Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-03-2020

Koronaviruset - Råd og sjekkliste for bedrifter

MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid er gjeldende.

Her finner du anbefalinger til MEF-bedriftene og en oversikt over regelverksendringer som har kommet som følge av koronapandemien.


Generelt
Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjennomføre en risikovurdering knyttet til koronaviruset og å følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nederst i denne saken (vedlegg) finner du følgende:

- En sjekkliste som din bedrift kan benytte
- Retningslinjer for møte, samlinger, hjemmekontor m.m.
- Maler for permitteringsvarsel.
- Corona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning
- Tiltaksplan for arbeidsreiser og pendling

Informasjon om arbeidsgivers plikter knyttet til risiko for smitte finner du her.

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til corona kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.

Lenker til andre nettsider med viktig informasjon
Folkehelseinstituttet kommer fortløpende med oppdaterte fakta, råd og tiltak på sin nettside. Den finner du her.

Her finner du en oppsummering av nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

NHO har samlet spørsmål og svar som er relevante for bedrifter. Disse finner du her.

På regjeringen sine nettsider finner du informasjon om regler/retningslinjer for arrangementer. Les mer her.

Bransjestandard om innreisekarantene og arbeid
BNL har utarbeidet en bransjestandard som beskriver bruk av testing, og bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid. Standarden bygger blant annet på forskrit om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet. Bransjestandarden finner du her.

Standarden tar utgangspunkt i regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene. Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv.

Permitteringsperioden utvides til 52 uker
Regjeringen varslet 13. august at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker fra 1. november. Dette for å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet.

I pressemeldingen viser regjeringen til at det samtidig er viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. Regjeringen foreslår derfor i tillegg en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.

Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Kompensasjonsordning for faste uunngåelige utgifter
Bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan nå søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene på www.kompensasjonsordning.no.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Permittering og dagpenger

• Permitterte får full lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.
• Dagpenger for permitterte og ordinært ledige har blitt oppjustert 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (299 574 kroner) og 6 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 99 858 kroner.
• Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger har blitt senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige. 0,75G tilsvarer 74.893 kroner.
• Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver er redusert fra 15 til 2 dager.
• Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
• Ventetiden har blitt opphevet slik at personer som er permittert slipper å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også dem som blir oppsagt. Tiltaket gjelder fra og med 20. mars.
• Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå maksperioden på dagpenger, får utvidet denne perioden ut juni.
• Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.

Mer informasjon om dette finner du på NAV.no.
Mer informasjon om lønnskompensasjon til permitterte på Regjeringen.no.

Omsorgspenger
Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget 20.03.20. De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

• Antall omsorgsdager har blitt doblet (avhenger av antall barn – Mer informasjon finner du på NAV.no).
• Selvstendig næringsdrivende søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen de er hjemme fra jobb.
• Omsorgsdager kan overføres til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.
• De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.

Sykefravær
Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Søknad om overtid
Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

xlsxRisikovurdering for anlegg - SjekklistedocxRetningslinjer - CoronavirusdocxPermitteringsvarseldocxPermitteringsvarsel - engelsk pdfCorona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinningdocxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)docxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (bokmål)