Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-03-2020

Koronaviruset - Råd og sjekkliste for bedrifter

MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid er gjeldende.

Generelt

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjennomføre en risikovurdering knyttet til coronaviruset. Nederst i denne saken (vedlegg) finner du følgende:

- En sjekkliste som din bedrift kan benytte
- Retningslinjer for møte, samlinger, hjemmekontor m.m.
- Maler for permitteringsvarsel.
- Corona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning
- Tiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til corona kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.


Lenker til andre nettsider med viktig informasjon
NHO
har samlet spørsmål og svar som er relevante for bedrifter. Disse finner du her.

Helsedirektoratet vedtok torsdag 12. mars omfattende tiltak for å bekjempe spredning av viruset. Disse finner du her.

Folkehelseinstituttet kommer fortløpende med oppdaterte fakta, råd og tiltak på sin nettside. Den finner du her.

Her finner du en oppsummering av nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Ny nasjonal veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler
Regjeringen la søndag 29.03 frem en ny veileder. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Veilederen i sin helhet kan leses her.


Juridiske artikler om problemstillinger knyttet til koronaviruset

Trykk her for å lese Virus, tiltak og kontrakter av advokat Holm Grimsrud.

Koronavirusets påvirkning på gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter av Arntzen de Besche Advokatfirma AS finner du her.

Kluge Advokatfirma har skrevet om Rettslige vurderinger av koronaviruset i bygg og anlegg. Innlegget finner du her.

Advokatfirmaet Hjort har skrevet artikkelen Koronaviruset og nye entreprisekontrakter.

Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer gjeldende fra fredag 20.03.2020:

- Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

- Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

- Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.

- Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

- Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.

- Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Departementet viser til at NAV jobber på spreng for å behandle et enormt antall søknader og for å få nytt regelverk på plass. Alle skal få det de har krav på, men det vil ta noe tid før alt er på plass.

Mer om permittering
Regjeringen meldte fredag 23.03 at de opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Les mer om permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. NAV har informasjon om arbeidsgivers lønnsplikt i og etter varslingsperioden, samt rett til dagpenger under permittering.

Les mer om permitteringer som følge av coronaviruset på nav.no


Her finner du informasjon om dagpenger for EØS-borgerer.

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper
Helsedirektoratet viser til at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder blant annet disse gruppene:

- Vann og avløp
- Natur og miljø
- Forsyningssikkerhet
- Kraftforsyning
- Elektroniske kommunikasjonstjenester
- Transport

Komplett liste finner du her.

Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden
Forskriften ble vedtatt fredag 13. mars og bestemmer at personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Forskriften har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. februar 2020. Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at riksmekleren, i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og staten, har besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.

Dette medfører at forhandlingene knyttet til MEFs avtaler også utsettes.

Omsorgspenger:
Den ansatte har krav på omsorgspenger i den foreliggende sitasjonen med stengte skoler/barnehager, jf. folketrygdloven kap 9. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger sykdom blant personalet eller ikke.

Stortinget har 16.03.2020 bedt Regjeringen doble ordningen med omsorgspenger midlertidig, mao. dersom man i utgangspunktet for eksempel hadde krav på 10 dager, utvides dette til 20 dager.

Samtidig reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger til 3 dager slik at det resterende dekkes av NAV.

Informasjon fra Arbeidstilsynet:
Arbeidstilsynet har ansvar for å følge opp at arbeidsplasser følger regelverket og beskyttelsestiltak på dette området. De skriver følgende om tiltak i arbeidslivet på sin nettside:

For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Arbeidsgiver bør risikovurdere faren for smitte
Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Reiser bør inngå i risikovurderingen
Arbeidsgiver må også gjøre en risikovurdering av jobbreiser, samt ha oversikt over eventuelle private reiser for å kunne risikovurdere tilbakekomst. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye coronaviruset.

Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering: reiseregistrering.no

Følg råd fra helsemyndighetene
Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.

Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om coronaviruset:

www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare
Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Søknad om overtid
Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Sykefravær
NAV har på sin nettside en rekke spørsmål/svar om sykefravær og sykepenger m.m. Disse finner du her.

Les mer om sykemeldinger og sykepenger her

xlsxRisikovurdering for anlegg - SjekklistedocxRetningslinjer - CoronavirusdocxPermitteringsvarseldocxPermitteringsvarsel - engelsk pdfCorona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinningdocxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)