Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-03-2020

Koronaviruset - Råd og sjekkliste for bedrifter

MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid er gjeldende.

Her finner du anbefalinger til MEF-bedriftene og en oversikt over regelverksendringer som har kommet som følge av koronapandemien.


Generelt
Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjennomføre en risikovurdering knyttet til koronaviruset og å følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nederst i denne saken (vedlegg) finner du følgende:

- En sjekkliste som din bedrift kan benytte
- Retningslinjer for møte, samlinger, hjemmekontor m.m.
- Maler for permitteringsvarsel.
- Corona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning
- Tiltaksplan for arbeidsreiser og pendling

Informasjon om arbeidsgivers plikter knyttet til risiko for smitte finner du her.

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til corona kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.

Feriepenger
Her finner du oppdatert informasjon og vanlige spørsmål om ferieavvikling og feriepenger:

https://www.mef.no/artikkel/2020-05-22/sporsmal-og-svar-om-ferieregler

Lenker til andre nettsider med viktig informasjon
NHO har samlet spørsmål og svar som er relevante for bedrifter. Disse finner du her.

Folkehelseinstituttet kommer fortløpende med oppdaterte fakta, råd og tiltak på sin nettside. Den finner du her.

Her finner du en oppsummering av nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.


Juridiske artikler om problemstillinger knyttet til koronaviruset

Trykk her for å lese Virus, tiltak og kontrakter av advokat Holm Grimsrud.

Koronavirusets påvirkning på gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter av Arntzen de Besche Advokatfirma AS finner du her.

Kluge Advokatfirma har skrevet om Rettslige vurderinger av koronaviruset i bygg og anlegg. Innlegget finner du her.

Advokatfirmaet Hjort har skrevet artikkelen Koronaviruset og nye entreprisekontrakter.

Veileder for kollegastøtte
Helsedirektoratet har med innspill fra eksperter og kompetansemiljøer laget en veileder til hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

Veilederen finner du her.

Kompensasjonsordning for faste uunngåelige utgifter
Bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan nå søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene på www.kompensasjonsordning.no.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før (20 prosent for mars).

Mer informasjon om ordningen finner du her.


Permittering og dagpenger

• Permitterte får full lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.
• Dagpenger for permitterte og ordinært ledige har blitt oppjustert 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (299 574 kroner) og 6 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 99 858 kroner.
• Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger har blitt senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige. 0,75G tilsvarer 74.893 kroner.
• Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver er redusert fra 15 til 2 dager.
• Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
• Ventetiden har blitt opphevet slik at personer som er permittert slipper å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også dem som blir oppsagt. Tiltaket gjelder fra og med 20. mars.
• Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå maksperioden på dagpenger, får utvidet denne perioden ut juni.
• Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.

Mer informasjon om dette finner du på NAV.no.
Mer informasjon om lønnskompensasjon til permitterte på Regjeringen.no.

Søknad om overtid
Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.


Omsorgspenger
Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget 20.03.20. De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

• Antall omsorgsdager har blitt doblet (avhenger av antall barn – Mer informasjon finner du på NAV.no).
• Selvstendig næringsdrivende søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen de er hjemme fra jobb.
• Omsorgsdager kan overføres til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.
• De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.


Sykefravær
Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager.


Skatter og avgifter

• Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng i to måneder.
• Det er innført en midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.
• Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
• Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
• Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.
• Stortinget har bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d ) fra 20 til 30 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 som fremlegges 12. mai.


Lånegaranti
Det er etablert en garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter som innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån. Ordningen ble senere utvidet til å gjelde større bedrifter (med mer enn 250 ansatte).


Kompetanseutvikling
Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner. Det er fylkeskommunene som forvalter midlene.

Mer informasjon om tiltaket finner du her.


Lærlinger
Det er vedtatt en midlertidig ordning som skal sikre at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte.

Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

For få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte.

Her kan du lese mer om ordningen.


Nasjonal veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen la søndag 29.03 frem en ny veileder. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Veilederen i sin helhet kan leses her.

Regjeringen har nå samlet informasjon om regler/retningslinjer for arrangementer på denne siden:


Arrangementer
Regjeringen har nå samlet informasjon om regler/retningslinjer for arrangementer. Les mer her.

xlsxRisikovurdering for anlegg - SjekklistedocxRetningslinjer - CoronavirusdocxPermitteringsvarseldocxPermitteringsvarsel - engelsk pdfCorona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinningdocxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)docxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (bokmål)