gjenopprettelse av statens obligasjonsfond.


Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer