Varsling

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig, men det foreligger en ubetinget rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling, samt til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Det presiseres i bestemmelsen at også innleid arbeidstaker har rett til å varsle i samsvar med disse reglene.

Eksempler på kritikkverdige forhold det kan varsles om er:

  • straffbare forhold,
  • brudd på lovregulerte forpliktelser,
  • brudd på bedriftens interne retningslinjer,
  • brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet.

Aktuelle varslingssaker kan være mobbing/trakassering og uforsvarlig bruk av økonomiske midler. Ved straffbare forhold som for eksempel økonomisk utroskap, underslag og korrupsjon vil det normalt foreligge en plikt til å varsle.

Bruk følgende kontaktskjema til varsling. Det går da videre i en epost til adm.dir, leder for juridisk avdeling og stabsjef.

MEF ønsker i utgangspunktet at varsling skal skje åpent og uten anonymitet fordi det vil bidra til å få saken best mulig opplyst. I enkelte situasjoner (for eksempel ved kritikkverdige forhold som vedrører nærmeste leder) kan det tenkes at den ansatte bare våger å varsle dersom vedkommende kan varsle anonymt.

Ved å benytte kontaktskjema kan varsleren selv avgjøre om det skjer åpent eller anonymt. Varslerens identitet er uansett et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter, og ikke gjøres tilgjengelig uten varslerens samtykke.

Skjema for varsling